Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 9:1-44

1Ang tanang Israelinhon nalista sa listahan sa mga kaliwat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel. Gibihag ang katawhan sa Juda ngadto sa Babilonia tungod kay wala sila nagmatinumanon sa Ginoo. 2Ang unang nakabalik sa ilang kaugalingong yuta didto sa ilang mga lungsod mao ang yanong mga Israelinhon, mga pari, mga Levita, ug mga sulugoon sa templo.

3Mao kini ang mga katawhan sa Juda, Benjamin, Efraim, ug Manase nga mibalik ug mipuyo sa Jerusalem:

4Si Utai nga anak ni Amihud. (Si Amihud anak ni Omri. Si Omri anak ni Imri. Si Imri anak ni Bani, nga kaliwat ni Perez nga anak ni Juda.)

5Ang pipila ka mga Shilonhon: si Asaya nga mao ang kamagulangan, ug ang iyang mga anak.

6Gikan sa mga Zerahatnon: ang pamilya ni Jeuel.

690 silang tanang gikan sa tribo ni Juda.

7Gikan sa tribo ni Benjamin:

si Salu nga anak ni Meshulam (si Meshulam anak ni Hodavia; si Hodavia anak ni Hasenua),

8si Ibnea nga anak ni Jeroham,

si Elah nga anak ni Uzi (si Uzi anak ni Micri),

si Meshulam nga anak ni Shefatia (si Shefatia anak ni Reuel; si Reuel anak ni Ibnija).

9Kini silang tanan mga pangulo sa ilang mga pamilya. 956 tanan ka mga tawo gikan sa tribo ni Benjamin ang mibalik, sumala sa nalista sa talaan sa ilang mga kaliwat.

10Gikan sa mga pari:

Jedaya, Jehoyarib, Jakin,

11si Azaria nga pangulong opisyal sa templo sa Dios (anak siya ni Hilkia, si Hilkia anak ni Meshulam, si Meshulam anak ni Zadok, si Zadok anak ni Merayot, si Merayot anak ni Ahitub),

12si Adaya nga anak ni Jeroham (si Jehoram anak ni Pashur, si Pashur anak ni Malkia),

ug si Maasai nga anak ni Adiel (si Adiel anak ni Jazera, si Jazera anak ni Meshulam, si Meshulam anak ni Meshilemit, si Meshilemit anak ni Imer).

13Ang mga pari nga nakabalik 1,760 tanan. Mga pangulo sila sa ilang mga pamilya, ug maayo sila nga mga pangulo. Sila ang tinugyanan sa pag-alagad diha sa templo sa Dios.

14Gikan sa mga Levita:

si Shemaya nga anak ni Hashub (si Hashub anak ni Azrikam, si Azrikam anak ni Hashabia nga kaliwat ni Merari),

15si Bakbakar, Heresh, Galal, Matania (si Matania anak ni Mica, si Mica anak ni Zicri, si Zicri anak ni Asaf),

16si Obadia nga anak ni Shemaya (si Shemaya anak ni Galal, si Galal anak ni Jedutun),

ug si Berekia nga anak ni Asa ug apo ni Elkana, nga nagpuyo sa mga lungsod sa mga Netofanon.

17Gikan sa mga guwardya sa pultahan:

si Shalum, Akub, Talmon, Ahiman, ug ang ilang mga paryente.

Si Shalum ang ilang pangulo. 18Hangtod karon sila ang guwardya sa Pultahan sa Hari sa sidlakan nga bahin sa lungsod. Sila kaniadto ang mga guwardya sa pultahan sa kampo sa mga kaliwat ni Levi. 19Si Shalum anak ni Kore ug apo ni Ebiasaf,9:19 Ebiasaf: o, Abiasaf. nga gikan sa pamilya ni Kora. Si Shalum ug ang iyang mga paryente nga mga kaliwat ni Kora maoy gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan sama sa ilang mga katigulangan nga gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa balay9:19 balay: sa literal, kampo. sa Ginoo. 20Kaniadto si Finehas nga anak ni Eleazar mao ang nagdumala sa mga guwardya sa pultahan, ug giubanan siya sa Ginoo.

