1 Samuel 10 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 10:1-27

1Unya nagkuha si Samuel ug usa ka tibod sa lana ug gibubo ang sulod niini sa ulo ni Saul. Gihagkan niya si Saul ug miingon, “Ang Ginoo mismo ang nagpili kanimo nga mangulo sa katawhan nga iyang gipanag-iyahan. 2Inigbiya mo kanako karon dinhi, may masugatan ka nga duha ka tawo duol sa lubnganan ni Raquel didto sa Zelza, sa utlanan sa Benjamin. Moingon sila kanimo, ‘Nakita na ang mga asno nga inyong gipangita, ug wala na mabalaka ang imong amahan kanila. Ikaw na ang iyang gikabalak-an ug nagsigeg ingon nga unsa na kahay nahitabo kanimo.’ ”

3Inig-abot mo sa dakong kahoy sa Tabor, may masugatan ka nga tulo ka tawo nga nagapadulong sa Betel aron sa pagsimba sa Dios. Ang usa kanila nagadalag tulo ka batan-ong kanding, ang usa tulo ka pan, ug ang usa usab nagadalag bino nga gisulod sa sudlanan nga panit. 4Motimbaya sila kanimo ug hatagan ka ug duha ka pan, nga imo usab nga pagadawaton. 5Inig-abot nimo didto sa Bukid10:5 Bukid: sa Hebreo, Gibea. sa Dios, diin anaay kampo sa mga Filistihanon, may matagboan ka nga grupo sa mga propeta nga nagalugsong gikan sa simbahanan sa habog nga dapit. Nagatukar silag harpa, tamborin, plawta, ug mga lira, ug nagasugilon sa mensahe sa Dios.10:5 nagasugilon sa mensahe sa Dios: Posible nagaawit sila ug mga pagdayeg sa Dios. 6Unya gamhan ka sa Espiritu sa Ginoo ug magasugilon ka sa mensahe sa Dios uban kanila, ug mabag-o ang imong pagkatawo. 7Kon matuman na kining tanan, himoa kon unsa ang maayo, kay ang Dios magauban kanimo.

8“Unya mag-una ka kanako sa Gilgal. Moapas ako kanimo didto aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad alang sa pakigda-it. Kinahanglan maghulat ka sulod sa pito ka adlaw hangtod nga makaabot ako, ug sultihan ko ikaw kon unsa ang imong himuon.”

Gihimo nga Hari si Saul

9Sa pagbiya ni Saul kang Samuel, gibag-o sa Dios ang iyang kinabuhi, ug ang tanang giingon ni Samuel kaniya natuman niadtong adlawa. 10Sa pag-abot ni Saul ug sa iyang sulugoon sa Gibea, gisugat siya sa mga propeta. Unya gigamhan si Saul sa Espiritu sa Dios ug nagasugilon usab siya sa mensahe sa Dios uban niadtong mga propeta. 11Sa dihang nakita sa mga nakaila kaniya nga nagasugilon siya sa mensahe sa Dios uban sa mga propeta, nagpangutan-anay sila, “Nahimo na bang propeta si Saul? Nganong nahimong propeta ang anak ni Kish?” 12Mitubag ang usa ka tawo nga taga-didto, “Dili mahinungdanon kon kinsa ang iyang amahan; si bisan kinsa mahimong propeta.” Busa mao kana ang sinugdanan sa panultihon nga nagaingon, “Nahimo na bang propeta si Saul?”

13Pagkahuman ni Saul ug sugilon sa mensahe sa Dios, miadto siya sa simbahanan sa habog nga dapit. 14Unya nangutana ang uyoan ni Saul kaniya ug sa iyang sulugoon, “Diin ba kamo gikan?” Mitubag si Saul, “Nangita kami sa mga asno. Apan sa dihang wala namo kini makit-i miadto kami kang Samuel.” 15Miingon ang uyoan ni Saul, “Sultihi ako kon unsa ang giingon ni Samuel kanimo.” 16Mitubag si Saul, “Gipasaligan niya kami nga nakit-an na ang mga asno.” Apan wala niya sultihi ang iyang uyoan kon unsa ang giingon ni Samuel mahitungod sa iyang paghari.

17Gipatigom ni Samuel ang mga Israelinhon didto sa Mizpa atubangan sa Ginoo, 18ug gisultihan niya sila nga, “Kini ang mensahe nga gikan sa Ginoo, ang Dios sa Israel: ‘Gipagawas ko kamong mga Israelinhon gikan sa Ehipto; giluwas ko kamo gikan sa mga Ehiptohanon ug sa tanang gingharian nga nangdaog-daog kaninyo. 19Ako ang inyong Dios nga nagaluwas kaninyo sa tanang katalagman ug kalisod, apan karon gisalikway ninyo ako ug nangayo kamo ug hari nga mangulo kaninyo. Busa karon pagtigom kamo sa akong atubangan sumala sa inyong tribo ug pamilya.’ ”

20Gipaduol ni Samuel ang matag tribo sa Israel, ug ang tribo ni Benjamin mao ang napilian. 21Unya gipaadto ni Samuel sa atubangan ang matag pamilya sa tribo ni Benjamin, ug ang pamilya ni Matri mao ang napilian. Ug sa pamilya ni Matri, si Saul nga anak ni Kish ang napilian. Apan sa dihang gipangita nila si Saul, wala nila kini makita. 22Busa nangutana ang mga tawo sa Ginoo, “Ania ba siya dinhi?” Mitubag ang Ginoo, “Oo, ania siya. Nagatago lang siya sa mga kargamento.” 23Busa midagan sila ug gikuha nila si Saul. Ug sa dihang gipatindog nila siya sa taliwala, mas taas siya kanilang tanan. 24Unya miingon si Samuel sa tanang mga tawo, “Mao kini ang tawo nga gipili sa Ginoo. Walay usa kanato nga sama kaniya.” Unya naninggit ang mga tawo, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari!”

25Gipasabot dayon ni Samuel sa mga tawo ang mga katungdanan ug katungod sa usa ka hari. Gisulat niya kini sa sulatanan nga linukot, ug gitago sa balay sa Ginoo. Unya gipapauli ni Samuel ang mga tawo. 26Mipauli usab si Saul sa iyang balay sa Gibea. Giubanan siya sa maisog nga mga tawo kansang mga kasingkasing gitandog sa Dios. 27Kay may mga daotang tawo nga nagbugalbugal kang Saul. Miingon sila, “Unsaon niining tawhana pagluwas kanato?” Ug wala sila mohatag ug mga gasa kang Saul. Apan nagpakahilom lang si Saul.