1 Cronica 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 4:1-43

Ang Uban pang mga Kaliwat ni Juda

1Mao kini ang uban pang mga kaliwat ni Juda: sila si Perez, Hezron, Carmi, Hur, ug Shobal. 2Ang anak ni Shobal nga si Reaya mao ang amahan ni Jahat. Si Jahat mao ang amahan ni Ahumai ug ni Lahad. Sila ang mga katigulangan sa mga Zorahanon.

3Mao kini ang mga anak4:3 mga anak: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, amahan. ni Etam: sila si Jezreel, Ishma, ug Idbash. Ang ilang igsoong babaye mao si Hazelelponi.

4Si Penuel amahan ni Gedor, ug si Ezer amahan ni Husha. Kini sila mga kaliwat ni Hur, ang kamagulangang anak ni Efrata. Si Hur mao ang katigulangan sa mga taga-Betlehem.

5Si Ashur nga amahan ni Tekoa may duha ka asawa, si Hela ug si Naara. 6Mao kini ang iyang mga anak kang Naara: sila si Ahuzam, Hefer, Temeni, ug Haahashtari. 7Ang iyang mga anak kang Hela mao sila si Zeret, Izhar,4:7 Izhar: o, Zohar. Etnan, 8ug Koz. Kini si Koz amahan ni Anub ug ni Zobeba, ug siya ang katigulangan sa pamilya ni Aharhel nga anak ni Harum.

9May usa ka tawo nga ginganlag Jabez. Mas tinahod siya kaysa iyang mga igsoong lalaki. Ginganlan siya sa iyang inahan ug Jabez,4:9 Jabez: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, kasakit. kay ingon sa iyang inahan, “Naglisod gayod ako sa pagpanganak kaniya.” 10Nagaampo si Jabez sa Dios sa Israel: “Hinaut nga panalanginan mo ako ug palapdon mo ang akong teritoryo. Ubani ako ug ilikay sa mga katalagman aron dili ako masakitan.” Ug gitubag sa Dios ang iyang hangyo.

11Si Kelub nga igsoon ni Susa amahan ni Mehir. Si Mehir amahan ni Eshton, ug 12si Eshton amahan nila ni Bet Rafa, Pasea, ug ni Tehina. Si Tehina amahan ni Ir Nahash.4:12 ni Ir Nahash: o, sa lungsod sa Ir Nahash. Sila ang mga kaliwat ni Reca.4:12 Sila… Reca: o, Sila ang mga katawhan sa Reca.

13Ang mga anak ni Kenaz mao si Otniel ug si Seraya. Ang mga anak ni Otniel mao si Hatat ug si Meonotai.4:13 Meonotai: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa ubang mga kopya sa Septuagint ug sa Latin Vulgate. 14Si Meonotai amahan ni Ofra. Si Seraya amahan ni Joab. Si Joab ang nagpundar sa Kapatagan sa mga Panday.4:14 ang nagpundar sa Kapatagan sa mga Panday: o, nga amahan ni Geharashim. Gitawag kini nga Kapatagan sa mga Panday tungod kay didto nagpuyo ang daghang mga panday.

15Mao kini ang mga anak ni Caleb nga anak ni Jefune: sila si Iru, Elah, ug Naam. Ang anak ni Elah mao si Kenaz.

16Ang mga anak ni Jehalelel mao sila si Zif, Zifa, Tiria, ug Asarel.

17-18Ang mga anak ni Ezra mao sila si Jeter, Mered, Efer, ug Jalon. Si Mered may asawa nga si Bitia nga anak sa hari sa Ehipto.4:17-18 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. May mga anak sila nga si Miriam, Shamai, ug Ishba. Si Ishba amahan ni Eshtemoa. May asawa usab si Mered nga taga-Juda ug may anak sila nga si Jered (nga amahan ni Gedor), Heber (nga amahan ni Soco), ug si Jekutiel (nga amahan ni Zanoa). 19Gipangasawa ni Hodia ang igsoon ni Naham. Ang usa sa ilang mga anak mao ang amahan ni Keila nga Garminhon, ug ang usa mao ang amahan ni Eshtemoa nga Maacatnon.

