Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 28:1-21

Ang mga Plano ni David alang sa Templo

1Gipatawag ni Haring David ngadto sa Jerusalem ang tanang opisyal sa Israel: ang mga opisyal sa mga tribo, ang mga komander sa kada grupo sa mga sundalo nga nagaalagad sa hari, ang mga komander sa linibo ug ginatos ka mga sundalo, ang mga opisyal nga nagdumala sa tanang kabtangan ug kahayopan sa hari ug sa iyang mga anak, ang mga opisyal sa palasyo, ang mga bantogan niya nga mga sakop, ug ang tanang maisog nga mga sundalo.

2Sa dihang natigom na sila, mitindog si David ug miingon, “Paminawa ninyo ako, mga kaigsoonan ug katawhan ko. Gusto ko gayod unta nga magpatukod ug templo aron didto mapahimutang ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo nga atong Dios, aron may tungtonganan ang iyang tiil. Ug nangandam na ako sa pagpatukod niini. 3Apan miingon ang Dios kanako, ‘Dili ikaw ang mopatukod sa templo alang sa kadungganan sa akong ngalan, tungod kay usa ikaw ka sundalo ug daghan ang imong napatay.’ 4Apan gipili ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel, gikan sa tibuok namo nga pamilya aron nga mahimong hari sa Israel hangtod sa kahangtoran. Gipili niya nga mangulo ang tribo sa Juda. Ug gikan niini nga tribo, gipili niya ang pamilya sa akong amahan, ug gikan sa pamilya sa akong amahan gikalipay niya ang pagpili kanako ingon nga hari sa tibuok Israel. 5Gihatagan niya ako ug daghang mga anak nga lalaki, ug gikan kanila, gipili niya si Solomon nga maghari sa iyang gingharian nga mao ang Israel. 6Miingon siya kanako, ‘Ang imong anak nga si Solomon mao ang mopatukod sa akong templo ug sa mga hawanan niini. Kay gipili ko siya nga mahimong akong anak, ug ako mahimong iyang amahan. 7Ug kon magpadayon siya sa pagtuman sa akong mga sugo sama sa iyang ginahimo karon, maghari ang iyang mga kaliwat hangtod sa kahangtoran.’

8“Busa karon, mandoan ko kamo atubangan sa tanang mga Israelinhon, ang katawhan sa Ginoo, ug sa atubangan sa atong Dios, nga tumanon ninyo pag-ayo ang tanan nga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Kon buhaton ninyo kini, padayon ninyo nga mapanag-iyahan kining maayo nga yuta, ug mapanunod kini sa inyong mga kaliwat hangtod sa kahangtoran.

9“Ug ikaw, Solomon nga akong anak, ilha ug alagari ang Dios sa imong amahan sa tibuok mong kasingkasing ug hunahuna, kay nakita sa Ginoo ang matag kasingkasing ug nahibalo siya sa atong motibo ug hunahuna. Kon modangop ka kaniya, tabangan ka niya; apan kon mobiya ka kaniya, isalikway ka niya hangtod sa kahangtoran. 10Busa hunahunaa kini pag-ayo. Gipili ka sa Ginoo nga maoy mopatukod sa templo diin siya simbahon. Pagmalig-on, ug buhata kini nga buluhaton.”

11Unya gihatag ni David kang Solomon ang mga plano alang sa pagtukod sa templo ug sa mga balkonahe niini, mga bilding, mga bodega, mga kuwarto sa ibabaw, mga kuwarto sa sulod, ug ang Labing Balaang Dapit diin ginapasaylo ang mga sala sa tawo. 12Gihatag usab ni David ang tanang plano nga gitudlo kaniya sa Espiritu28:12 nga gitudlo kaniya sa Espiritu: o, nga iyang nahunahunaan. alang sa pagpatukod sa mga hawanan sa templo sa Ginoo, sa tanang kuwarto sa palibot niini, sa mga bodega sa templo sa Dios, apil na ang mga bodega alang sa mga butang nga gihalad. 13Gitudlo usab niya kang Solomon ang bahin sa paggrupo sa mga pari ug mga Levita ug sa tanan nilang mga buluhaton sa pag-alagad sa templo sa Ginoo, ingon man ang bahin sa tanang mga kagamitan alang sa pag-alagad diha sa templo. 14Gisulti usab niya ang gidaghanon sa plata ug bulawan nga angayng gamiton sa paghimo sa mga kagamitan: 15ang bulawan nga mga suga ug mga butanganan niini; ang plata nga mga suga ug mga butanganan niini; 16ang bulawan nga mga lamisa nga butanganan sa pan nga ginahalad ngadto sa Dios; ang plata nga mga lamisa; 17ang dagkong mga tinidor nga bulawan; ang bulawan nga mga yahong ug mga petsil; ang bulawan ug plata nga mga plato; 18ug ang bulawan nga halaran nga sunoganan sa insenso. Gisulti usab ni David kang Solomon ang gibug-aton sa bulawan nga gamiton sa paghimo sa bulawan nga kerubin kansang mga pako nagbukhad ibabaw sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo.

19Miingon si Haring David, “Kini nga mga plano gisulat inubanan sa paggiya sa Ginoo, ug gipasabot niya kanako ang mga detalye niini.”

20Mipadayon pag-ingon si David sa iyang anak nga si Solomon, “Pagmalig-on ug pagmaisogon. Buhata kining maong buluhaton. Ayaw kahadlok o pagpakawala ug paglaom, kay ang Ginoong Dios, ang akong Dios, kauban nimo. Dili ka niya biyaan o pasagdan hangtod nga mahuman ang tanang trabaho alang sa templo sa Ginoo. 21Andam na ang grupo sa mga pari ug mga Levita alang sa tanang buluhaton sa templo sa Dios. Ug andam na usab ang mga tawo nga adunay mga abilidad sa nagkalain-laing mga trabaho sa pagtabang kanimo. Ang mga opisyal ug ang tanang katawhan andam sa pagtuman sa imong mando.”