Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 5

Mga Tugon Alang sa mga Sinaligan nga Tigdumala sa mga Tumutuo ug Alang usab sa mga Batan-on

1Kamong mga tigdumala sa mga tumutuo, may isulti ako kaninyo. Isip usa usab ka tigdumala sa mga tumutuo, nga nakakita gayod sa mga pag-antos ni Cristo ug makaambit usab unya sa iyang gahom ug dungog kon moabot na siya, nagapakilooy ako kaninyo nga atimanon ninyo ug maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo. Sama sila sa mga karnero ug kamo mao ang mga magbalantay. Kinahanglan nga sa kaugalingon ninyong kabubut-on ang pag-atiman kanila kay mao kini ang kabubut-on sa Dios, dili kay napugos lang kamo o may gipaabot kamo nga suhol, kondili gusto gayod ninyo nga makatabang kanila. Dili kamo maghari-hari sa mga tumutuo nga gisalig kaninyo, kondili mahimo hinuon kamong ilang panig-ingnan. Ug sa pag-abot ni Cristo nga mao ang Pangulo nga Magbalantay, madawat ninyo ang ganti nga maanindot gayod ug dili mawala hangtod sa hangtod.

Kamo usab nga mga batan-on, pagpasakop kamo sa mga tigulang. Ug kamong tanan nga tumutuo, magpaubos kamo ug mag-alagad sa usag usa, kay nagaingon ang Kasulatan, “Sumpoon sa Dios ang garboso, apan kaloy-an niya ang mapainubsanon.” Busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalak-an kay may kabalaka siya kaninyo.

Pagbantay ug pagtukaw kamo! Kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga nagngulob ug nangitag tukbonon. Lig-ona ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Hinumdomi ninyo nga dili lang kamo ang nagaantos kondili hasta usab ang tanang mga igsoon ninyo kang Cristo dinhi sa kalibotan. Kining mga pag-antos nga angay makompleto nasinati usab nila. 10 Hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman niana ang Dios motabang kaninyo aron wala nay makulang sa inyong kinabuhi, ug siya ang mopalig-on kaninyo. Kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin, ug gipili kamo niya aron makaambit usab kamo sa iyang walay kataposang gahom ug dungog pinaagi sa inyong pagkahiusa kang Cristo. 11 Gamhanan siya hangtod sa kahangtoran. Amen.

Pangumusta

12 Gihimo ko kining hamubo nga sulat alang kaninyo pinaagi sa tabang ni Silvano. Igsoon ta siya kang Cristo ug masaligan gayod. Hinaut unta nga pinaagi niini nadasig ko kamo ug napamatud-an ko ang kaayo sa Dios kanato. Pabilin kamo sa iyang kaayo.

13 Ang mga tumutuo sa Babilonia nangumusta kaninyo. Sila sama usab kaninyo nga pinili sa Dios. Si Marcos nga giisip ko nga akong anak nangumusta usab kaninyo. 14 Pagkumustahay kamo nga may Kristohanong paghigugma.[a]

Ang kalinaw maanaa kaninyong tanan nga anaa kang Cristo.

Footnotes

  1. 1 Pedro 5:14 Kristohanong paghigugma: Sa literal, halok sa paghigugma.

New Living Translation

1 Peter 5

Advice for Elders and Young Men

1And now, a word to you who are elders in the churches. I, too, am an elder and a witness to the sufferings of Christ. And I, too, will share in his glory when he is revealed to the whole world. As a fellow elder, I appeal to you: Care for the flock that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly—not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don’t lord it over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when the Great Shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor.

In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another, for

“God opposes the proud
    but gives grace to the humble.”[a]

So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for he cares about you.

Stay alert! Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him, and be strong in your faith. Remember that your family of believers[b] all over the world is going through the same kind of suffering you are.

10 In his kindness God called you to share in his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore, support, and strengthen you, and he will place you on a firm foundation. 11 All power to him forever! Amen.

Peter’s Final Greetings

12 I have written and sent this short letter to you with the help of Silas,[c] whom I commend to you as a faithful brother. My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of God’s grace for you. Stand firm in this grace.

13 Your sister church here in Babylon[d] sends you greetings, and so does my son Mark. 14 Greet each other with a kiss of love.

Peace be with all of you who are in Christ.

Footnotes

  1. 5:5 Prov 3:34 (Greek version).
  2. 5:9 Greek your brotherhood.
  3. 5:12 Greek Silvanus.
  4. 5:13 Greek The elect one in Babylon. Babylon was probably symbolic for Rome.