Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 16:1-23

Gipili si David nga Mahimong Hari

1Usa niadto ka higayon, miingon ang Ginoo kang Samuel, “Hangtod kanus-a ka magsubo alang kang Saul? Gisalikway ko na siya isip hari sa Israel. Karon, pun-a ug lana ang imong sudlanan nga sungay sa mananap, kay paadtoon ko ikaw kang Jesse nga taga-Betlehem. Gipili ko na ang usa sa iyang mga anak nga mahimong hari.” 2Apan miingon si Samuel, “Unsaon ko pag-adto didto? Kon mahibaloan kini ni Saul, patyon niya ako.” Miingon ang Ginoo, “Pagdala ug dumalagang baka sa Betlehem, ug ingna ang mga tawo didto nga miadto ka aron maghalad sa Ginoo. 3Agdaha si Jesse nga mouban kanimo sa imong paghalad, ug tudloan ko ikaw kon unsa ang imong himuon. Itudlo ko kanimo ang tawo nga gipili ko nga mahimong hari. Unya dihogan mog lana ang iyang ulo.”

4Gituman ni Samuel ang giingon sa Ginoo. Pag-abot niya sa Betlehem, gitagbo siya sa mga tigdumala sa lungsod nga nagakurog sa kahadlok. Nangutana sila, “Maayo ba ang imong tuyo sa pag-anhi mo dinhi?” 5Mitubag si Samuel, “Oo! Mianhi ako dinhi aron maghalad sa Ginoo. Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon16:5 Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon: Ang buot ipasabot, buhaton nila ang seremonya sa pagpakahinlo. ug uban kanako sa paghalad.” Unya gihimo ni Samuel ang seremonya aron mahimong hinlo si Jesse ug ang iyang mga anak, ug giimbitar niya sila sa paghalad.

6Sa pag-abot nila sa halaranan, nakita ni Samuel ang usa sa mga anak ni Jesse nga si Eliab, ug miingon siya sa iyang kaugalingon, “Walay duhaduha, mao gayod kini siya ang gipili sa Ginoo nga mahimong hari.” 7Apan miingon ang Ginoo kang Samuel, “Ayaw basihi ang iyang hitsura o ang iyang gitas-on. Dili siya ang akong gipili. Dili ako sama sa tawo. Ang tawo nagtan-aw sa hitsura, apan ako nagtan-aw sa kasing-kasing.” 8Unya gitawag ni Jesse ang iyang anak nga si Abinadab ug gipaatubang kang Samuel. Apan miingon si Samuel, “Dili siya ang gipili sa Ginoo.” 9Unya gipaatubang ni Jesse si Shama kang Samuel, apan miingon si Samuel, “Dili usab siya ang gipili sa Ginoo.” 10Human gipaatubang ni Jesse ang iyang pito ka mga anak nga lalaki kang Samuel, miingon si Samuel kaniya, “Wala gayoy usa kanila nga gipili sa Ginoo.” 11Unya nangutana si Samuel kang Jesse, “Sila lang ba ang imong mga anak?” Mitubag si Jesse, “Anaa pa ang kamanghoran, apan nagabantay siya sa mga karnero.” Miingon si Samuel, “Paanhia siya dinhi, kay dili kita mopadayon hangtod dili siya moabot.” 12Busa gipatawag ni Jesse si David, ug gipaadto didto kanila. Guwapo siya, nindot ang iyang mga mata, ug pulahon ang iyang nawong. Unya miingon ang Ginoo kang Samuel, “Dihogi siya sa lana kay siya ang akong gipili.” 13Busa gikuha ni Samuel ang lana ug gidihogan niya si David atubangan sa iyang mga igsoon. Ug gikan niadtong adlawa gigamhan si David sa Espiritu sa Ginoo. Unya mipauli si Samuel sa Rama.

Nagaalagad si David kang Saul

14Unya mibiya ang Espiritu sa Ginoo kang Saul, ug gihasol siya sa daotang espiritu nga gipadala sa Ginoo. 15Miingon ang mga alagad ni Saul kaniya, “Gihasol ka sa daotang espiritu nga gipadala sa Dios. 16Busa, Mahal nga Hari, tugoti kami nga mangita ug makahibalong motukar ug harpa, kay kon hasolon ka na gani sa daotang espiritu nga gitugotan sa Dios, tukaron niya ang harpa ug mamaayo ang imong pamati.” 17Busa miingon si Saul sa iyang mga alagad, “Sige, pangita kamo ug tawo nga maayong motukar ug harpa ug dad-a ninyo siya dinhi kanako.” 18Mitubag ang usa sa iyang mga alagad, “Ang anak ni Jesse nga taga-Betlehem maayong motukar ug harpa, ug dili kay kana lang, isog siya ug maayong makig-away. Guwapo siya ug maayong manulti, ug nagauban kaniya ang Ginoo.”

19Busa nagpadala si Saul ug mga mensahero kang Jesse aron sa pagsulti nga paadtoon kaniya ang anak niini nga si David nga magbalantay sa mga karnero. 20Busa gipadala ni Jesse si David ngadto kang Saul nga may dalang mga gasa—usa ka asno nga kargado ug pan, usa ka sudlanan nga panit nga puno ug bino, ug usa ka batan-ong kanding.

21Sa dihang didto na si David kang Saul, nagaalagad siya kaniya. Nagustohan kaayo siya ni Saul. Ug gihimo siya ni Saul nga tigdala sa iyang armas. 22Unya nagpadala ug mensahe si Saul kang Jesse nga nagaingon, “Tugoti si David nga magpabilin sa pag-alagad kanako, kay nagustohan ko siya.”

23Matag higayon nga hasolon si Saul sa espiritu nga gipadala sa Dios, kuhaon dayon ni David ang iyang harpa ug tukaron. Mahuwasan dayon si Saul ug mobiya kaniya ang daotang espiritu.