Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 4:1-34

Ang mga Opisyal ni Solomon

1Naghari si Solomon sa tibuok Israel. 2Ug mao kini ang iyang mga opisyal:

Ang pangulo nga pari mao si Azaria nga kaliwat ni Zadok.

3Ang mga sekretaryo sa hari mao si Elihoref ug si Ahia nga mga anak ni Shisha.

Ang nagadumala sa mga kasulatan sa gingharian mao si Jehoshafat nga anak ni Ahilud.

4Ang komander sa mga sundalo mao si Benaya nga anak ni Jehoyada.

Ang mga pari mao sila si Zadok ug si Abiatar.

5Ang pangulo sa mga gobernador sa mga distrito sa Israel mao si Azaria nga anak ni Natan.

Ang personal nga magtatambag sa hari mao si Zabud nga pari, nga anak usab ni Natan.

6Ang tigdumala sa palasyo mao si Ahishar.

Ug ang tigdumala sa mga ulipon nga gipugos sa pagpatrabaho mao si Adoniram nga anak ni Abda.

7Si Solomon adunay 12 ka mga gobernador sa distrito sa tibuok Israel. Sila ang nagapatigayon sa paghatod ug pagkaon sa hari ug sa iyang panimalay. Ang matag usa kanila nagahatod ug pagkaon sulod sa usa ka bulan matag tuig. 8Mao kini ang ilang mga ngalan:

Si Ben Hur, ang gobernador sa kabungtoran sa Efraim.

9Si Ben Deker, ang gobernador sa Makaz, Shaalbim, Bet Shemesh, ug sa Elon Bet Hanan.

10Si Ben Hesed, ang gobernador sa Arubot, apil na dinhi ang Soco ug ang tibuok nga yuta sa Hefer.

11Si Ben Abinadab, ang gobernador sa Nafat Dor. (Bana siya ni Tafat nga usa sa mga anak ni Solomon.)

12Si Baana nga anak ni Ahilud, ang gobernador sa Taanac, Megido, sa tibuok Bet Shan duol sa Zaretan sa ubos sa Jezreel, ug sa mga dapit gikan sa Bet Shan paingon sa Abel Mehola sa tabok sa Jokmeam.

13Si Ben Geber, ang gobernador sa Ramot Gilead, apil na ang mga lungsod ni Jair nga anak ni Manase, ug ang mga distrito sa Argob nga anaa sa Basan, apil na niini ang iyang 60 ka dagkong mga lungsod nga may mga paril, diin ang mga trangka sa mga pultahan niini bronsi.

14Si Ahinadab nga anak ni Iddo, ang gobernador sa Mahanaim.

15Si Ahimaaz, ang gobernador sa Naftali. (Bana siya ni Basemat nga anak ni Solomon.)

16Si Baana nga anak ni Hushai, ang gobernador sa Asher ug sa Alot.

17Si Jehoshafat nga anak ni Parua, ang gobernador sa Isacar.

18Si Shimei nga anak ni Ela, ang gobernador sa Benjamin.

19Si Geber nga anak ni Uri, ang gobernador sa Gilead, nga sakop kaniadto ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon ug ni Og nga hari sa Basan. Si Geber lang ang gobernador niining tibuok distrito.4:19 Si Geber lang… distrito: o, Ug may usa ka gobernador nga gitugyanan sa tibuok yuta sa Juda. Kini sumala sa ubang mga Griego nga teksto.

Ang Pagkamauswagon ug ang Kaalam ni Solomon

20Hilabihan ka daghan ang katawhan sa Juda ug Israel, sama sila sa balas sa baybayon nga dili maihap. Abunda sila sa pagkaon ug ilimnon, ug malipayon sila. 21Gidumalahan ni Solomon ang tanang mga gingharian gikan sa Suba sa Eufrates paingon sa yuta sa mga Filistihanon hangtod sa utlanan sa Ehipto. Nagbayad sila ug buhis kang Solomon ug nagaalagad kaniya sa tibuok niyang kinabuhi.

22Ang kunsumo nga kinahanglan ni Solomon sa iyang palasyo matag adlaw mao kini: 100 ka sako sa maayong klase sa harina, 200 ka sako sa ordinaryong harina, 2310 ka baka nga pinatambok diha sa toril, 20 ka baka nga gikan sa sabsabanan, 100 ka karnero o kanding, gawas sa nagkalain-laing klase sa usa, ug mga pinatambok nga langgam ug manok.

24Sakop ni Solomon ang tibuok yuta sa kasadpan sa Suba sa Eufrates, gikan sa Tifsa hangtod sa Gaza. Ug maayo ang iyang relasyon sa tanang nasod sa iyang palibot. 25Busa samtang buhi pa si Solomon, may kalinaw sa Juda ug sa Israel gikan sa Dan sa amihan hangtod sa Beersheba sa habagatan. Ang tanan nakapahimulos sa abot sa ilang mga tanom nga ubas ug igos.4:25 Ang tanan nakapahimulos… ubas ug igos: sa literal, Ang matag tawo nagalingkod ilalom sa iyang tanom nga ubas ug kahoy nga igos nga may kalinaw.

26Dunay 40,0004:26 40,000: Sa ubang mga kopya sa Septuagint, 4,000. Tan-awa usab ang 2 Cro. 9:25. ka mga kuwadra si Solomon alang sa iyang mga kabayo nga pangkarwahe, ug may 12,000 siya ka mga kabayo.4:26 mga kabayo: o, mga tigkabayo. 27Ang mga gobernador sa mga distrito mao ang nagahatag sa pangkunsumo ni Haring Solomon ug sa tanang anaa sa palasyo. Ang matag usa kanila mituman sa ilang turno sa paghatag. Gisiguro gayod nila nga walay makulang sa mga kinahanglanon ni Solomon. 28Nagahatag usab sila ug barley ug kumpay alang sa mga kabayo nga pangkarwahe ug sa uban pang mga kabayo. Ginadala nila kini sa dapit nga gitakda nga dad-an niini sa panahon sa ilang turno.

29Gihatagan sa Dios si Solomon sa pinasahi nga kaalam, panabot, ug kahibalo nga dili matugkad. 30Ang iyang kaalam labaw pa sa kaalam sa tanang maalamon sa sidlakan ug sa Ehipto. 31Siya ang labing maalamon sa tanan. Mas maalamon pa siya kay kang Etan nga Ezranhon, ug sa mga anak ni Mahol nga sila si Heman, Calcol, ug Darda. Nahimo siyang inila sa palibot nga mga nasod. 32Naghimo siya ug 3,000 ka mga panultihon ug 1,005 ka mga awit. 33Makasaysay siya mahitungod sa tanang klase sa mga tanom, gikan sa dagkong mga kahoy hangtod sa gagmayng mga tanom.4:33 gikan sa dagkong… tanom: sa literal, gikan sa sedro sa Lebanon hangtod sa isopo nga nagatubo sa paril. Makasaysay usab siya mahitungod sa tanang klase sa mananap: ang nagalakaw, ang nagakamang, ang nagalupad, ug ang nagapuyo sa tubig. 34Nakadungog ang tanang mga hari sa kalibotan bahin sa kaalam ni Solomon, busa nagpadala sila ug mga tawo sa pagpamati sa iyang kaalam.