1 Cronica 24 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 24:1-31

Ang mga Buluhaton sa mga Pari

1Mao kini ang mga grupo sa mga kaliwat ni Aaron:

Ang mga anak ni Aaron mao sila si Nadab, Abihu, Eleazar, ug Itamar. 2Apan mas unang namatay si Nadab ug si Abihu kaysa ilang amahan, ug wala silay mga anak, busa si Eleazar lang ug si Itamar mao ang nagaalagad ingon nga mga pari. 3Sa tabang ni Zadok nga kaliwat ni Eleazar, ug ni Ahimelec nga kaliwat ni Itamar, gigrupo-grupo ni Haring David ang mga kaliwat ni Aaron sumala sa ilang mga katungdanan. 4Tungod kay daghan ang mga pangulo sa pamilya sa mga kaliwat ni Eleazar, gibahin kini ngadto sa 16 ka grupo ug ang mga kaliwat ni Itamar gibahin sa walo ka grupo. 5Gibahin ang tanang buluhaton ngadto sa mga grupo pinaagi sa pagripa aron walay pinalabi, tungod kay daghang mga opisyal sa templo ug mga alagad sa Dios nga naggikan sa mga kaliwat ni Eleazar ug ni Itamar.

6Si Shemaya nga anak ni Netanel nga Levita mao ang sekretaryo. Gilista niya ang mga ngalan sa mga pari atubangan sa hari ug sa mga opisyal nga sila si Zadok nga pari, Ahimelec nga anak ni Abiatar, ug sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga pari ug mga Levita. Gipuli-puli sa pagripa ang mga kaliwat ni Eleazar ug ni Itamar.

7Ang una nga naripahan mao si Jehoyarib,

ang ikaduha si Jedaya,

8ang ikatulo si Harim,

ang ikaupat si Seorim,

9ang ikalima si Malkia,

ang ikaunom si Miamin,

10ang ikapito si Hakoz,

ang ikawalo si Abia,

11ang ikasiyam si Jeshua,

ang ikanapulo si Shecania,

12ang ika-11 si Eliashib,

ang ika-12 si Jakim,

13ang ika-13 si Hupa,

ang ika-14 si Jeshebeab,

14ang ika-15 si Bilga,

ang ika-16 si Imer,

15ang ika-17 si Hezir,

ang ika-18 si Hapizez,

16ang ika-19 si Petahia,

ang ika-20 si Jehezkel,

17ang ika-21 si Jakin,

ang ika-22 si Gamul,

18ang ika-23 si Delaya,

ug ang ika-24 si Maazia.

19Gihimo sa matag grupo ang ilang mga katungdanan sa templo sa Ginoo pinasubay sa mga balaod nga gihatag sa ilang katigulangan nga si Aaron gikan sa Ginoo, ang Dios sa Israel.

Ang mga Pangulo sa Pamilya sa mga Levita

20Mao kini ang mga pangulo sa pamilya sa uban pa nga mga kaliwat ni Levi:

Gikan sa mga kaliwat ni Amram: si Shebuel.24:20 Shebuel: o, Shubael.

Gikan sa mga kaliwat ni Shubael: si Jedea.

21Gikan sa mga kaliwat ni Rehabia: si Ishia, ang pinakapangulo sa ilang pamilya.

22Gikan sa mga kaliwat ni Izhar: si Shelomot.

Gikan sa mga kaliwat ni Shelomot: si Jahat.

23Gikan sa mga kaliwat ni Hebron: si Jeria, ang pinakapangulo sa ilang pamilya, si Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatulo, ug si Jekameam ang ikaupat.

24Gikan sa mga kaliwat ni Uziel: si Micas.

Gikan sa mga kaliwat ni Micas: si Shamir.

25Gikan sa mga kaliwat ni Ishia nga igsoon ni Micas: si Zacarias.

26Gikan sa mga kaliwat ni Merari: si Mali ug si Mushi.

Gikan sa mga kaliwat ni Jaazia: si Beno.

27Gikan sa mga kaliwat ni Merari pinaagi kang Jaazia: si Beno, Shoham, Zacur, ug Ibri.

28Gikan sa mga kaliwat ni Mali: si Eleazar, nga walay mga anak nga lalaki.

29Gikan sa mga kaliwat ni Kish: si Jerameel.

30Gikan sa mga kaliwat ni Mushi: si Mali, Eder, ug Jeremot.

Mao kini ang mga Levita sumala sa ilang mga pamilya. 31Sama sa gihimo sa ilang mga paryente nga mga kaliwat ni Aaron, nagripa usab sila alang sa ilang mga katungdanan, walay-bale kon unsa ang ilang mga edad. Gihimo nila kini sa atubangan ni Haring David, ni Zadok, ni Ahimelec, ug sa mga pangulo sa mga pamilya sa mga pari ug mga Levita.