1 Samuel 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 19:1-24

Nagplano si Saul sa Pagpatay Kang David

1Unya, gisugo ni Saul si Jonatan ug ang tanan niyang alagad nga patyon si David. Apan gimahal gayod ni Jonatan si David, 2busa gipahimangnoan niya si David. Miingon siya, “Nangita ug higayon ang akong amahan sa pagpatay kanimo, busa magbantay ka gayod. Ugma sa buntag, tago sa usa ka dapit sa uma, ug ayaw pagbiya didto. 3Dad-on ko didto ang akong amahan ug pakigsultihan ko siya bahin kanimo. Unya sultihan ko ikaw kon unsay akong masayran.”

4Busa pagkabuntag gidala ni Jonatan si Saul didto sa uma, ug gidayeg ni Jonatan si David ngadto sa iyang amahan. Unya miingon siya, “Amahan ko19:4 Amahan ko: sa literal, Hari., ayaw pasipad-i si David nga imong alagad. Wala man siya makasala batok kanimo. Nakahimo pa gani siyag dakong kaayohan alang kanimo. 5Gisugal niya ang iyang kinabuhi sa dihang gipatay niya ang Filistihanon nga si Goliat, ug gipadaog sa Ginoo ang tibuok Israel. Nakita mo kini ug nalipay ka. Nganong buot mong patyon ang usa ka inosenteng tawo, sama kang David, sa walay igong hinungdan?”

6Namati si Saul kang Jonatan ug nanaad siya sa buhi nga Ginoo nga dili niya ipapatay si David. 7Pagkahuman gitawag ni Jonatan si David ug gisultihan sa tanan nilang gipanagsultihan ni Saul. Unya gidala niya si David ngadto kang Saul, ug nagaalagad si David pagbalik kang Saul sama sa milabay nga mga adlaw.

8Naggira na usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon, ug gipangulohan ni David ang iyang mga tawo sa pagpakiggira. Labihan gayod ka kusgan ang puwersa ni David, busa nanagan ang mga Filistihanon.

9Usa niana ka higayon, gigamhan si Saul sa daotang espiritu nga gipadala sa Ginoo. Naglingkod siya niadtong tungora didto sa iyang balay ug nagkupot sa iyang bangkaw. Ug samtang nagatukar si David sa harpa, 10nagtinguha si Saul nga ipapilit si David sa dingding pinaagi sa pagbangkaw kaniya, apan nakalikay si David. Ug miikyas si David niadtong gabhiona.

11Unya nagpadala si Saul ug mga tawo aron bantayan ang balay ni David ug patyon kini pagkabuntag. Apan gipahimangnoan si David ni Mical nga iyang asawa, “Kon dili ka moikyas karong gabhiona, ugma patyon ka.” 12Busa gitabangan ni Mical si David nga makakanaog agi sa bintana, ug miikyas si David. 13Unya mikuha si Mical ug rebulto sa dios-dios ug gipahigda sa higdaanan. Gihabolan niya kini ug gibutangan ug balhibo sa kanding ang ulo. 14Pag-abot sa mga tawo nga gipadala ni Saul sa pagdakop kang David, giingnan sila ni Mical nga nagsakit si David. 15Sa dihang gisulti nila kini kang Saul, gipabalik sila ni Saul aron sila mismo ang motan-aw kang David. Giingnan niya sila, “Dad-a ninyo siya dinhi kanako nga nagahigda sa iyang higdaanan aron ako siyang patyon.” 16Apan sa pagsulod nila sa balay ni David, nadiskobrehan nila nga ang nagahigda rebulto diay nga gibutangan ug balhibo sa kanding ang ulo.

17Miingon si Saul kang Mical, “Nganong gilimbongan mo ako ug gipaikyas mo ang akong kaaway?” Mitubag si Mical, “Miingon siya kanako nga patyon ako niya kon dili ko siya tabangan nga makaikyas.”

18Busa nakaikyas si David ug miadto kini kang Samuel didto sa Rama, ug gisultihan niya si Samuel sa tanang gihimo ni Saul kaniya. Unya miadto sila ni Samuel sa Nayot ug didto nagpuyo.

19May nakabalita kang Saul nga si David atua sa Nayot sa Rama. 20Busa nagpadala siyag mga tawo aron sa pagdakop kang David. Apan sa pag-abot nila didto, nakita nila ang grupo sa mga propeta nga nagasulti sa mensahe sa Dios, ug si Samuel ang nangulo kanila. Unya gigamhan sa Espiritu sa Dios ang mga tawo ni Saul ug nagsulti usab sila sa mensahe sa Dios. 21Sa dihang nadunggan ni Saul ang nahitabo, nagpadala na usab siyag dugang nga mga tawo aron sa pagdakop kang David, apan misulti usab sila sa mensahe sa Dios. Nagpadala pa gayod si Saul ug mga tawo sa ikatulong higayon, ug nagsulti gihapon kini sila sa mensahe sa Dios. 22Sa kaulahian si Saul na gayod mismo ang miadto sa Rama. Sa pag-abot niya didto sa dakong bangag nga pundohanan ug tubig sa Secu, nangutana siya kon hain si Samuel ug si David. Gisultihan siya nga atua didto sa Nayot. 23Apan samtang nagpaingon siya didto, gigamhan usab siya sa Espiritu sa Dios ug misulti sa mensahe sa Dios hangtod nga nakaabot siya sa Nayot. 24Gihubo niya ang iyang bisti ug misulti sa mensahe sa Dios atubangan ni Samuel. Mihigda siya didto nga walay bisti tibuok adlaw ug gabii. Mao kini ang hinungdan sa panultihon nga, “Nahimo na ba usab nga usa ka propeta si Saul?”