1 Cronica 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 6:1-81

Ang mga Kaliwat ni Levi nga mga Pari

1Mao kini ang mga anak ni Levi: si Gershon,6:1 Gershon: o, Gershom. Kohat, ug Merari. 2Ang mga anak ni Kohat mao sila si Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. 3Ang mga anak ni Amram mao sila si Aaron, Moises, ug Miriam. Ang mga anak ni Aaron mao sila si Nadab, Abihu, Eleazar, ug Itamar. 4Si Eleazar amahan ni Finehas, si Finehas amahan ni Abishua, 5ug si Abishua amahan ni Buki. Si Buki amahan ni Uzi, 6si Uzi amahan ni Zerahia, ug si Zerahia amahan ni Merayot. 7Si Merayot amahan ni Amaria, si Amaria amahan ni Ahitub, 8ug si Ahitub amahan ni Zadok. Si Zadok amahan ni Ahimaaz, 9si Ahimaaz amahan ni Azaria, ug si Azaria amahan ni Johanan. 10Si Johanan amahan ni Azaria nga mao ang nagaalagad ingon nga pari sa templo nga gipatukod ni Solomon didto sa Jerusalem. 11Si Azaria amahan ni Amaria, si Amaria amahan ni Ahitub, 12ug si Ahitub amahan ni Zadok. Si Zadok amahan ni Shalum, 13si Shalum amahan ni Hilkia, ug si Hilkia amahan ni Azaria. 14Si Azaria amahan ni Seraya, ug si Seraya amahan ni Jehozadak. 15Kini si Jehozadak naapil pagkabihag sa dihang gipabihag sa Ginoo ang katawhan sa Jerusalem ug Juda kang Nebucadnezar.

Ang mga Kaliwat ni Levi nga mga Levita

16Ang mga anak ni Levi mao sila si Gershon, Kohat, ug Merari. 17Ang mga anak ni Gershon mao si Libni ug si Shimei. 18Ang mga anak ni Kohat mao sila si Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. 19Ang mga anak ni Merari mao si Mali ug si Mushi.

Mao kini ang mga pamilya sa mga Levita, nga nalista sumala sa ilang mga katigulangan:

20Sa mga kaliwat ni Gershon: si Libni, Jahat, Zima, 21Joa, Iddo, Zera, ug si Jeaterai.

22Sa mga kaliwat ni Kohat: si Aminadab, Kora, Asir, 23Elkana, Ebiasaf,6:23 Ebiasaf: o, Abiasaf. Asir, 24Tahat, Uriel, Uzia, ug si Shaul. 25Sa mga kaliwat ni Elkana: sila si Amasai, Ahimot, 26Elkana, Zofai, Nahat, 27Eliab, Jeroham, Elkana, ug Samuel.6:27 Samuel: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa ubang mga kopya sa Septuagint ug sa Syriac. 28Ang mga anak ni Samuel mao si Joel,6:28 Joel: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa ubang mga kopya sa Septuagint ug sa Syriac. ang kamagulangan, ug ang ikaduha mao si Abia.

29Sa mga kaliwat ni Merari: sila si Mali, Libni, Shimei, Uza, 30Shimea, Haggia, ug si Asaya.

Ang mga Musikero sa Templo

31Mao kini ang mga tawo nga gitugyanan ni David sa pag-awit ug pagtukar diha sa balay sa Ginoo human mabalhin didto ang sudlanan sa Kasabotan. 32Nagaalagad sila pinaagi sa pag-awit didto sa Tolda nga Simbahan, nga gitawag usab ug Tolda nga Tagboanan, hangtod sa panahon nga napatukod ni Solomon ang templo sa Ginoo didto sa Jerusalem. Gihimo nila ang ilang buluhaton sumala sa mga lagda nga gihatag kanila. 33Mao kini sila ang mga nagaalagad uban sa ilang mga anak:

Ang kaliwat ni Kohat nga si Heman nga usa ka musikero. (Si Heman anak ni Joel. Si Joel anak ni Samuel. Si Samuel anak ni Elkana. 34Si Elkana anak ni Jeroham. Si Jehoram anak ni Eliel. Si Eliel anak ni Toa. 35Si Toa anak ni Zuf. Si Zuf anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Mahat. Si Mahat anak ni Amasai. 36Si Amasai anak ni Elkana. Si Elkana anak ni Joel. Si Joel anak ni Azaria. Si Azaria anak ni Zefanias. 37Si Zefanias anak ni Tahat. Si Tahat anak ni Asir. Si Asir anak ni Ebiasaf. Si Ebiasaf anak ni Kora. 38Si Kora anak ni Izhar. Si Izhar anak ni Kohat. Si Kohat anak ni Levi. Si Levi anak ni Israel.)

39Ang kaliwat ni Gershon nga si Asaf nga mao ang luyo-luyo ni Heman. (Si Asaf anak ni Berekia. Si Berekia anak ni Shimea. 40Si Shimea anak ni Micael. Si Micael anak ni Baaseya. Si Baaseya anak ni Malkia. 41Si Malkia anak ni Etni. Si Etni anak ni Zera. Si Zera anak ni Adaya. 42Si Adaya anak ni Etan. Si Etan anak ni Zima. Si Zima anak ni Shimei. 43Si Shimei anak ni Jahat. Si Jahat anak ni Gershon. Si Gershon anak ni Levi.)

