Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 21:1-15

Miadto si David sa Nob

1Unya, miadto si David kang Ahimelec nga pari sa Nob. Nagkurog sa kahadlok si Ahimelec sa dihang nakita niya si David. Nangutana si Ahimelec, “Nganong nagainusara ka lang?” 2Mitubag si David, “May misyon ako dinhi gikan sa hari, ug giingnan niya ako nga dili gayod ako mosulti bahin niini nga misyon. Kon bahin sa akong mga tawo, giingnan ko sila nga magkita lang kami sa usa ka dapit. 3May pagkaon ka ba diha? Palihog hatagi ako ug lima ka buok pan o bisan unsay anaa nga makaon.” 4Mitubag ang pari, “Wala akoy ordinaryong pan, apan may pan dinhi nga hinalad. Ihatag ko kini kon ikaw ug ang imong mga tawo wala makigdulog ug babaye niining ulahing mga adlaw.” 5Mitubag si David, “Dili kami makigdulog ug babaye kon may misyon kami. Bisan ordinaryo lang nga misyon ang among adtoan kinahanglang manghinlo kami. Unsa pa kaha niini nga misyon!” 6Busa tungod kay walay ordinaryo nga pan, gihatag sa pari kaniya ang pan nga hinalad diha atubangan sa Ginoo. Gikuha kini gikan sa balaan nga lamisa ug giilisdan dayon ug bag-ong pan nianang adlawa.

7Naatol nga niadtong adlawa didto ang sulugoon ni Saul nga si Doeg nga taga-Edom. Siya ang pangulo sa mga magbalantay sa mananap ni Saul. Tua siya didto kay may panaad siya sa Ginoo.

8Nangutana si David kang Ahimelec, “May espada ka ba o bangkaw dinhi? Wala ako makadala sa akong espada o sa bisan unsa nga armas tungod kay dinalian ang sugo sa hari.” 9Mitubag ang pari, “Ania dinhi ang espada ni Goliat nga Filistihanon nga imong gipatay sa kapatagan sa Elah. Giputos kini ug panapton luyo sa efod. Kuhaa kon gusto mo, kay wala nay lain pang armas dinhi.” Miingon si David, “Ihatag kana kanako. Wala nay espada nga sama niana.”

10Busa mipahilayo si David kang Saul ug miadto kang Akish nga hari sa Gat. 11Miingon ang mga opisyal ni Akish kaniya, “Dili ba si David kini nga hari sa Israel? Dili ba siya ang gipasidunggan sa mga babaye samtang nagasayaw sila ug nagaawit, ‘Linibo ang napatay ni Saul, apan ang kang David tinag-pulo ka libo’?”

12Gihunahuna ni David ang ilang gisulti, ug nahadlok siya pag-ayo kang Akish nga hari sa Gat. 13Busa nagpabuang-buang si David samtang didto siya sa Gat. Gikuriskurisan niya ang mga pultahan sa lungsod, ug gipatulo niya ang iyang laway sa iyang balbas. 14Busa miingon si Akish sa iyang mga opisyal, “Tan-awa ninyo! Buang kanang tawhana! Nganong gidala ninyo siya dinhi kanako? 15Daghan na ang buang dinhi! Nganong gidala pa ninyo siya sa akong balay aron magbinuang sa akong atubangan?”