Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 15:1-34

Ang Paghari ni Abia sa Juda

(2 Cro. 13:1–14:1)

1Nahimong hari sa Juda si Abia sa ika-18 nga tuig sa paghari ni Jeroboam sa Israel. 2Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa tulo ka tuig. Ang iyang inahan mao si Maaca nga anak ni Absalom.15:2 Absalom: sa Hebreo, Abishalom, nga mao usab si Absalom.

3Gihimo usab ni Abia ang tanan nga sala nga gihimo sa iyang amahan. Dili maayo ang iyang relasyon sa Ginoo nga iyang Dios; dili sama kang David nga iyang katigulangan. 4Apan tungod kang David, gitugot sa Ginoo nga iyang Dios nga may kaliwat si Abia nga maghari15:4 gitugot sa Ginoo… nga maghari: sa literal, gihatagan siya sa Ginoo nga iyang Dios ug suga. sa Jerusalem pinaagi sa paghatag kaniya ug anak nga mopuli kaniya sa paghari ug mopalig-on sa Jerusalem. 5Kay gihimo ni David ang matarong atubangan sa Ginoo, ug samtang buhi siya wala niya lapasa ang mga sugo sa Ginoo, gawas lang sa gihimo niya ngadto kang Uria nga hitihanon.

6-7Kaniadto nagsige lang ug away si Rehoboam ug Jeroboam, ug sa kaulahian si Abia na usab ug si Jeroboam ang nagaaway. Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Abia, ug ang tanan nga iyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda. 8Sa dihang namatay si Abia, gilubong siya sa Lungsod ni David. Ug si Asa nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Asa sa Juda

(2 Cro. 15:16–16:6, 11-14)

9Nahimong hari sa Juda si Asa sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Jeroboam sa Israel. 10Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 41 ka tuig. Ang iyang lola mao si Maaca nga anak ni Absalom. 11Gihimo ni Asa ang maayo atubangan sa Ginoo, sama kang David nga iyang katigulangan. 12Giabog niya gikan sa Juda ang mga lalaki ug mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog didto sa mga templo sa mga dios-dios, ug gipakuha niya ang tanang dios-dios nga gipahimo sa iyang mga katigulangan. 13Apil ang iyang lola nga si Maaca gipapahawa niya sa pagka-rayna, kay nagpahimo kini ug mangil-ad nga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. Gipaputol ni Asa ang maong poste ug gipasunog sa lugut sa Kidron. 14Wala panggub-a ni Asa ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit, apan nagmatinumanon siya sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. 15Gidala niya sa templo sa Ginoo ang mga pilak, mga bulawan, ug ang uban pang mga butang nga gihalad niya ug sa iyang amahan ngadto sa Ginoo.

16Nagsige lang ug away si Asa ug si Baasha nga hari sa Israel sa tibuok panahon nga naghari sila. 17Gisulong ni Baasha ang Juda, ug gipaparilan niya ang lungsod sa Rama aron walay makagawas o makasulod sa teritoryo ni Asa nga hari sa Juda. 18Unya gipanguha ni Asa ang tanang pilak ug bulawan nga nahibilin sa mga bodega sa templo sa Ginoo ug sa iyang palasyo. Gitugyan niya kini sa iyang mga opisyal, ug gisugo niya sila nga dad-on kini ngadto kang Ben Hadad nga hari sa Aram15:18 Aram: o, Syria. didto sa Damascus diin kini magpuyo. Si Ben Hadad anak ni Tabrimon ug apo ni Hezion. 19Mao kini ang mensahe ni Asa kang Ben Hadad: “Maghimo kitag kasabotan nga magdapigay kita, sama sa gihimo sa atong mga amahan. Dawata ang gipadala ko kanimo nga pilak ug bulawan, ug undanga ang imong pagpakig-abin kang Baasha nga hari sa Israel aron mobiya na siya sa akong teritoryo.”

20Misugot si Ben Hadad sa gihangyo ni Haring Asa, ug gisugo niya ang mga komander sa iyang mga sundalo nga sulongon ang mga lungsod sa Israel. Nailog nila ang Ijon, Dan, Abel Bet Maaca, ang tibuok Kineret, ug ang tibuok Naftali. 21Sa dihang nabalitaan kini ni Baasha, gipaundang niya ang pagpahimo ug paril sa Rama, ug mibalik siya sa Tirza. 22Unya nagmando si Haring Asa sa tanan gayod nga taga-Juda nga panguhaon ang mga bato ug mga troso nga gigamit ni Baasha sa pagpahimo ug paril sa Rama, ug gigamit niya kini sa pagpahimo ug paril sa Geba nga sakop sa Benjamin, ug sa Mizpa.

23Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Asa, ug ang iyang mga kadaogan ug ang tanan niyang nahimo, apil na ang mga lungsod nga iyang gipangtukod, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda. Sa tigulang na si Asa gitakboyan siyag sakit sa tiil. 24Ug sa dihang namatay siya, gilubong siya sa gilubngan sa iyang mga katigulangan sa lungsod sa iyang katigulangan nga si David. Ug si Jehoshafat nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Nadab sa Israel

25Nahimong hari sa Israel si Nadab nga anak ni Jeroboam sa ikaduhang tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Naghari si Nadab sa tibuok Israel sulod sa duha ka tuig. 26Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Gisunod niya ang binuhatan sa iyang amahan ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

27Unya, si Baasha nga anak ni Ahia, nga gikan sa tribo ni Isacar, nagplano ug daotan batok kang Nadab. Gipapatay niya si Nadab samtang gisulong niini ug sa tibuok Israel ang Gibeton, nga usa ka lungsod sa mga Filistihanon. 28Ang pagpatay ni Baasha kang Nadab nahitabo sa ikatulo nga tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Ug si Baasha mao ang mipuli kang Nadab ingon nga hari. 29Pagsugod gayod ni Baasha sa paghari, gipamatay niya ang tibuok pamilya ni Jeroboam, ug wala gayod siyay gibilin bisan usa. Nahitabo kini sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi sa iyang alagad nga si Ahia nga taga-Shilo. 30Kay nasuko ang Ginoo, ang Dios sa Israel kang Jeroboam tungod sa iyang mga sala nga gihimo, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.

31Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Nadab, ug ang tanan niyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 32Nagsige lang ug away si Asa ug si Baasha sa tibuok panahon nga naghari sila.

Ang Paghari ni Baasha sa Israel

33Nahimong hari sa Israel si Baasha nga anak ni Ahia sa ikatulong tuig sa paghari ni Asa sa Juda. Sa Tirza siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 24 ka tuig. 34Daotan ang iyang gihimo atubangan sa Ginoo. Gisunod niya ang binuhatan ni Jeroboam ug ang sala nga gihimo niini, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.