1 Cronica 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 3:1-24

Ang mga Anak nga Lalaki ni David

1Mao kini ang mga anak nga lalaki ni David nga nangatawo sa Hebron: Ang kamagulangan mao si Amnon nga anak niya kang Ahinoam nga taga-Jezreel. Ang ikaduha mao si Daniel nga ang inahan mao si Abigail nga taga-Carmel. 2Ang ikatulo mao si Absalom nga ang inahan mao si Maaca nga anak nga babaye sa hari sa Geshur nga si Talmai. Ang ikaupat mao si Adonia nga ang inahan mao si Hagit. 3Ang ikalima mao si Shefatia nga ang inahan mao si Abital. Ug ang ikaunom mao si Itream nga ang inahan mao si Egla. 4Kining unom natawo sa Hebron, diin naghari si David sulod sa pito ka tuig ug unom ka bulan.

Naghari si David sa Jerusalem sulod sa 33 ka tuig. 5Ug mao kini ang iyang mga anak nga lalaki nga natawo didto: si Shimea, Shobab, Natan, ug Solomon. Kini silang upat anak niya sa iyang asawa nga si Batsheba nga anak ni Amiel. 6May siyam pa gayod siya ka mga anak nga lalaki nga mao sila si Ibhar, Elishua,3:6 Elishua: o, Elishama. Elifelet, 7Noga, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eliada, ug Elifelet. 9Mao kini sila ang mga anak nga lalaki ni David, gawas sa uban pa niyang mga anak nga lalaki sa uban pa niya nga mga asawa. May anak usab si David nga babaye nga mao si Tamar.

Ang mga Hari sa Juda

10Mao kini ang mga kaliwat ni Solomon nga nahimong hari: sila si Rehoboam, Abia, Asa, Jehoshafat, 11Jehoram,3:11 Jehoram: o, Joram. Ahazia, Joas, 12Amazia, Azaria,3:12 Azaria: o, Uzia. Jotam, 13Ahaz, Hezekia, Manase, 14Amon, ug Josia.

15Mao kini ang mga anak ni Josia: ang kamagulangan mao si Johanan, ang ikaduha si Jehoyakim, ang ikatulo si Zedekia, ug ang ikaupat si Shalum. 16Ang mipuli kang Jehoyakim ingon nga hari mao si Jehoyakin nga iyang anak. Ug ang mipuli kang Jehoyakin mao si Zedekia nga iyang uyoan.3:16 uyoan: o, igsoon.

Ang mga Kaliwat ni Jehoyakin

17Mao kini ang mga anak ni Jehoyakin, ang hari nga gibihag ngadto sa Babilonia: sila si Shealtiel, 18Malkiram, Pedaya, Shenazar, Jekamia, Hoshama, ug si Nedabia. 19Ang mga anak ni Pedaya mao si Zerubabel ug si Shimei. Ang mga anak ni Zerubabel mao si Meshulam ug si Hanania. Ang ilang igsoon nga babaye mao si Shelomit. 20May lima pa ka anak si Zerubabel nga mao sila si Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia, ug Jushab Hesed. 21Ang mga anak ni Hanania mao sila si Pelatia ug si Jeshaya. Si Jeshaya amahan ni Refaya, si Refaya amahan ni Arnan, si Arnan amahan ni Obadia, ug si Obadia amahan ni Shecania. 22Ang mga kaliwat ni Shecania mao si Shemaya ug ang mga anak niini nga sila si Hatush, Igal, Baria, Nearia, ug Shafat—unom silang tanan. 23Ang mga anak ni Nearia mao sila si Elioenai, Hizkia, ug Azrikam—tulo silang tanan. 24Ang mga anak ni Elioenai mao sila si Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya, ug Anani—pito silang tanan.