44Ang kaliwat ni Merari nga si Etan nga mao ang ikaduhang sinaligan ni Heman. (Si Etan anak ni Kishi. Si Kishi anak ni Abdi. Si Abdi anak ni Maluc. 45Si Maluc anak ni Hashabia. Si Hashabia anak ni Amazia. Si Amazia anak ni Hilkia. 46Si Hilkia anak ni Amzi. Si Amzi anak ni Bani. Si Bani anak ni Shemer. 47Si Shemer anak ni Mali. Si Mali anak ni Mushi. Si Mushi anak ni Merari. Ug si Merari anak ni Levi.)

48Ang ilang mga paryente nga sama usab kanila nga mga Levita, gisaligan sa ubang mga buluhaton sa Tolda nga Tagboanan, ang balay sa Dios. 49Apan si Aaron ug ang iyang mga kaliwat mao ang nagahalad sa mga halad nga sinunog ug sa insenso. Sila usab ang nagabuhat sa tanang buluhaton nga may kalabotan sa Labing Balaang Dapit, ug sa paghalad alang sa kapasayloan sa sala sa Israel. Gihimo nila kini sumala sa tanang gisugo ni Moises nga alagad sa Dios. 50Mao kini ang mga kaliwat ni Aaron: si Eleazar, Finehas, Abishua, 51Buki, Uzi, Zerahia, 52Merayot, Amaria, Ahitub, 53Zadok, ug Ahimaaz.

Ang mga Yuta sa mga Kaliwat ni Levi

54Mao kini ang mga dapit nga gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Aaron nga gikan sa pamilya ni Kohat. Sila ang unang gihatagan ug yuta pinaagi sa pagripa. 55Naglangkob kini sa Hebron sa Juda ug sa mga sabsabanan sa palibot niini. 56Apan ang mga kaumahan ug ang mga baryo sa palibot sa Hebron gihatag kang Caleb nga anak ni Jefune. 57Busa gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Aaron kining mosunod nga mga dapit lakip ang mga sabsabanan niini: Hebron (ang dalangpanan nga lungsod), Libna, Jatir, Eshtemoa, 58Hilen,6:58 Hilen: o, Holon. Debir, 59Ashan,6:59 Ashan: o, Ain. Juta,6:59 Juta: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa Syriac. ug Bet Shemesh. 60Ug gikan sa yuta sa tribo ni Benjamin gihatag kanila ang Gibeon,6:60 Gibeon: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa Josue 21:17. Geba, Alemet, ug Anatot, lakip na ang mga sabsabanan niini nga mga dapit. 13 tanan ka lungsod ang gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Kohat. 61Ang ubang mga kaliwat ni Kohat gihatagan pinaagi sa pagripa ug napulo ka lungsod gikan sa kayutaan sa katunga sa tribo ni Manase.

62Ang mga kaliwat ni Gershon gihatagan ug 13 ka lungsod gikan sa bahin sa mga tribo ni Isacar, Asher, Naftali, ug gikan sa katunga sa tribo ni Manase didto sa Basan.

63Ang mga kaliwat ni Merari gihatagan ug 12 ka lungsod gikan sa tribo ni Reuben, Gad, ug Zebulun.

64-65Busa gihatag sa mga Israelinhon ngadto sa mga kaliwat ni Levi, pinaagi sa pagripa, ang nasangpit nga mga lungsod nga gikan sa tribo ni Juda, Simeon, ug Benjamin. 66Ang uban nga mga kaliwat ni Kohat gihatagan ug mga lungsod gikan sa tribo ni Efraim. 67-69Gihatag kanila kining mosunod nga mga dapit apil ang mga sabsabanan libot niini: ang Shekem (ang dalangpanan nga lungsod) sa kabungtoran sa Efraim, ang Gezer, Jokmeam, Bet Horon, Ayalon ug Gat Rimon. 70Ang uban pa nga kaliwat ni Kohat gihatagan sa ilang isigka-Israelinhon ug mga lungsod gikan sa bahin sa katunga sa tribo ni Manase. Ang gihatag kanila mao ang Aner ug Bileam, lakip na ang mga sabsabanan niini.

71Ang mga kaliwat ni Gershon gihatagan niining mosunod nga mga lungsod: Gikan sa katunga sa tribo ni Manase: Golan sa Basan, ug ang Ashtarot, lakip ang mga sabsabanan niini. 72-73Gikan sa tribo ni Isacar: Ang Kedesh, Daberat, Ramot, ug Anem, lakip ang mga sabsabanan niini. 74-75Gikan sa tribo ni Asher: Mashal, Abdon, Hukok, ug Rehob, lakip ang mga sabsabanan niini. 76Gikan sa tribo ni Naftali: Kedesh sa Galilea, Hamon, ug Kiriataim, lakip ang mga sabsabanan niini.

77Ang ubang mga kaliwat ni Merari gihatagan niining mosunod nga kayutaan: Gikan sa tribo ni Zebulun: Jokneam, Karta,6:77 Karta: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa Septuagint ug sa Josue 21:34. Rimono, ug Tabor, lakip ang mga sabsabanan niini. 78Gikan sa tribo ni Reuben, sa tabok sa Suba sa Jordan sa sidlakang bahin sa Jerico: Bezer sa disyerto, Jaza,6:78 Jaza: o, Jahaz. 79Kedemot, ug Mefaat, lakip ang mga sabsabanan niini. 80Ug gikan sa tribo ni Gad: Ramot sa Gilead, Mahanaim, 81Heshbon, ug Jazer, lakip ang mga sabsabanan niini.