21Si Zacarias nga anak ni Meshelemia guwardya usab sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan.

22Ang mga guwardya sa pultahan 212 tanan, ug nalista sila sa talaan sa ilang mga kaliwat didto sa ilang mga baryo. Gibutang sila ni David ug ni Samuel nga propeta sa maong katungdanan tungod kay kasaligan sila. 23Sila ug ang ilang mga kaliwat mao ang gitugyanan sa pagguwardya sa mga pultahan sa balay sa Ginoo—nga gitawag usab ug Tolda. 24Nagbantay sila sa upat ka kilid: sa sidlakan, kasadpan, amihan, ug habagatan. 25Usahay ang ilang mga paryente nga nagpuyo sa mga baryo mopuli kanila sa pagbantay sulod sa pito ka adlaw. 26Apan ang upat ka mga pangulong guwardya, nga mga kaliwat ni Levi, mao ang gitugyanan sa mga bodega ug bahandi sa templo. 27Tibuok gabii sila nga magbantay sa palibot sa templo kay mao kini ang ilang katungdanan, ug sila usab ang moabli sa mga pultahan niini matag buntag.

28Ang uban kanila mao ang gitugyanan sa pag-atiman sa mga kagamitan alang sa pagsimba. Ginaihap nila kini sa dili pa gamiton ug sa human kini gamita. 29Ang uban gitugyanan sa pag-atiman sa uban pang mga kagamitan sa templo apil na ang harina, bino, lana, insenso, ug mga pahumot. 30Apan ang ubang mga pari ang nagaandam sa mga pahumot. 31Si Matitia nga kaliwat ni Levi, nga kamagulangan nga anak ni Shalum nga kaliwat ni Kora, mao ang gitugyanan sa pagluto sa pan nga gamiton sa paghalad. 32Ug pipila sa mga kaliwat ni Kohat mao ang gitugyanan sa pag-andam sa pan nga ibutang sa lamisa matag Adlaw nga Igpapahulay. 33Ang mga musikero sa templo nga mga pangulo usab sa mga pamilya sa kaliwat ni Levi didto magpuyo sa mga kuwarto sa templo. Wala na sila hatagi ug lain pang mga buluhaton, tungod kay adlaw ug gabii silang nagahimo sa ilang katungdanan. 34Kini silang tanan mga pangulo sa mga pamilya nga mga kaliwat ni Levi, ug nalista sila sa talaan sa ilang mga kaliwat. Nagpuyo sila sa Jerusalem.

Ang mga Kaliwat ni Saul

(1 Cro. 8:29-38)

35Si Jeiel nga amahan ni Gibeon nagpuyo sa Gibeon. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Maaca. 36Ang iyang mga anak gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghoran mao sila si Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Ahio, Zacarias, ug Miklot 38(nga amahan ni Shemeam.) Nagpuyo sila duol sa ilang mga paryente sa Jerusalem. 39Si Ner amahan ni Kish, si Kish amahan ni Saul, ug si Saul amahan nila ni Jonatan, Malkishua, Abinadab, ug Eshbaal. 40Ang anak ni Jonatan mao si Merib Baal nga amahan ni Micas. 41Ang mga anak ni Micas mao sila si Piton, Melec, Tarea, ug Ahaz.9:41 Ahaz: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa Syriac ug sa Latin Vulgate. Tan-awa usab sa 8:35. 42Si Ahaz amahan ni Jada, ug si Jada amahan nila ni Alemet, Azmavet, ug Zimri. Si Zimri amahan ni Moza, 43ug si Moza amahan ni Binea. Ang anak ni Binea mao si Refaya, ang anak ni Refaya mao si Eleasa, ug ang anak ni Eleasa mao si Azel. 44Si Azel may unom ka mga anak nga mao sila si Azrikam, Bokeru, Ishmael, Shearia, Obadia, ug Hanan.