Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 1:1-28

Natawo si Samuel

1May usa ka tawong kaliwat ni Zuf nga ang ngalan si Elkana. Nagpuyo siya sa Rama didto sa kabungtoran sa Efraim. Anak siya ni Jeroham nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tohu nga anak ni Zuf, nga gikan sa tribo ni Efraim. 2Si Elkana adunay duha ka asawa nga mao sila si Hana ug si Penina. May mga anak si Penina apan si Hana wala.

3Matag tuig, moadto si Elkana ug ang iyang pamilya sa Shilo aron sa pagsimba ug paghalad ngadto sa Ginoo nga Makagagahom. Niadtong panahona ang duha ka anak ni Eli nga si Hofni ug si Finehas mao ang mga pari sa Ginoo didto sa Shilo. 4Sa matag higayon nga maghalad si Elkana, bahinon niya ang iyang ihalad ngadto kang Penina ug sa mga anak niini. 5Apan ang kang Hana doblehon niya kay gihigugma niya kini bisan pa ug gihimo kini sa Ginoo nga baog. 6Ug tungod kay dili siya makaanak, kanunay siyang palaguton ug pakaulawan ni Penina nga iyang karibal. 7Mao kini ang kanunayng mahitabo matag tuig. Matag adto ni Hana sa balay sa Ginoo palaguton siya ni Penina hangtod nga mohilak na lang siya ug dili na mokaon. 8Unya moingon si Elkana kaniya, “Nganong naghilak ka man? Nganong dili ka man mokaon? Nganong nagasubo ka? Dili ba diay ako mas bililhon pa alang kanimo kay sa napulo ka mga anak?”

9-10Usa ka higayon, pagkahuman nilag pangaon didto sa balay sa Ginoo sa Shilo, mitindog si Hana ug nagaampo nga naghilak, kay labihan gayod ang kaguol nga iyang gibati. Nagalingkod niadto ang pari nga si Eli duol sa pultahan sa balay1:9-10 balay: sa Hebreo, templo. sa Ginoo. 11Nanaad si Hana sa Ginoo nga nagaingon, “O Ginoo nga Makagagahom, tan-awa ang akong pag-antos. Hinumdomi ako nga imong sulugoon ug ayaw gayod ako kalimti. Kon hatagan mo akog anak nga lalaki, ihatag ko siya pagbalik kanimo aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, ug dili ko paputlan ang iyang buhok.1:11 dili ko paputlan… buhok: timailhan kini nga mag-alagad na si Samuel sa Ginoo sa hingpit.

12-13Samtang nagpadayon siya sa pag-ampo ngadto sa Ginoo, nakita ni Eli nga nagkibot-kibot ang iyang baba apan dili madungog ang iyang tingog; abi ni Eli nga hubog kini. 14Busa miingon si Eli kaniya, “Hangtod kanus-a pa man ka maghubog-hubog? Undang na niana!” 15Mitubag si Hana, “Sir, dili ako hubog, ug wala ako makainom ug bisan unsang matang sa bino. Gipahungaw ko lang ngadto sa Ginoo ang kasakit nga akong gibati. 16Ayaw akog isipa nga usa ka daotang babaye. Nagaampo ako dinhi tungod sa akong hilabihang kaguol.” 17Mitubag si Eli, “Lakaw ug ayaw na ug kaguol. Hinaut nga ang Dios sa Israel mohatag sa imong gipangayo kaniya.” 18Miingon si Hana, “Sir, salamat sa imong kaayo kanako.” Unya milakaw siya, ug mikaon ug nawala na ang kasubo sa iyang panagway.

19Pagkabuntag, sayo kaayong mibangon si Elkana ug ang iyang pamilya ug misimba sila sa Ginoo. Unya mipauli sila sa ilang balay sa Rama. Midulog si Elkana kang Hana, ug gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Hana nga hatagan siyag anak. 20Ug wala madugay nagmabdos siya, ug nanganak ug usa ka batang lalaki. Ginganlan niya kinig Samuel,1:20 Samuel: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, gipamatian sa Dios. kay miingon siya, “Pinangayo ko siya sa Ginoo.”

Gihalad ni Hana si Samuel

21Unya, miabot na usab ang panahon nga si Elkana ug ang iyang tibuok pamilya mohalad ngadto sa Ginoo sumala sa naandan nilang himuon matag tuig. Mao usab kini ang panahon nga mohalad siya aron sa pagtuman sa iyang panaad sa Ginoo. 22Apan si Hana wala mouban. Miingon siya ngadto sa iyang bana, “Unya ra ko moadto human ko malutas ang bata ug dad-on ko siya sa balay sa Ginoo aron ihalad, ug didto na siya mopuyo sa tibuok niyang kinabuhi.” 23Mitubag si Elkana kaniya, “Himoa kon unsay maayo alang kanimo. Pabilin lang dinhi hangtod nga malutas mo na siya. Ug hinaut nga tabangan ka sa Ginoo sa pagtuman sa imong panaad ngadto kaniya.” Busa nagpabilin si Hana ug giatiman niya ang iyang anak.

