Ang Pulong Sa Dios

1 Juan 2

1Gisulatan ko kamo nga akong mga anak, aron dili kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may magpakilooy sa Amahan alang kanato, ug siya mao si Jesu-Cristo nga mao ang matarong. Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita, ug dili lang alang kanato kondili alang usab sa mga sala sa mga tawo sa tibuok nga kalibotan. Masiguro gayod nato nga nakaila kita sa Dios kon tumanon nato ang iyang mga sugo. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang tawo nga nagatuman sa pulong sa Dios, tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Ug sa ingon niini masiguro nato nga kita anaa gayod sa Dios: ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Jesu-Cristo.

Mga hinigugma, dili bag-o nga sugo kining gisulat ko kaninyo nga maghigugmaay kamo. Daan na kini nga sugo nga nadungog ninyo ug nahibaloan sukad nga kamo mituo. Apan makaingon usab kita nga kini nga sugo bag-o, kay ang kangitngit nagakahanaw na ug ang tinuod nga kahayag nagasidlak na, ug ang kamatuoran mahitungod niini makita na diha sa kinabuhi ni Cristo ug diha usab kaninyo. Ang nagaingon nga siya anaa sa kahayag, apan wala nagahigugma sa iyang igsoon, kana nga tawo anaa pa sa kangitngit. 10 Ang tawo nga nagahigugma sa iyang igsoon nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa kahayag, ug walay bisan unsa diha sa iyang kinabuhi nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban.

11 Apan ang tawo nga wala nagahigugma sa iyang igsoon anaa sa kangitngit. Nagalakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kon asa siya padulong, kay gibutaan siya sa kangitngit. 12 Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Cristo. 13 Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaa nang daan sukad pa sa sinugdanan.

Nagasulat usab ako kaninyo, mga batan-on nga lalaki, kay napildi na ninyo si Satanas.

Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay nailhan na ninyo ang Dios nga Amahan.

14 Nagasulat ako kaninyo, mga amahan, tungod kay nailhan na ninyo siya, nga anaa nang daan sukad pa sa sinugdanan.
Nagasulat usab ako kaninyo, mga batan-on nga lalaki, kay lig-on kamo sa inyong pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sa Dios ug napildi na ninyo si Satanas.

15 Ayaw ninyo higugmaa ang kalibotan o ang kalibotanon nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibotan, wala kamo nagahigugma sa Amahan. 16 Kay ang tanan nga kalibotanon, nga ginapangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaibgan sa mga mata, ug ginapasigarbo sa mga tawo, dili gikan sa Amahan kondili iya sa kalibotan. 17 Ang kalibotan ug ang tanan nga mga butang niini nga ginatinguha sa mga tawo mahanaw, apan ang nagatuman sa kabubut-on sa Dios nagakinabuhi sa walay kataposan.

Ang Anti-Cristo

18 Mga anak, nakadungog na kamo nga moabot ang anti-Cristo. Ug kon moabot na siya, haduol na kita sa kataposan nga mga adlaw. Bisan gani karon daghan na ang mga anti-Cristo, busa nahibaloan nato nga haduol na kita sa kataposan nga mga adlaw. 19 Bisan uban sila kanato kaniadto, dili nato sila tinuod nga mga kauban. Kay kon tinuod pa nato silang kauban, wala unta sila mobiya kanato. Apan mibiya sila, ug kini nagapaila nga dili nato sila tinuod nga mga kauban.

20 Apan kamo gihatagan ni Cristo sa Espiritu Santo.[a] Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. 21 Nagasulat ako kaninyo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kondili tungod kay kamo nahibalo na, ug nahibaloan usab ninyo nga walay bakak nga naggikan sa kamatuoran. 22 Kinsa ang bakakon? Siya nga nagaingon nga si Jesus dili mao ang Cristo. Mao kini ang anti-Cristo, ang naglimod sa Amahan ug sa Anak. 23 Ang naglimod sa Anak wala diha kaniya ang Amahan, apan ang nagaila sa Anak anaa diha kaniya ang Amahan. 24 Busa ayaw gayod ninyo kalimti ang mga gitudlo kaninyo sukad nga kamo mituo. Kon ginatuman ninyo kini, magapabilin kamo sa panaghiusa diha sa Anak ug sa Amahan. 25 Ug ang gisaad ni Cristo kanato mao ang kinabuhi nga walay kataposan. 26 Nagasulat ako kaninyo bahin niini tungod sa mga tawo nga gustong magpahisalaag kaninyo. 27 Apan kamo, ang Espiritu nga nadawat ninyo gikan kang Cristo nagapabilin kaninyo, busa dili na kinahanglan nga tudloan pa kamo sa uban nga mga tawo. Kay ang iyang Espiritu mao ang nagatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug ang iyang ginatudlo tinuod ug dili bakak. Busa, sama sa iyang giingon kaninyo, pabilin kamo kang Cristo.

28 Mga anak, pabilin kamo kaniya, aron dili kita mahadlok o magtago tungod sa kaulaw kon moabot na siya. 29 Nahibaloan ninyo nga si Cristo matarong, busa makasiguro gayod kamo nga ang tanan nga mga tawo nga nagabuhat ug matarong mga anak sa Dios.

Footnotes

  1. 1 Juan 2:20 kamo gihatagan ni Cristo sa Espiritu Santo: Sa literal, gidihog kamo sa Balaan.