1 Juan 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Juan 2:1-29

1Gisulatan ko kamo nga akong mga anak, aron dili kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may magpakilooy sa Amahan alang kanato, ug siya mao si Jesu-Cristo nga mao ang matarong. 2Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita, ug dili lang alang kanato kondili alang usab sa mga sala sa mga tawo sa tibuok kalibotan. 3Masiguro gayod nato nga nakaila kita sa Dios kon tumanon nato ang iyang mga sugo. 4Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. 5Apan ang tawo nga nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Ug sa ingon niini masiguro nato nga kita anaa gayod sa Dios: 6ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Jesu-Cristo.

7Mga hinigugma, dili bag-o nga sugo kining gisulat ko kaninyo nga maghigugmaay kamo. Daan na kini nga sugo nga nadungog ninyo ug nahibaloan sukad nga kamo mituo. 8Apan makaingon usab kita nga kini nga sugo bag-o, kay ang kangitngit nagakahanaw na ug ang tinuod nga kahayag nagasidlak na, ug ang kamatuoran mahitungod niini makita na diha sa kinabuhi ni Cristo ug diha usab kaninyo. 9Ang nagaingon nga siya anaa sa kahayag, apan wala nagahigugma sa iyang igsoon, kana nga tawo anaa pa sa kangitngit. 10Ang tawo nga nagahigugma sa iyang igsoon nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa kahayag, ug walay bisan unsa diha sa iyang kinabuhi nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban.

11Apan ang tawo nga wala nagahigugma sa iyang igsoon anaa sa kangitngit. Nagalakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kon asa siya padulong, kay gibutaan siya sa kangitngit. 12Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Cristo. 13Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaa nang daan sukad pa sa sinugdanan.

Nagasulat usab ako kaninyo, mga batan-on nga lalaki, kay napildi na ninyo si Satanas.

Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay nailhan na ninyo ang Dios nga Amahan.

14Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaa nang daan sukad pa sa sinugdanan.

Nagasulat usab ako kaninyo, mga batan-on nga lalaki, kay lig-on kamo sa inyong pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sa Dios ug napildi na ninyo si Satanas.

15Ayaw ninyo higugmaa ang kalibotan o ang kalibotanon nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibotan, wala kamo nagahigugma sa Amahan. 16Kay ang tanan nga kalibotanon, nga ginapangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaibgan sa mga mata, ug ginapasigarbo sa mga tawo, dili gikan sa Amahan kondili iya sa kalibotan. 17Ang kalibotan ug ang tanang mga butang niini nga ginatinguha sa mga tawo mahanaw, apan ang nagatuman sa kabubut-on sa Dios nagakinabuhi sa walay kataposan.

Ang Anti-Cristo

18Mga anak, nakadungog na kamo nga moabot ang anti-Cristo. Ug kon moabot na siya, haduol na kita sa kataposan nga mga adlaw. Bisan gani karon daghan na ang mga anti-Cristo, busa nahibaloan nato nga haduol na kita sa kataposan nga mga adlaw. 19Bisan uban sila kanato kaniadto, dili nato sila tinuod nga mga kauban. Kay kon tinuod pa nato silang kauban, wala unta sila mobiya kanato. Apan mibiya sila, ug kini nagapaila nga dili nato sila tinuod nga mga kauban.

20Apan kamo gihatagan ni Cristo sa Espiritu Santo.2:20 kamo gihatagan ni Cristo sa Espiritu Santo: sa literal, gidihog kamo sa Balaan. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. 21Nagasulat ako kaninyo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kondili tungod kay kamo nahibalo na, ug nahibaloan usab ninyo nga walay bakak nga naggikan sa kamatuoran. 22Kinsa ang bakakon? Siya nga nagaingon nga si Jesus dili mao ang Cristo. Mao kini ang anti-Cristo, ang naglimod sa Amahan ug sa Anak. 23Ang naglimod sa Anak wala diha kaniya ang Amahan, apan ang nagaila sa Anak anaa diha kaniya ang Amahan. 24Busa ayaw gayod ninyo kalimti ang mga gitudlo kaninyo sukad nga kamo mituo. Kon ginatuman ninyo kini, magapabilin kamo sa panaghiusa diha sa Anak ug sa Amahan. 25Ug ang gisaad ni Cristo kanato mao ang kinabuhi nga walay kataposan. 26Nagasulat ako kaninyo bahin niini tungod sa mga tawo nga gustong magpahisalaag kaninyo. 27Apan kamo, ang Espiritu nga nadawat ninyo gikan kang Cristo nagapabilin kaninyo, busa dili na kinahanglan nga tudloan pa kamo sa uban nga mga tawo. Kay ang iyang Espiritu mao ang nagatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug ang iyang gitudlo tinuod ug dili bakak. Busa, sama sa iyang giingon kaninyo, pabilin kamo kang Cristo.

28Mga anak, pabilin kamo kaniya, aron dili kita mahadlok o magtago tungod sa kaulaw kon moabot na siya. 29Nahibaloan ninyo nga si Cristo matarong, busa makasiguro gayod kamo nga ang tanang mga tawo nga nagabuhat ug matarong mga anak sa Dios.