Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 9:1-28

Nagpakita ang Ginoo kang Solomon

(2 Cro. 7:11-22)

1Sa dihang nahuman ni Solomon ang pagpatukod sa templo sa Ginoo, sa iyang palasyo, ug sa uban pa niyang giplano nga himuon, 2nagpakita pag-usab ang Ginoo kaniya sama sa iyang gihimo didto sa Gibeon. 3Miingon ang Ginoo kaniya, “Nadungog ko ang imong pag-ampo ug hangyo kanako. Kining templo nga gipatukod mo gipili ko ingon nga dapit diin pasidunggan ako hangtod sa kahangtoran. Bantayan ko kini ug atimanon kanunay. 4Ug ikaw, kon magkinabuhi ka nga maligdong ug matarong sa akong atubangan sama sa imong amahan nga si David, ug kon buhaton mo ang tanan kong gimando kanimo ug tumanon mo ang akong mga tulumanon ug mga lagda, 5paharion ko sa Israel ang imong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran, sumala sa akong gisaad sa imong amahan nga si David sa dihang giingnan ko siya, ‘Dili ka mawad-an ug kaliwat nga magahari sa Israel.’ 6Apan kon motalikod ka o ang imong mga kaliwat kanako ug dili kamo motuman sa mga sugo ug mga tulumanon nga gihatag ko kaninyo, ug kon moalagad ug mosimba kamo sa ubang mga dios, 7papahawaon ko kamo sa yuta nga gihatag ko kaninyo, ug isalikway ko kining templo nga gipili ko ingon nga dapit diin pasidunggan ako. Unya biay-biayon ug bugalbugalan sa tanang mga tawo ang Israel. 8Ug bisan nindot ug gibantog kining temploha, gub-on ko kini. Makurat ug matingala gayod ang tanang molabay dinhi, ug mobiaybiay sila nga nagaingon, ‘Nganong gihimo man kini sa Ginoo niining yutaa ug niining temploha?’ 9Motubag ang uban, ‘Tungod kay gisalikway nila ang Ginoo nga ilang Dios nga nagpagawas sa ilang mga katigulangan gikan sa Ehipto, ug mialagad sila ug misimba sa ubang mga dios. Mao kana nga gipadad-an sila sa Ginoo niini nga mga katalagman.’ ”

Ang Uban pang Gipangbuhat ni Solomon

(2 Cro. 8:1-18)

10Pagkahuman sa 20 ka tuig nga pagpatukod ni Solomon sa templo sa Ginoo ug sa iyang palasyo, 11gihatagan niya ug 20 ka mga lungsod sa Galilea si Hiram nga hari sa Tyre. Gihimo niya kini tungod kay gihatagan siya ni Hiram sa tanang kahoyng sedro ug sipres, ug sa mga bulawan nga iyang gikinahanglan. 12Apan sa dihang miabot si Hiram sa Galilea gikan sa Tyre aron sa pagtan-aw sa mga lungsod nga gihatag kaniya ni Solomon, wala siya malipay niini. 13Miingon siya kang Solomon, “Igsoon ko, unsang klaseha sa mga lungsod kining gihatag mo kanako?” Gitawag ni Hiram kadtong mga yutaa ug Cabul,9:13 Cabul: Posible nga ang buot ipasabot niini sa Hebreo, walay pulos. ug mao pa gihapon ang ngalan niini hangtod karon. 14Nakapadala kaniadto si Hiram kang Solomon ug lima ka toneladang bulawan.

15Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pagtigom ni Haring Solomon ug mga tawo nga iyang gipugos sa pagtrabaho sa pagpatukod sa templo sa Ginoo ug sa iyang palasyo, sa pagpatambak sa mubong bahin sa lungsod,9:15 mubong bahin sa lungsod: sa Hebreo, Millo. Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. sa pagpalig-on sa paril sa Jerusalem, ug sa pagpatukod pag-usab sa mga lungsod sa Hazor, Megido, ug Gezer. 16(Gisulong ug giilog sa Faraon nga hari sa Ehipto kining Gezer. Gisunog niya kini ug gipamatay ang mga lumulupyo niini nga mga Canaanhon. Gihatag niya kini nga lungsod sa iyang anak nga babaye nga naminyo kang Solomon isip gasa sa iyang kasal. 17Gipatukod pag-usab ni Solomon ang Gezer.) Gipatukod usab niya ang ubos nga bahin sa Bet Horon, 18ang Baalat, ang Tamar9:18 Tamar: o, Tadmor. nga anaa sa disyerto nga sakop sa iyang yuta, 19ug ang tanang lungsod nga nahimutangan sa iyang mga bodega, mga karwahe, ug mga kabayo. Gipatukod niya ang tanang gusto niyang ipatukod sa Jerusalem, sa Lebanon, ug sa tanang yuta nga nasakop niya.

20-21May mga dili Israelinhon nga nahibilin sa Israel. Sila mao ang mga kaliwat sa mga Amorihanon, hitihanon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon, nga wala malaglag sa hingpit9:20-21 malaglag sa hingpit: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi nagkahulogan sa mga butang nga gihalad sa Ginoo pinaagi sa paghalad o paglaglag niini. sa mga Israelinhon sa pag-ilog nila sa yuta sa Canaan. Gihimo silang mga ulipon ni Solomon ug gipugos sa pagtrabaho, ug nagpabilin silang ulipon hangtod karon. 22Apan wala ni Solomon himoang mga ulipon ang bisan kinsa nga Israelinhon. Gihimo hinuon niya silang iyang mga sundalo, mga opisyal, mga pangulo sa mga sundalo, mga komander sa iyang mga tigkarwahe, ug mga tigkabayo. 23Ang 550 kanila gihimo ni Solomon nga mga opisyal nga tigdumala sa mga trabahante sa iyang mga proyekto.

24Sa dihang nahuman na ang palasyo nga gipahimo ni Solomon alang sa iyang asawa nga anak sa hari sa Ehipto,9:24 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. gipabalhin niya didto ang iyang asawa gikan sa Lungsod ni David.9:24 Lungsod ni David: Kini usa ka lugar nga parte sa Jerusalem. Tan-awa usab sa 2 Sam. 5:7 ug 1 Mga Hari 8:1. Pagkahuman gipatambakan niya ang mubong bahin sa lungsod.9:24 mubong bahin sa lungsod: sa Hebreo, Millo. Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto.

25Makatulo sa matag tuig, nagahalad si Solomon ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon didto sa halaran nga iyang gipahimo alang sa Ginoo. Nagasunog usab siya ug insenso sa presensya sa Ginoo.

Busa nahuman ni Solomon ang pagpatukod sa templo.

26Nagpahimo pa gayod si Solomon ug mga barko sa Ezion Geber, duol sa Elat nga sakop sa Edom, sa baybayon sa Pulang Dagat. 27Nagpadala si Hiram ug mga hanas nga mga marinero aron sa pag-uban sa mga tawo ni Solomon sa paglawig. 28Milawig sila ngadto sa Ofir, ug sa pagbalik nila may dala silang 16 ka toneladang bulawan, ug gidala nila kini ngadto kang Haring Solomon.