Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 27:1-34

Ang mga Opisyal sa mga Sundalo

1Mao kini ang lista sa mga pangulo, mga komander, ug mga opisyal sa mga Israelinhon nga nagaalagad sa hari isip mga tigdumala sa grupo sa mga sundalo nga nagaalagad ug usa ka bulan matag tuig. Ang kada grupo may 24,000 ka mga sundalo.

2Si Jashobeam nga anak ni Zabdiel mao ang komander sa unang bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo. 3Kaliwat siya ni Perez ug pangulo sa tanan nga opisyal sa mga sundalo sa unang bulan.

4Si Dodai nga kaliwat ni Ahohi mao ang komander sa ikaduhang bulan. Si Miklot mao ang labawng pangulo sa iyang grupo nga may 24,000 ka mga sundalo.

5Si Benaya nga anak ni Jehoyada nga pari mao ang komander sa mga sundalo sa ikatulo nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo. 6Kini si Benaya mao ang maisog nga pangulo sa 30 ka kinaisogan nga mga tawo ni David. Ang iyang anak nga si Amizabad mao ang labawng pangulo sa iyang grupo.

7Si Asahel nga igsoon ni Joab mao ang komander sa ikaupat nga bulan. Ang iyang anak nga si Zebadia mao ang mipuli kaniya. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

8Si Shamhut27:8 Shamhut: o, Shama. nga kaliwat ni Izra mao ang komander sa ikalima nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

9Si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa mao ang komander sa ikaunom nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

10Si Helez nga taga-Pelon nga kaliwat ni Efraim mao ang komander sa ikapito nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

11Si Sibecai nga taga-Husha nga kaliwat ni Zera mao ang komander sa ikawalo nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

12Si Abiezer nga taga-Anatot nga kaliwat ni Benjamin mao ang komander sa ikasiyam nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

13Si Maharai nga taga-Netofa nga kaliwat ni Zera mao ang komander sa ikanapulo nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

14Si Benaya nga taga-Piraton nga kaliwat ni Efraim mao ang komander sa ika-11 nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

15Si Heldai27:15 Heldai: o, Heled. nga taga-Netofa nga kaliwat ni Otniel mao ang komander sa ika-12 nga bulan. May 24,000 ka mga sundalo sa iyang grupo.

Ang mga Opisyal sa mga Tribo sa Israel

16Mao kini ang mga opisyal sa mga tribo sa Israel:

Sa tribo ni Reuben: si Eliezer nga anak ni Zicri.

Sa tribo ni Simeon: si Shefatia nga anak ni Maaca.

17Sa tribo ni Levi: si Hashabia nga anak ni Kemuel.

Sa kaliwat ni Aaron: si Zadok.

18Sa tribo ni Juda: si Elihu nga igsoon ni David.

Sa tribo ni Isacar: si Omri nga anak ni Micael.

19Sa tribo ni Zebulun: si Ishmaya nga anak ni Obadia.

Sa tribo ni Naftali: si Jerimot nga anak ni Azriel.

20Sa tribo ni Efraim: si Hosea nga anak ni Azazia.

Sa katunga nga tribo ni Manase: si Joel nga anak ni Pedaya.

21Sa laing katunga nga tribo ni Manase sa Gilead: si Iddo nga anak ni Zacarias.

Sa tribo ni Benjamin: si Jaasiel nga anak ni Abner.

22Sa tribo ni Dan: si Azarel nga anak ni Jeroham.

Sila ang mga opisyal sa mga tribo sa Israel.

23Sa dihang giihap ni David ang mga tawo, wala niya iapil ang wala pa mag-edad ug 20 ka tuig, kay misaad man ang Ginoo nga himuon niyang sama kadaghan sa mga bitoon sa langit ang mga Israelinhon. 24Gisugdan ni Joab nga anak ni Zeruya ang pag-ihap sa mga tawo apan wala niya kini mahuman tungod kay nasuko ang Dios niini nga pag-ihap. Busa wala malista sa listahan ni Haring David ang kinatibuk-an nga gidaghanon sa mga Israelinhon.

Ang mga Opisyal sa Gingharian

25Si Azmavet nga anak ni Adiel mao ang nagdumala sa mga bodega sa palasyo sa hari.

Si Jonatan nga anak ni Uzia mao ang nagdumala sa mga bodega sa mga distrito, mga lungsod, mga baryo, ug sa mga tore.

26Si Ezri nga anak ni Kelub mao ang nagdumala sa mga trabahante sa uma sa hari.

27Si Shimei nga taga-Rama mao ang nagdumala sa mga ubasan sa hari.

Si Zabdi nga taga-Sefam mao ang gitugyanan sa bodega sa mga ubas ug sa bino sa hari.

28Si Baal Hanan nga taga-Geder mao ang nagdumala sa mga kahoyng olibo ug sikomoro sa kabungtoran sa kasadpan.27:28 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela.

Si Joas mao ang gitugyanan sa bodega sa lana sa olibo.

29Si Shitrai nga taga-Sharon mao ang nagdumala sa mga kahayopan nga ipasabsab didto sa Sharon.

Si Shafat nga anak ni Adlai mao ang nagdumala sa mga kahayopan sa mga kapatagan.

30Si Obil nga Ishmaelinhon mao ang nagdumala sa mga kamelyo.

Si Jedea nga taga-Meronot mao ang nagdumala sa mga asno.

31Si Jaziz nga Hagarnon mao ang nagdumala sa mga karnero.

Mao kini silang tanan ang mga opisyal nga nagdumala sa mga kabtangan ni Haring David.

32Si Jonatan nga uyoan ni Haring David mao ang iyang magtatambag. Maalamon si Jonatan ug usa siya ka manunulat. Si Jehiel nga anak ni Hacmoni mao ang magtutudlo sa mga anak sa hari. 33Si Ahitofel usa usab sa magtatambag sa hari. Si Hushai nga Arkanhon suod nga higala sa hari. 34Sa dihang namatay si Ahitofel, gipulihan siya ni Jehoyada (nga anak ni Benaya) ug ni Abiatar. Si Joab mao ang komander sa tibuok puwersa sa kasundalohan sa hari.