1 Cronica 5 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 5:1-26

Ang mga Kaliwat ni Reuben

1Si Reuben mao ang kamagulangan nga anak ni Israel.5:1 Israel: o, Jacob. Apan tungod kay nakighilawas si Reuben sa usa sa mga asawa sa iyang amahan, ang iyang katungod isip kamagulangan gihatag ngadto sa mga anak sa iyang igsoon nga si Jose. Busa wala ilista si Reuben sa listahan sa ilang mga kaliwat ingon nga kamagulangan nga anak. 2Ug bisag gamhanan si Juda kaysa iyang mga igsoon ug ang pangulo naggikan sa iyang tribo, ang katungod isip kamagulangan gihatag ngadto kang Jose. 3Mao kini ang mga anak ni Reuben, ang kamagulangang anak ni Israel: sila si Hanoc, Palu, Hezron, ug Carmi.

4Mao kini ang mga kaliwat ni Joel: sila si Shemaya, Gog, Shimei, 5Micas, Reaya, Baal, 6ug Beera. Si Beera ang pangulo sa mga kaliwat ni Reuben sa dihang gibihag sila ni Tiglat Pileser nga hari sa Asiria. 7Mao kini ang mga paryente ni Beera nga nalista sa listahan sa ilang mga kaliwat. Gilista sila sumala sa ilang tribo: si Jeil (ang pangulo), si Zacarias, 8ug si Bela nga anak ni Azaz. Kini si Azaz anak ni Shema ug apo ni Joel. Kini nga mga kaliwat ni Reuben nagpuyo sa mga dapit sa Aroer hangtod sa Nebo ug Baal Meon. 9Ug tungod kay midaghan ang ilang kahayopan didto sa Gilead, nakaabot sila hangtod sa sidlakan, sa utlanan sa disyerto paingon sa Suba sa Eufrates. 10Sa panahon ni Haring Saul, nakiggira sila sa mga Hagarnon ug gipildi nila kini. Gisakop nila ang mga dapit sa mga Hagarnon sa tibuok sidlakang bahin sa Gilead.

Ang mga Kaliwat ni Gad

11Nagpuyo ang mga kaliwat ni Gad sa kayutaan sa Basan hangtod sa Saleca. Kasikbit kini sa kayutaan sa mga kaliwat ni Reuben. 12Mao kini ang mga kaliwat ni Gad: si Joel, nga mao ang pangulo sa Basan, ang sunod kaniya mao si Shafam, unya si Janai ug si Shafat. 13Ang ilang mga paryente sumala sa tagsa-tagsa nila ka pamilya mao sila si Micael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jacan, Zia, ug Eber—pito silang tanan. 14Sila ang mga kaliwat ni Abihail nga anak ni Huri. Si Huri anak ni Jaroa ug apo ni Gilead, ug apo sa tuhod ni Micael. Kini si Micael anak ni Jeshishai ug apo ni Jado, ug apo sa tuhod ni Buz. 15Si Ahi nga anak ni Abdiel ug apo ni Guni mao ang pangulo sa ilang mga pamilya. 16Nagpuyo sila sa Gilead, didto sa Basan, ug sa mga baryo sa palibot niini, ug sa tibuok sabsabanan sa Sharon. 17Kini silang tanan nalista sa listahan sa mga kaliwat niadtong panahon sa paghari ni Jotam sa Juda ug ni Jeroboam sa Israel.

18May 44,760 ka mga sundalo sa tribo ni Reuben, Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manase. Gibansay sila alang sa gira ug hanas silang mogamit ug mga taming, espada, ug pana. 19Nakiggira sila sa mga Hagarnon, Jeturnon, Nafishnon, ug Nodabnon. 20Nangayo sila ug tabang sa Dios sa dihang nakiggira sila, ug gitubag sa Dios ang ilang pag-ampo tungod kay misalig sila kaniya. Busa gipadaog sila sa Dios batok sa mga Hagarnon ug sa tanang mga kaabin niini. 21Gipanguha nila ang kahayopan sa mga Hagarnon: 50,000 ka mga kamelyo, 250,000 ka mga karnero, ug 2,000 ka mga asno. Gibihag usab nila ang 100,000 ka mga tawo, 22ug daghan ang ilang napatay tungod kay gitabangan sila sa Dios sa pagpakiggira. Ug mipuyo sila sa mga dapit sa mga Hagarnon hangtod nga gibihag sila ngadto sa Asiria.

Ang Katunga sa Tribo ni Manase

23Ang katunga sa tribo ni Manase nagpuyo sa kayutaan gikan sa Basan paingon sa Baal Hermon, sa Senir, ug sa Bukid sa Hermon. Daghan kaayo sila. 24Mao kini ang mga pangulo sa ilang mga pamilya: sila si Efer, Ishi, Eliel, Azriel, Jeremias, Hodavia, ug Jadiel. Mga maisog sila nga mga sundalo ug bantogan nga mga pangulo sa ilang mga pamilya. 25Apan wala sila magmatinumanon sa Dios sa ilang mga katigulangan. Misimba hinuon sila sa mga dios sa mga katawhan niadtong yutaa nga gilaglag sa Dios. 26Busa gisugo sa Dios sa Israel nga sulongon sila ni Pul (gitawag usab ug Tiglat Pileser) nga hari sa Asiria. Gibihag ni Pul ang mga tribo ni Reuben, Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manase, ug gidala sa Hala, Habor, Hara, ug sa Suba sa Gozan, diin atua sila hangtod karon.