1 Samuel 18 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 18:1-30

Nasina si Saul kang David

1Human magkasulti si David ug si Saul, nagkasuod na dayon si David ug ang anak ni Saul nga si Jonatan. Gimahal pag-ayo ni Jonatan si David sama sa pagmahal niya sa iyang kaugalingon. 2Sukad niadto wala na paulia ni Saul si David sa ila. 3Naghimo si Jonatan ug pakigsaad kang David nga mag-inunongay sila hangtod sa kahangtoran, tungod kay gimahal niya kaayo si David sama sa pagmahal niya sa iyang kaugalingon. 4Ug agig pagpamatuod sa iyang panumpa, gihubo niya ang iyang panggawas nga bisti ug gihatag kang David, apil ang iyang kupo, espada, pana, ug bakos.

5Nagmadaogon si David sa tanang mga gipahimo ni Saul kaniya, busa gihatagan siya ni Saul ug taas nga ranggo sa mga sundalo. Nagustohan kini sa tanang mga tawo apil usab ang mga opisyal ni Saul.

6Sa dihang namauli na ang mga Israelinhon human mapatay ni David si Goliat, gitagbo si Saul sa mga babaye nga naggikan sa tanang lungsod sa Israel. Malipayon silang nanganta ug nanagsayaw nga may mga tamborin ug mga harpa. 7Mao kini ang ilang giawit:

“Linibo ang napatay ni Saul, apan ang kang David tinag-pulo ka libo.”

8Nasuko pag-ayo si Saul sa dihang nadunggan niya ang ilang awit. Miingon siya sa iyang kaugalingon, “Nagaingon sila nga tinag-pulo ka libo ang napatay ni David apan ang ako linibo lang. Sa sunod himuon na nila siyang hari.” 9Busa sukad niadto ginapanid-an na ni Saul si David tungod kay nasina siya niini.

10-11Pagkasunod nga adlaw, gigamhan si Saul sa daotang espiritu nga gipadala sa Dios, ug nagyawyaw siya sulod sa iyang balay. Nagtukar si David ug harpa alang kang Saul sama sa naandan na niyang ginahimo. Miingon si Saul sa iyang kaugalingon samtang nagakupot siya sa bangkaw, “Bangkawon ko si David aron mopilit siya sa bongbong.” Ug gibangkaw niya si David sa makaduha ka higayon, apan nakalikay kini.

12Nahadlok si Saul kang David kay giubanan kini sa Ginoo samtang siya gibiyaan na sa Ginoo. 13Busa gipalayo niya si David gikan kaniya, ug gihimo niya kining komander sa 1,000 ka mga sundalo. Gipangulohan ni David ang mga sundalo sa pagpakiggira. 14Nagmalampuson siya sa tanan nga iyang gihimo tungod kay nagauban ang Ginoo kaniya. 15Sa dihang nahibaloan ni Saul nga nagmalampuson si David, misamot ang iyang kahadlok kaniya. 16Apan gihigugma gayod sa tanan nga taga-Israel ug taga-Juda si David, tungod kay gipangulohan niya sila sa pagpakiggira.

17Usa niana ka higayon, miingon si Saul kang David, “Andam ako nga ipaasawa kanimo ang akong kamagulangang anak nga si Merab sa kondisyon nga mag-alagad ka kanako nga maisogon ug makiggira alang sa Ginoo.” Naghunahuna si Saul nga pinaagi niini mapatay si David sa mga Filistihanon, ug dili na kinahanglan nga siya pa ang mopatay niini. 18Apan miingon si David kang Saul, “Kinsa ba ako ug ang akong pamilya nga mahimong umagad sa hari?”

19Sa pag-abot sa panahon nga ipakasal na si Merab kang David, gipaasawa hinuon ni Saul si Merab kang Adriel nga taga-Mehola.

20Unya ang usa ka anak ni Saul nga babaye nga si Mical nakagusto kang David. Ug sa dihang gisultihan si Saul bahin niini, nalipay siya. 21Miingon siya sa iyang kaugalingon, “Ipaasawa ko si Mical kang David, ug himuon ko siyang paon aron mapatay si David sa mga Filistihanon.” Busa miingon si Saul kang David, “May higayon ka pa nga mahimong akong umagad!”

22Unya gisugo ni Saul ang iyang mga alagad nga sekretohan ug sulti si David, ug ingnon kini, “Nagustohan ka gayod sa hari ug sa tanan niyang mga alagad. Busa sugot na nga mahimo ka niyang umagad.” 23Sa dihang gisulti nila kini kang David, miingon siya, “Dili ako makahimo sa pagbayad kang Saul aron mapangasawa ko ang iyang anak. Kabos lang ako ug dili gani ilado.”

24Sa dihang gisultihan nila si Saul sa giingon ni David, 25miingon si Saul, “Ingna ninyo si David nga ang pangayoon ko lang ingon nga bayad sa pagpakasal niya sa akong anak mao ang panit sa tumoy sa kinatawo sa 100 ka mga Filistihanon,18:25 Ang buot ipasabot, patyon ni David ang mga Filistihanon ug ipakita niya kang Saul ang panit sa tumoy sa kinatawo sa 100 kanila isip ebidensya nga gipatay tinuod ni David kining wala matuli nga katawhan. ingon nga akong panimalos ngadto kanila nga akong mga kaaway.” Mao kadto ang plano ni Saul aron mapatay si David sa mga Filistihanon.

26Sa dihang gisulti kini sa mga alagad ni Saul kang David, nalipay siya nga mahimong umagad sa hari. Busa sa wala pa moabot ang panahon nga gitakda ni Saul kang David, 27nakiggira si David ug ang iyang mga tawo sa mga Filistihanon ug nakapatay silag 200 ka mga Filistihanon. Unya gipakuha niya ang panit sa tumoy sa kinatawo sa mga Filistihanon ug gidala kini ngadto sa hari, aron mahimo siyang umagad niini. Busa gipaminyo ni Saul ang iyang anak nga si Mical kang David.

28Sa dihang nakaamgo si Saul nga ang Ginoo nagauban gayod kang David ug nahigugma pag-ayo ang iyang anak nga si Mical kang David, 29misamot ang iyang kahadlok. Ug nahimo niyang kaaway si David hangtod namatay siya.

30Padayon nga nakiggira ang mga Filistihanon sa mga Israelinhon. Ug sa matag gira nila, mas nagmalampuson si David kaysa ubang mga opisyal ni Saul. Busa nabantog pag-ayo si David.