1 Samuel 13 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 13:1-23

Gibadlong ni Samuel si Saul

1Nagaedad ug 3013:1 30: Wala kini sa Hebreo, apan makita sa ubang mga kopya sa Septuagint. ka tuig si Saul sa dihang nahimo siyang hari sa Israel, ug naghari siya sulod sa 4213:1 42: Dili kompleto ang numero sa Hebreo: naghari siya sulod sa… ug duha ka tuig. ka tuig.

2Nagpili si Saul ug 3,000 ka mga lalaki sa Israel sa pagpakiggira sa mga Filistihanon. Giuban niya ang 2,000 sa Mikmas ug sa kabungtoran sa Betel, ug ang 1,000 gipauban niya sa iyang anak nga si Jonatan sa Gibea nga sakop sa Benjamin. Ang wala mapili gipapauli niya.

3Gisulong ni Jonatan ang kampo sa mga Filistihanon didto sa Geba, ug nadunggan kini sa ubang mga Filistihanon. Busa nagsugo si Saul nga patingogon ang mga budyong sa tibuok yuta sa Israel aron sa pagpaandam sa mga Hebreo13:3 Hebreo: o, Israelinhon. alang sa gira. 4Nabalitaan sa mga Israelinhon nga nasuko pag-ayo ang mga Filistihanon kanila tungod sa pagsulong ni Saul sa ilang kampo. Busa nagtigom ang mga Israelinhon uban kang Saul didto sa Gilgal.

5Nagtigom ang mga Filistihanon aron sa pagpakiggira sa mga Israelinhon. May 3,00013:5 3,000: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, 30,000. sila ka mga karwahe, 6,000 ka mga tigkabayo, ug labihan kadaghang mga sundalo, nga daw sa balas sa baybayon. Nangadto sila sa Mikmas, sa sidlakan sa Bet Aven, ug didto nagkampo. 6Sa dihang nakita sa mga Israelinhon nga morag makuyaw ang ilang kahimtang, nanago sila sa mga langub, sa mga kalibonan, sa mga kabatoan, sa mga bangag, ug sa mga bangag nga pundohanan ug tubig. 7Ang uban kanila mitabok sa Suba sa Jordan ug nangikyas didto paingon sa Gad ug sa Gilead. Si Saul nagpabilin sa Gilgal, ug ang tanan niyang gikauban nga mga sundalo nagkurog sa kahadlok.

8Naghulat si Saul kang Samuel didto sa Gilgal sulod sa pito ka adlaw sumala sa giingon ni Samuel kaniya, apan wala moabot si Samuel. Sa dihang nakita ni Saul nga naghinay-hinay na ug katibulaag ang iyang mga kauban, 9miingon siya, “Dad-a ninyo dinhi kanako ang halad nga sinunog ug ang halad alang sa pakigda-it.” Ug gihalad ni Saul ang halad nga sinunog. 10Sa hapit na mahuman ug halad si Saul, miabot si Samuel. Migawas si Saul sa pag-abiabi kaniya. 11Nangutana si Samuel, “Unsa kining imong gihimo?” Mitubag si Saul, “Nakita ko nga naghinay-hinay na ug katibulaag ang mga tawo, ug wala ka moabot sa panahon nga imong giingon, ug nagtigom na ang mga Filistihanon sa Mikmas. 12Nakahunahuna ako nga tingalig mosulong kanamo ang mga Filistihanon dinhi sa Gilgal ug wala pa ako makahalad sa Ginoo sa pagpangayo kaniya ug tabang. Busa napugos ako paghalad sa halad nga sinunog.”

13Miingon si Samuel, “Binuang ang imong gihimo. Wala mo tumana ang gisugo sa Ginoo nga imong Dios kanimo. Kon gituman mo lang kini, magahari unta ang imong mga kaliwat sa Israel hangtod sa kahangtoran. 14Apan dili na kana mahitabo, kay may gipili na ang Ginoo nga usa ka tawo nga tawo nga nagaagpas sa kasing-kasing sa Ginoo. Ug gihimo sa Ginoo kini nga tawo nga pangulo sa iyang katawhan, tungod kay wala ka motuman sa iyang sugo.”

15Unya mibiya si Samuel sa Gilgal ug miadto sa Gibea nga sakop sa yuta sa Benjamin. Giihap ni Saul ang nahibilin niyang mga tawo; mga 600 silang tanan.

Walay Armas ang mga Israelinhon

16Nagkampo si Saul ug ang iyang anak nga si Jonatan, ug ang iyang mga tawo sa Geba nga sakop sa Benjamin, samtang ang mga Filistihanon nagkampo sa Mikmas. 17Unya, migawas ang mga Filistihanon sa ilang kampo sa tulo ka grupo aron sa pagsulong. Ang usa ka grupo miadto sa Ofra, sa yuta sa Shual. 18Ang usa miadto sa Bet Horon, ug ang usa miadto sa utlanan nga nagadungaw sa kapatagan sa Zeboyim nga duol sa kamingawan.

19(Niadtong panahona, walay makahibalong mohimo ug mga gamit gikan sa puthaw sa tibuok Israel. Wala motugot ang mga Filistihanon nga makakat-on ang mga Israelinhon13:19 Israelinhon: sa Hebreo, Hebreo. sa paghimo niini kay tingalig mohimo sila ug mga espada ug mga bangkaw. 20Busa moadto pa ang mga Israelinhon sa mga Filistihanon aron magpabaid sa punta sa ilang mga daro, mga piko, mga atsa, ug mga galab. 21Ang bayad sa pagpabaid sa punta sa mga daro ug sa mga piko, duha ka salapi. Ug ang bayad sa pagpabaid sa mga atsa, ug pagpaayo sa puthaw nga punta nga ginagamit sa paggiya sa mananap, usa ka salapi.) 22Busa sa adlaw sa gira, walay usa sa mga Israelinhon nga may espada o bangkaw gawas kang Saul ug kang Jonatan.

23Unya nagpadala ang mga Filistihanon ug mga sundalo aron magbantay didto sa agianan sa Mikmas.