Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 8:1-40

Ang mga Kaliwat ni Benjamin

1Mao kini ang mga anak ni Benjamin gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghoran: sila si Bela, Ashbel, Ahara, 2Noha, ug Rafa. 3Ang mga anak ni Bela mao sila si Adar, Gera, Abihud,8:3 Gera, Abihud: o, Gera, nga amahan ni Ehud. 4Abishua, Naaman, Ahoa, 5Gera, Sefufan, ug Huram. 6Ang mga kaliwat ni Ehud, nga mga pangulo sa mga pamilya nga nagpuyo sa Geba namalhin ngadto sa Manahat. 7Sila mao si Naaman, si Ahia, ug si Gera. Kini si Gera nga amahan ni Uza ug ni Ahihud maoy nangulo kanila sa pagbalhin.

8Gibulagan ni Shaharaim ang iyang mga asawa nga sila si Hushim ug si Baara. Unya mipuyo siya sa Moab ug nakabaton ug mga anak 9sa iyang asawa nga si Hodesh. Mao kini ang iyang mga anak: sila si Jobab, Zibia, Mesha, Malcam, 10Jeuz, Sakia, ug Mirma. Kini sila nahimong mga pangulo sa ilang mga pamilya. 11May mga anak usab si Shaharaim sa iyang asawa nga si Hushim. Sila mao si Abitub ug si Elpaal. 12Ang mga anak ni Elpaal mao sila si Eber, Misham, Shemed (nga nagtukod sa mga lungsod sa Ono ug Lod, ug sa mga baryo sa palibot niini), 13Beria, ug si Shema. Sila ang mga pangulo sa mga pamilya nga nagpuyo sa Ayalon. Sila usab ang miabog sa mga lumulupyo sa Gat. 14-16Ang mga anak ni Beria mao sila si Ahio, Shashak, Jeremot, Zebadia, Arad, Eder, Micael, Ishpa, ug Joha.

17-18Ang mga anak ni Elpaal mao sila si Zebadia, Meshulam, Hizki, Heber, Ishmerai, Izlia, ug si Jobab.

19-21Ang mga anak ni Shimei mao sila si Jakim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, ug Shimrat.

22-25Ang mga anak ni Shashak mao sila si Ishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Ifdea, ug Penuel. 26-27Ang mga anak ni Jeroham mao sila si Shamsherai, Sheharia, Atalia, Jaareshia, Elias, ug Zicri. 28Sila ang mga pangulo sa ilang mga pamilya sumala sa nalista sa listahan sa ilang mga kaliwat, ug nagpuyo sila sa Jerusalem.

29Si Jeiel8:29 Jeiel: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa ubang mga kopya sa Septuagint. nga amahan ni Gibeon nagpuyo sa Gibeon. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Maaca. 30Ang iyang mga anak gikan sa kamagulangan hangtod sa kamanghoran mao sila si Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner,8:30 Ner: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa ubang mga kopya sa Septuagint. Nadab, 31Gedor, Ahio, Zeker, 32ug Miklot (nga amahan ni Shimea). Nagpuyo sila duol sa ilang mga paryente sa Jerusalem. 33Si Ner amahan ni Kish, si Kish amahan ni Saul, ug si Saul amahan nila ni Jonatan, Malkishua, Abinadab, ug Eshbaal.8:33 Eshbaal: nga mao usab si Ishboshet. 34Ang anak ni Jonatan mao si Merib Baal8:34 Merib Baal: nga mao usab si Mefiboshet. nga amahan ni Micas. 35Ang mga anak ni Micas mao sila si Piton, Melec, Tarea, ug Ahaz. 36Si Ahaz amahan ni Jehoada, ug si Jehoada amahan nila ni Alemet, Azmavet, ug Zimri. Si Zimri amahan ni Moza, 37ug si Moza amahan ni Binea. Ang anak ni Binea mao si Rafah,8:37 Rafah: o, Refaya. ang anak ni Rafah mao si Eleasa, ug ang anak ni Eleasa mao si Azel. 38Si Azel may unom ka mga anak nga mao sila si Azrikam, Bokeru, Ishmael, Shearia, Obadia, ug Hanan. 39Ang mga anak sa igsoon ni Azel nga si Eshek mao sila si Ulam ang kamagulangan, Jeush ang ikaduha, ug Elifelet ang ikatulo. 40Maisog nga mga sundalo ang mga anak ni Ulam ug hanas silang mogamit sa pana. Daghan silag mga anak ug mga apo—150 tanan.

Mao kini silang tanan ang mga kaliwat ni Benjamin.