1 Mga Hari 14 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Mga Hari 14:1-31

Ang Gisulti ni Propeta Ahia Batok kang Jeroboam

1Niadtong panahona, nagsakit ang anak nga lalaki ni Jeroboam nga si Abia. 2Busa miingon si Jeroboam sa iyang asawa, “Pagpakaaron-ingnon aron walay makaila nga ikaw akong asawa ug adto sa Shilo. Atua didto si Ahia, ang propeta nga nagaingon kanako nga mahimo akong hari sa Israel. 3Pagdala ug gasa nga napulo ka pan, mga kalan-on, ug usa ka tibod nga dugos. Adtoa siya kay sultihan ka niya kon unsa ang mahitabo sa atong anak.” 4Busa miadto ang asawa ni Jeroboam sa balay ni Ahia sa Shilo. Tigulang na si Ahia ug dili na siya makakita. 5Apan miingon ang Ginoo kang Ahia, “Nagapadulong dinhi ang asawa ni Jeroboam nga nagpakaaron-ingnon aron dili siya mailhan. Mangutana siya kanimo mahitungod sa iyang anak nga nagsakit, ug tubagon mo siya sa akong isulti kanimo.”

6Busa sa dihang nadunggan ni Ahia ang mga tunob sa asawa ni Jeroboam sa may pultahan, miingon si Ahia, “Dali, sulod. Nahibaloan ko nga asawa ka ni Jeroboam. Nganong nagpakaaron-ingnon ka man? May daotan akong ibalita kanimo. 7Pauli ug sultihi si Jeroboam nga mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Dios sa Israel: ‘Gipili ko ikaw gikan sa mga tawo ug gihimo nga pangulo sa akong katawhan nga mga Israelinhon. 8Gikuha ko ang gingharian gikan sa panimalay ni David ug gihatag kanimo. Apan dili ka sama kang David nga akong alagad, nga nagtuman sa akong mga sugo ug nagsunod kanako sa tibuok niyang kasingkasing, ug naghimo ug matarong sa akong atubangan. 9Mas daotan pa ang imong gihimo kay sa gihimo sa mga hari nga nauna kanimo. Gisalikway mo ako ug gipalagot pinaagi sa pagpahimo ug metal nga mga dios. 10Tungod niini, padad-an ko ug katalagman ang imong panimalay. Pamatyon ko ang tanang miyembro sa imong panimalay nga mga lalaki, ulipon man o dili. Laglagon ko sa hingpit ang imong panimalay sama sa basura14:10 basura: o, tae. nga gisunog hangtod walay mahibilin. 11Ang mga miyembro sa imong panimalay nga mangamatay sa lungsod kan-on sa mga iro, ug ang mangamatay sa uma kan-on sa mga langgam.’ Mahitabo gayod kini, kay ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

12Unya miingon si Ahia sa asawa ni Jeroboam, “Pauli na sa inyo. Pag-abot mo sa inyong lungsod, mamatay ang imong anak. 13Magsubo alang kaniya ang tanang taga-Israel, ug ilubong siya. Siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang hatagan ug maayo nga paglubong, kay siya lang sa panimalay ni Jeroboam ang nahimut-an sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 14Ug niini gayong panahona magbutang ang Ginoo ug hari sa Israel nga mao ang molaglag sa panimalay ni Jeroboam. 15Silotan sa Ginoo ang Israel nga daw tigbaw nga gilamba-lamba sa sulog sa tubig. Ibton niya sila gikan niining maayong yuta nga iyang gihatag sa ilang mga katigulangan, ug patibulaagon ngadto sa unahan sa Suba sa Eufrates tungod kay gipalagot nila siya sa dihang naghimo sila ug mga poste nga simbolo sa diosa nga sa Ashera. 16Pasagdan niya sila tungod sa mga sala ni Jeroboam, nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa mga taga-Israel.”

17Busa mipauli sa Tirza ang asawa ni Jeroboam. Pag-abot gayod niya sa pultahan sa ilang balay, namatay ang iyang anak. 18Nagsubo alang sa bata ang tanang taga-Israel, ug gilubong nila kini, sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi sa iyang alagad nga si Propeta Ahia.

19Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Jeroboam, apil na ang iyang pagpakiggira, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. 20Naghari si Jeroboam sa Israel sulod sa 22 ka tuig. Ug sa dihang namatay siya, si Nadab nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.

Ang Paghari ni Rehoboam sa Juda

(2 Cro. 11:5–12:16)

21Si Rehoboam nga anak ni Solomon mao ang hari sa Juda. Nagaedad siya ug 41 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Naghari siya sulod sa 17 ka tuig sa Jerusalem, ang siyudad nga gipili sa Ginoo gikan sa tanang tribo sa Israel, diin siya pasidunggan. Ang inahan ni Rehoboam mao si Naama nga Amonihanon.

22Nagpakasala ang katawhan sa Juda atubangan sa Ginoo, ug mas labaw nga nakapasuko sa Ginoo ang ilang gihimo kay sa gihimo sa ilang mga katigulangan. 23Naghimo usab sila ug mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit, mga bato nga handomanan, ug nagpatindog ug mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera ibabaw sa matag bungtod ug ilalom sa matag labong nga kahoy. 24Gawas pa niana, adunay mga lalaki ug mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog sa mga dapit nga ilang ginasimbahan. Gihimo sa katawhan sa Juda ang tanang mangil-ad nga mga buhat nga gihimo kaniadto sa mga nasod nga giabog sa Ginoo gikan niining yutaa sa pag-abot dinhi sa mga Israelinhon.

25Sa ikalima nga tuig sa paghari ni Rehoboam, gisulong ni Shishak nga hari sa Ehipto ang Jerusalem. 26Gipanguha niya ang mga bahandi sa templo sa Ginoo ug sa palasyo. Gikuha niya ang tanan, apil na ang tanang mga taming nga bulawan nga gipahimo ni Solomon. 27Busa nagpahimo si Haring Rehoboam ug mga taming nga bronsi nga puli niadtong mga taming, ug gitugyan niya kini sa mga opisyal sa mga guwardya nga nagabantay sa pultahan sa palasyo. 28Sa matag adto sa hari sa templo sa Ginoo, mouban kaniya ang mga guwardya nga nagadala niining mga taming, ug pagkahuman ibalik ra usab nila kini sa kuwarto nga alang sa mga guwardya.

29Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Rehoboam, ug ang tanan nga iyang gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Juda. 30Sa panahon nga naghari si Rehoboam kanunayng may gira tali kaniya ug kang Jeroboam. 31Sa dihang namatay si Rehoboam, gilubong siya sa gilubngan sa iyang mga katigulangan sa Lungsod ni David. (Ang inahan ni Rehoboam mao si Naama nga Amonihanon.) Si Abia14:31 Abia: gitawag usab siya nga Abiam. nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.