Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 6:1-38

Ang Pagpatukod ni Solomon sa Templo

1Nagsugod si Solomon sa pagpatukod sa templo sa Ginoo sa ikaduhang bulan, nga mao ang bulan sa Ziv, niadtong ikaupat nga tuig sa iyang paghari sa Israel. Ika-480 nga tuig kadto gikan sa paggawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto. 2Ang gitas-on sa templo nga gipatukod ni Haring Solomon alang sa Ginoo 90 ka piyes, ang gilapdon 30 ka piyes, ug ang gihabugon 45 ka piyes. 3Ang gitas-on sa balkonahe atubangan sa templo 30 ka piyes, sama gayod sa gilapdon sa templo, ug ang gilapdon niini 15 ka piyes. 4Gipahimoan usab ni Solomon ang templo ug mga bintana nga may mga rehas-rehas.

5Nagpahimo usab siya ug mga kuwarto sa isigka-kilid ug sa likod sa templo. Tulo kini ka andana nga gipatapot sa dingding sa templo. 6Ang gilapdon sa unang andana pito ug tunga ka piyes, sa ikaduhang andana siyam ka piyes, ug sa ikatulong andana napulo ug tunga ka piyes. Gihagdan-hagdan ang gawas nga bahin sa dingding sa templo aron mapahimutang ang mga kuwarto nga dili na matandog ang dingding inigbutang sa mga sagbayan.

7Ang mga bato nga gigamit sa pagpatukod sa templo giporma nang daan didto pa sa gikuhaan niini, busa walay madungog nga saba gikan sa mga martilyo, wasay, o bisan unsa nga gamit nga puthaw sa dihang gitukod kini.

8Ang agianan paingon sa sulod sa unang andana anaa sa habagatang bahin sa templo, ug may mga hagdanan paingon sa ikaduha ug sa ikatulong andana. 9Sa dihang natukod na ang templo, gipabutangan kini ni Solomon ug kisame nga hinimo sa tabla nga sedro. 10Ang tulo ka andana nga mga kuwarto nga gipahimo ni Solomon sa isigka-kilid ug sa likod sa templo may gihabugon nga tag-pito ug tunga ka piyes ug gipatapot kini sa templo pinaagi sa mga kahoyng sedro.

11Miingon ang Ginoo kang Solomon, 12-13“Kon tumanon mo ang akong mga balaod ug mga sugo, tumanon ko usab pinaagi kanimo ang akong gisaad kang David nga imong amahan. Mopuyo ako taliwala sa mga Israelinhon niining templo nga imong gipatukod ug dili ko sila biyaan.”

14Nahuman gayod ni Solomon ang pagpatukod sa templo.

Ang mga Gipatrabaho sa Sulod sa Templo

(2 Cro. 3:8-14)

15Gisapawan ang dingding sa sulod sa templo ug tabla nga sedro gikan sa ubos hangtod sa kisame, ug gisalogan kini ug tabla nga sipres. 16Nagpahimo siya ug duha ka kuwarto sulod sa templo pinaagi sa pagbutang ug dibisyon gikan sa salog hangtod sa kisame, nga hinimo gikan sa tabla nga sedro. Ang maong kuwarto didto nahimutang sa luyo nga bahin sa templo, ug gitawag kini nga Labing Balaang Dapit. 30 ka piyes kwadrado ang gidak-on sa kuwarto. 17Ang hawanan sa gawas sa Labing Balaang Dapit 60 ka piyes ang gitas-on. 18Ang tibuok dingding sulod sa templo gisapawan ug tabla nga sedro, busa dili makita ang mga bato. Ang mga dingding nga sedro gidekorasyonan ug mga kinulit nga pormag kalabasa ug bulak nga nagbukhad.

19Giandam ni Solomon ang Labing Balaang Dapit sulod sa templo aron didto ibutang ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo. 20Kwadrado ang maong kuwarto; ang gihabugon, gilapdon, ug gitas-on niini managsamang tag-30 ka piyes. Ang mga dingding ug kisame niini gipahaklapan ni Solomon ug purong bulawan, ingon man usab ang halaran nga hinimo sa kahoyng sedro. 21Ang sulod sa templo gipahaklapan usab niya ug purong bulawan. Nagpahimo siya ug kadena nga bulawan ug gipahigot niya kini pababag sa agianan paingon sa Labing Balaang Dapit. 22Busa nahaklapan ug bulawan ang tibuok sulod sa templo apil na ang halaran nga diha sa sulod sa Labing Balaang Dapit.

23Sa sulod sa Labing Balaang Dapit, nagpabutang si Solomon ug duha ka kerubin nga hinimo gikan sa kahoyng olibo. Tag-15 ka piyes ang gihabugon niini. 24-26Kining duha ka kerubin managsama ka dagko ug managsama usab ug porma. Ang matag usa dunay duha ka pako, ug ang kada pako dunay gitas-on nga pito ug tunga ka piyes. Busa ang gitas-on gikan sa tumoy sa usa ka pako hangtod sa tumoy sa pikas pako 15 ka piyes. 27Gibutang ni Solomon kining duha ka kerubin sa sulod sa Labing Balaang Dapit nga nagtapad ug nagbukhad ang mga pako. Ang tagsa nila ka pako nagaabot diha sa tunga sa kuwarto. Ug ang isigka-pikas nilang pako midapat sa dingding. 28Gipahaklapan usab ni Solomon ug bulawan kining duha ka kerubin.

29Ang tibuok dingding sa duha ka kuwarto sa templo gipakulitan ni Solomon ug mga kerubin, mga palma, ug mga bulak nga nagabukhad. 30Bisan ang mga salog niini gipahaklapan usab niya ug bulawan.

31Ang agianan paingon sa Labing Balaang Dapit gipahimoan niyag duha ka sira nga hinimo sa kahoyng olibo, ug may mga haligi kini nga may lima ka eskina. 32Kini nga mga pultahan gipakulitan niya ug mga kerubin, mga palma, ug mga bulak nga nagabukhad, ug gipahaklapan ug bulawan.

33Ang pultahan sa templo gipahimoan usab ni Solomon ug kwadrado nga mga haligi nga hinimo gikan sa kahoyng olibo. 34May duha usab kini ka sira nga hinimo sa kahoyng sipres, ug ang matag usa niini mapilo-pilo. 35Gipakulitan usab kini ni Solomon ug mga kerubin, mga palma, ug mga bulak nga nagabukhad, ug gipahaklapan pag-ayo ug mga bulawan.

36Nagpahimo usab siya ug hawanan sa gawas lang sa templo. Gipalibotan kini ug paril nga hinimo sa tulo ka sapaw nga batong tiniltilan nga gipaibabwan ug kahoyng sedro.

37Gipahimutang ang pundasyon sa templo sa Ginoo sa ikaduha nga bulan, nga mao ang bulan sa Ziv, niadtong ikaupat nga tuig sa paghari ni Solomon. 38Nahuman ang templo sa ikawalo nga bulan, nga mao ang bulan sa Bul, niadtong ika-11 nga tuig sa paghari ni Solomon. Milungtad ug pito ka tuig ang pagpatukod sa templo, ug gisunod gayod ang mga detalye sa plano niini.