20Ang mga anak ni Shimon mao sila si Amnon, Rina, Ben Hanan, ug Tilon.

Ang mga kaliwat ni Ishi mao si Zohet ug si Ben Zohet.

21Mao kini ang mga kaliwat ni Shela nga anak ni Juda: si Er (nga amahan ni Leca), si Laada (nga amahan ni Maresha), ang mga pamilya sa mga trabahante sa buhatanan ug linen sa Bet Ashbea, 22si Jokim, ang katawhan sa Cozeba, si Joas, ug si Saraf nga nagdumala sa Moab ug Jashubi Lehem. (Kini nga lista gikan sa karaang mga dokumento.) 23Sila ang mga magkukolon nga nagpuyo sa Netaim ug Gedera. Nagatrabaho sila alang sa hari.

Ang mga Kaliwat ni Simeon

24Ang mga anak ni Simeon mao sila si Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, ug Shaul. 25Si Shaul amahan ni Shalum, si Shalum amahan ni Mibsam, ug si Mibsam amahan ni Mishma. 26Si Mishma amahan ni Hamuel, si Hamuel amahan ni Zacur, ug si Zacur amahan ni Shimei. 27May 16 ka mga anak nga lalaki si Shimei ug unom ka mga anak nga babaye. Apan gamay ra ang mga anak sa iyang mga igsoon, busa ang ilang tribo dili sama kadaghan sa katawhan sa Juda. 28Nagpuyo sila sa Beersheba, Molada, Hazar Shual, 29Bilha, Ezem, Tolad, 30Betuel, Horma, Ziklag, 31Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Biri, ug Shaaraim. Mao kini ang ilang mga lungsod hangtod sa paghari ni David. 32Nagpuyo usab sila sa lima ka lungsod sa Etam, Ain, Rimon, Token, ug Ashan, 33ug lakip usab sa mga baryo sa palibot niini nga mga lungsod hangtod sa Baalat.4:33 Baalat: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Baal. Mao kini ang mga dapit nga ilang gipuy-an, ug aduna silay gitipigang listahan sa ilang mga kaliwat.

Mao kini ang uban pa nga mga kaliwat ni Simeon: 34sila si Meshobab, Jamlec, Josha (nga anak ni Amazia), 35Joel, Jehu (nga anak ni Joshibia ug apo ni Seraya, ug apo sa tuhod ni Aziel), 36Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya, 37ug Ziza (nga anak ni Shifi ug apo ni Alon, ug apo sa tuhod ni Jedaya. Kini si Jedaya anak ni Shimri ug apo ni Shemaya). 38Kini sila mga pangulo sa ilang mga pamilya. Midaghan pag-ayo ang ilang mga kaliwat, 39busa nakaabot sila hangtod sa Gedor, ngadto sa sidlakang bahin sa kapatagan, aron sa pagpangitag sabsabanan sa ilang mga karnero. 40Nakakita sila didto ug labong ug maayo nga sabsabanan. Halapad kini nga dapit ug malinawon. Didto nagpuyo kaniadto ang ubang mga kaliwat ni Ham. 41Apan niadtong panahon nga si Hezekia ang hari sa Juda, gisulong sila sa mga kaliwat ni Simeon kansang mga ngalan nahisgotan sa ibabaw. Giapil pagsulong sa mga kaliwat ni Simeon ang mga Meunhon nga didto usab namuyo, ug gilaglag sa hingpit.4:41 gilaglag sa hingpit: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi nagkahulogan sa mga butang nga gihalad sa Ginoo pinaagi sa paghalad o paglaglag niini. Unya mipuli pagpuyo sa maong dapit ang mga kaliwat ni Simeon, tungod kay may sabsabanan didto alang sa ilang mga karnero. 42Misulong ang 500 kanila sa kabungtoran sa Seir. Gipangulohan sila ni Pelatia, Neria, Refaya, ug Uziel, nga mga anak ni Ishi. 43Gipatay nila ang nahibiling mga Amalekanhon didto, ug sila nay nagpuyo didto hangtod karon.