24Human niya malutas ang bata, gidala niya kini sa balay sa Ginoo didto sa Shilo. Nagdala usab siyag toriyong baka nga nagaedad ug tulo ka tuig, napulo ka kilo nga harina, ug bino nga gisulod ug sudlanan nga panit. 25Human nila maihaw ang baka gidala nila si Samuel ngadto kang Eli. 26Miingon si Hana kang Eli, “Kon mahinumdoman mo pa, sir, ako kadtong babaye nga nagtindog dinhi kaniadto nga nagaampo sa Ginoo. 27Gipangayo ko kining bataa gikan sa Ginoo ug gihatag niya ang akong gipangayo. 28Busa karon ihalad ko siya ngadto sa Ginoo. Moalagad siya sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi.” Unya gisimba nila1:28 nila: o, niya. didto ang Ginoo.

New Russian Translation

1 Царств 1:1-28

Семья Элканы

1Был некий человек из Раматаима, цуфит1:1 Или: «из Раматаим-Цофима». из нагорий Ефрема, которого звали Элкана. Он был сыном Иерохама, сына Элигу, сына Тоху, сына Цуфа, ефремит. 2У Элканы было две жены. Одну звали Анна, а другую – Фенанна. У Фенанны были дети, у Анны же их не было.

3Из года в год этот человек ходил из своего города в Шило, чтобы поклоняться и приносить жертву Господу Сил1:3 Евр.: «ЙГВГ Цеваот».. Хофни и Пинехас, два сына Илия, были там священниками Господа. 4Всякий раз, когда Элкана приносил жертву, он давал часть мяса своей жене Фенанне и всем ее сыновьям и дочерям. 5Но Анне он давал двойную часть1:5 Смысл этого места в еврейском тексте неясен., потому что любил ее, хотя Господь закрыл ее чрево1:5 Смысл этого выражения: не давал ей иметь детей.. 6Оттого что Господь закрыл чрево Анны, ее соперница жестоко изводила и унижала ее. 7Так продолжалось из года в год. Всякий раз, когда Анна ходила в дом Господа, соперница изводила ее, и та плакала и не ела.

8Элкана говорил ей:

– Анна, почему ты плачешь? Почему не ешь? Почему скорбит твое сердце? Разве я не значу для тебя больше, чем десять сыновей?

Молитва Анны и рождение Самуила

9Однажды, когда они поели и попили в Шило, Анна встала. Священник Илий сидел у дверей храма1:9 То есть скинии. Господа. 10Скорбя душой, Анна горько плакала и молилась Господу. 11Она дала обет, говоря:

– О Господь Сил, если Ты только посмотришь на горе Своей служанки и вспомнишь меня, если не забудешь Свою служанку, но дашь ей сына, то я отдам его Господу на всю жизнь, и бритва никогда не коснется его головы1:11 Анна обещала посвятить своего сына Господу, т. е. она дала за него обет назорейства, но не на время, как это обычно практиковалось, а на всю жизнь. Об обете назорейства см. Чис. 6:1-21..

12Пока она молилась Господу, Илий следил за ее губами. 13Анна молилась в сердце, ее губы двигались, но голоса слышно не было. Илий подумал, что она пьяна, 14и сказал ей:

– Долго ли ты еще будешь пьяной? Протрезвись от вина!

15– Нет, мой господин, – ответила Анна, – я глубоко скорблю. Я не пила ни вина, ни пива. Я изливала душу перед Господом. 16Не думай, что твоя служанка – нечестивая женщина; я молилась здесь из-за великой боли и печали.

17Илий ответил:

– Иди с миром, и пусть Бог Израиля даст тебе то, о чем ты Его просила.

18Она сказала:

– Пусть твоя служанка найдет расположение в твоих глазах.

Затем она пошла своей дорогой, поела, и лицо ее уже больше не было печально.

19На следующее утро они встали рано, поклонились Господу и пустились в обратный путь к себе домой, в Раму.

Элкана лег со своей женой Анной, и Господь вспомнил про нее. 20Через некоторое время Анна зачала и родила сына. Она назвала его Самуил1:20 Самуил (евр.: «Шмуэль») – это имя, которое по-еврейски, вероятно, означает «имя Бога», соотносится здесь с еврейским глаголом «просить»., говоря: «Я назвала его так, потому что я просила его у Господа».

Анна посвящает Самуила Господу

21В следующий раз, когда Элкана вместе со всей своей семьей отправился принести жертву Господу и исполнить обет, 22Анна не пошла. Она сказала мужу:

– После того как ребенок будет отнят от груди, я отведу его в Шило, чтобы он предстал перед Господом. Он останется там жить навсегда.

23– Поступай, как тебе угодно, – сказал ей муж. – Оставайся здесь, пока не отнимешь его от груди. И пусть Господь утвердит Свое1:23 Так в еврейском тексте; в некоторых древних переводах и рукописях: «твое». слово.

Она оставалась дома и кормила своего сына до тех пор, пока не отняла его от груди. 24После того как он был отнят от груди, она повела мальчика в Шило. Анна взяла с собой трехлетнего быка1:24 Так в одном из древних рукописях еврейского текста и в некоторых древних переводах; в нормативном еврейском тексте: «трех быков»., ефу1:24 Вероятно, около 22 кг. муки и мех вина.

25Заколов быка и взяв его, Анна с мальчиком пришли к Илию, 26и она сказала ему:

– Верно, как и то, что ты жив, мой господин, я – та самая женщина, которая стояла здесь, рядом с тобой, молясь Господу. 27Я молилась об этом ребенке, и Господь дал мне то, о чем я Его просила. 28Теперь я отдаю его Господу. Пусть он принадлежит Господу всю его жизнь.

И он поклонился1:28 В некоторых древних переводах и рукописях: «они». там Господу.