1 Cronica 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 7:1-40

Ang mga Kaliwat ni Isacar

1Si Isacar may upat ka anak nga sila si Tola, Pua, Jashub, ug Shimron. 2Ang mga anak ni Tola mao sila si Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam, ug Shemuel.7:2 Shemuel: o, Samuel. Kini sila mga pangulo sa mga pamilya sa mga kaliwat ni Tola. Sa panahon ni Haring David, may 22,600 ka maisog nga mga sundalo gikan sa mga kaliwat ni Tola.

3Ang anak ni Uzi mao si Izrahia. Si Izrahia ug ang iyang upat ka anak nga sila si Micael, Obadia, Joel, ug Ishia mga pangulo sa ilang mga kaliwat. 4Daghan silag asawa ug mga anak. Sumala sa listahan sa ilang mga kaliwat, aduna silay 36,000 ka maisog nga mga sundalo nga andam na sa pagpakiggira. 5Sa ilang mga paryente nga sakop sa tibuok pamilya ni Isacar may 87,000 ka maisog nga mga sundalo sumala sa listahan sa ilang mga kaliwat.

Ang mga Kaliwat ni Benjamin

6Si Benjamin may tulo ka anak nga mao sila si Bela, Beker, ug Jediel. 7Si Bela may lima ka anak nga mao sila si Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot, ug Iri. Mga pangulo sila sa ilang mga kaliwat. Ang gidaghanon sa ilang maisog nga mga sundalo mikabat ug 22,034 basi sa listahan sa ilang mga kaliwat. 8Ang mga anak ni Beker mao sila si Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot, ug Alemet. Silang tanan ang mga anak ni Beker. 9Ang gidaghanon sa ilang maisog nga mga sundalo mikabat ug 20,200. Kini sila ug ang mga pangulo sa ilang mga pamilya nalista sa listahan sa ilang mga kaliwat. 10Ang anak ni Jediel mao si Bilhan. Ang mga anak ni Bilhan mao sila si Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarshish, ug Ahishahar. 11Kini sila mga pangulo sa ilang mga pamilya. May 17,200 sila ka maisog nga mga sundalo nga andam na sa pagpakiggira. 12Ang mga anak ni Ir mao sila si Shupim ug si Hupim, ug ang anak ni Aher mao si Hushim.

Ang mga Kaliwat ni Naftali

13Ang mga anak ni Naftali kang Bilha mao sila si Jaziel,7:13 Jaziel: o, Jazeel. Guni, Jezer, ug Shalum.7:13 Shalum: o, Shilem.

14Si Manase may duha ka anak sa iyang asawa nga Aramehanon. Sila mao si Asriel ug si Makir. Si Makir amahan ni Gilead. 15Nangasawa si Makir ug usa ka babaye gikan sa mga Hufanon ug Shufanon.7:15 Nangasawa si Makir… Shufanon: o, Nangita siyag asawa alang kang Hupim ug Shupim. Ang ngalan sa iyang igsoon nga babaye7:15 igsoon nga babaye: o, asawa. mao si Maaca. Ang ikaduha niyang anak mao si Zelofehad kansang mga anak pulos babaye. 16May mga anak usab si Makir kang Maaca. Ginganlan sila ni Maaca ug Peresh ug Sheresh. Ang mga anak ni Peresh mao sila si Ulam ug si Rakem. 17Ang anak ni Ulam mao si Bedan. Mao kini sila ang mga kaliwat ni Gilead nga anak ni Makir ug apo ni Manase. 18Ang igsoon nga babaye ni Gilead7:18 igsoon… ni Gilead: o, igsoon ni Makir. nga si Hamoleket may mga anak nga sila si Ishhod, Abiezer, ug Mala.

19Ang mga anak ni Shemida mao sila si Ahian, Shekem, Likhi, ug Aniam.

Ang mga Kaliwat ni Efraim

20Mao kini ang mga kaliwat ni Efraim: si Shutela, Bered, Tahat, Eleada, 21Zabad, ug Shutela. May lain pang duha ka mga anak si Efraim nga mao sila si Ezer ug si Elead. Apan gipatay sila sa mga lumad sa Gat sa dihang misulay sila sa pagpangawat sa mga kahayopan niini. 22Dugay kaayong nagsubo si Efraim sa ilang kamatayon, ug nangadto ang iyang mga paryente sa paghupay sa iyang kasubo. 23Unya nakigdulog si Efraim sa iyang asawa ug namabdos kini ug nanganak ug lalaki. Ginganlan ni Efraim ang bata ug Beria,7:23 Beria: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, katalagman. tungod sa katalagman nga midangat sa iyang pamilya. 24May anak nga babaye si Efraim nga si Sheera. Siya mao ang nagtukod sa ubos ug ibabaw nga bahin sa Bet Horon ug sa Uzen Sheera. 25May mga kaliwat pa si Efraim nga mao sila si Reshef, Tela, Tahan, 26Ladan, Amihud, Elishama, 27Nun, ug Josue.

28Ang mga yuta nga gipanag-iya ug gipuy-an sa mga kaliwat ni Efraim mao ang Betel ug ang palibot niini nga mga baryo, ang Naaran sa sidlakan, ang Gezer sa kasadpan ug ang mga baryo sa palibot niini, ang Shekem ug ang mga baryo sa palibot niini paingon sa Aya ug sa mga baryo niini. 29Ila usab ang mosunod nga mga lungsod nga sikbit sa yuta sa mga kaliwat ni Manase: ang mga lungsod sa Bet Shan, Taanac, Megido, ug Dor, lakip ang mga baryo sa palibot niini.

Dinhi niining mga lungsora nagpuyo ang mga kaliwat ni Jose nga anak ni Israel.7:29 Israel: Ang ngalan nga gihatag sa Dios kang Jacob.

Ang mga Kaliwat ni Asher

30Ang mga anak ni Asher mao sila si Imnah, Ishva, Ishvi, ug Beria. Ang ilang igsoon nga babaye mao si Sera. 31Ang mga anak ni Beria mao si Heber ug si Malkiel. Si Malkiel amahan ni Birzait. 32Si Heber amahan nila ni Jaflet, Shomer, ug Hotam. Ang ilang igsoon nga babaye mao si Shua. 33Ang mga anak ni Jaflet mao sila si Pasac, Bimhal, ug Ashvat.

34Ang mga anak ni Shomer mao sila si Ahi, Roga, Huba, ug Aram. 35Ang mga anak sa igsoon ni Shomer nga si Helem7:35 Helem: o, Hotam. mao sila si Zofa, Imna, Shelesh, ug Amal. 36Ang mga anak ni Zofa mao sila si Sua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, 37Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Itran,7:37 Itran: o, Jeter. ug Beera. 38Ang mga anak ni Jeter mao sila si Jefune, Pispa, ug Ara. 39Ang mga anak ni Ula mao sila si Ara, Haniel, ug Rizia. 40Silang tanan ang mga kaliwat ni Asher. Mga pangulo sila sa ilang mga kaliwat, ug maisog sila nga mga sundalo ug bantogan nga mga pangulo. Ang gidaghanon sa mga lalaki nga kaliwat ni Asher nga andam na sa pagpakiggira mikabat ug 26,000 basi sa nalista sa listahan sa ilang mga kaliwat.