1 Pedro 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 5:1-14

Ang mga Tugon alang sa mga Sinaligan nga Tigdumala sa mga Tumutuo ug alang usab sa mga Batan-on

1Kamong mga tigdumala sa mga tumutuo, may isulti ako kaninyo. Isip usa usab ka tigdumala sa mga tumutuo, nga nakakita gayod sa mga pag-antos ni Cristo ug makaambit usab unya sa iyang gahom ug dungog kon moabot na siya, nagapakilooy ako kaninyo nga 2atimanon ninyo ug maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo. Sama sila sa mga karnero ug kamo mao ang mga magbalantay. Kinahanglan nga sa kaugalingon ninyong kabubut-on ang pag-atiman kanila kay mao kini ang kabubut-on sa Dios, dili kay napugos lang kamo o may gipaabot kamo nga suhol, kondili gusto gayod ninyo nga makatabang kanila. 3Dili kamo maghari-hari sa mga tumutuo nga gisalig kaninyo, kondili mahimo hinuon kamong ilang panig-ingnan. 4Ug sa pag-abot ni Cristo nga mao ang Pangulo nga Magbalantay, madawat ninyo ang ganti nga maanindot gayod ug dili mawala hangtod sa hangtod.

5Kamo usab nga mga batan-on, pagpasakop kamo sa mga tigulang. Ug kamong tanan nga tumutuo, magpaubos kamo ug mag-alagad sa usag usa, kay nagaingon ang Kasulatan, “Sumpoon sa Dios ang garboso, apan kaloy-an niya ang mapainubsanon.” 6Busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. 7Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalak-an kay may kabalaka siya kaninyo.

8Pagbantay ug pagtukaw kamo! Kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa liyon nga nagngulob ug nangitag tukbonon. 9Lig-ona ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Hinumdomi ninyo nga dili lang kamo ang nagaantos kondili hasta usab ang tanang mga igsoon ninyo kang Cristo dinhi sa kalibotan. Kining mga pag-antos nga angay makompleto nasinati usab nila. 10Hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman niana ang Dios motabang kaninyo aron wala nay makulang sa inyong kinabuhi, ug siya ang mopalig-on kaninyo. Kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin, ug gipili kamo niya aron makaambit usab kamo sa iyang walay kataposang gahom ug dungog pinaagi sa inyong pagkahiusa kang Cristo. 11Gamhanan siya hangtod sa kahangtoran. Amen.

Pangumusta

12Gihimo ko kining hamubo nga sulat alang kaninyo pinaagi sa tabang ni Silvano. Igsoon ta siya kang Cristo ug masaligan gayod. Hinaut unta nga pinaagi niini nadasig ko kamo ug napamatud-an ko ang kaayo sa Dios kanato. Pabilin kamo sa iyang kaayo.

13Ang mga tumutuo sa Babilonia nangumusta kaninyo. Sila sama usab kaninyo nga pinili sa Dios. Si Marcos nga giisip ko nga akong anak nangumusta usab kaninyo.

14Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo.5:14 Pagkumustahay kamo isip managsoon kang Cristo: sa literal, Pagkumustahay kamo nga may balaan nga halok.

Ang kalinaw maanaa kaninyong tanan nga anaa kang Cristo.