1 Cronica 23 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 23:1-32

Ang Katungdanan sa mga Levita

1Sa dihang tigulang na kaayo si David, gihimo niya nga hari sa Israel ang iyang anak nga si Solomon. 2Gitigom niya ang tanang mga pangulo sa Israel, apil ang mga pari ug mga Levita. 3Giihap ang mga Levita nga nagpangidaron ug 30 pataas, ug 38,000 silang tanan. 4Miingon si David, “Ang 24,000 kanila magadumala sa mga buluhaton sa templo sa Ginoo, ang 6,000 magaalagad isip mga opisyal ug mga maghuhukom, 5ang 4,000 magaalagad isip mga guwardya sa mga pultahan sa templo, ug ang lain pang 4,000 magadayeg sa Ginoo pinaagi sa mga instrumento nga gipahimo ko alang niini.” 6Gibahin ni David sa tulo ka grupo ang mga Levita, sumala sa mga pamilya sa mga anak ni Levi nga sila si Gershon, Kohat, ug Merari.

Ang mga Kaliwat ni Gershon

7Ang mga anak ni Gershon mao si Ladan23:7 Ladan: o, Libni. ug si Shimei. 8Si Ladan may tulo ka mga anak nga sila si Jehiel, ang pinakapangulo sa ilang pamilya,23:8 pinakapangulo sa ilang pamilya: o, kamagulangan. unya si Zetam ug si Joel. 9Mao kini sila ang mga pangulo sa mga kaliwat ni Ladan.

Si Shimei may tulo usab ka anak nga sila si Shelomot, Haziel, ug Haran. 10-11May lain pang upat ka anak si Shimei nga sila si Jahat, ang pinakapangulo sa ilang pamilya, si Zina23:10-11 Zina: o, Ziza. ang ikaduha, unya si Jeush ug si Beria. Gamay lang ug anak si Jeush ug Beria, busa giihap sila nga usa lang ka pamilya.

Ang mga Kaliwat ni Kohat

12Si Kohat may upat ka mga anak nga sila si Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. 13Ang mga anak ni Amram mao si Aaron ug si Moises. Gilain si Aaron ug ang iyang mga kaliwat alang sa pagdedikar sa labing balaan nga mga butang, sa paghalad sa mga halad alang sa Ginoo, sa pag-alagad kaniya, ug sa pagbendisyon sa katawhan sa ngalan sa Ginoo. Mao kini ang ilang katungdanan hangtod sa kahangtoran. 14Ang mga anak ni Moises nga alagad sa Dios giapil sa mga kaliwat ni Levi. 15Ang iyang mga anak mao si Gershom ug si Eliezer. 16Ang usa sa mga anak ni Gershom mao si Shebuel nga pinakapangulo sa ilang pamilya. 17Si Eliezer may usa lang ka anak nga lalaki nga mao si Rehabia nga pinakapangulo usab sa ilang pamilya. Daghan kaayo ang mga kaliwat ni Rehabia.

18Ang usa sa mga anak ni Izhar mao si Shelomit nga pinakapangulo sa ilang pamilya.

19Ang mga anak ni Hebron mao sila si Jeria, ang pinakapangulo sa ilang pamilya, si Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatulo, ug si Jekameam ang ikaupat.

20Ang mga anak ni Uziel mao si Micas, ang pinakapangulo sa ilang pamilya, ug si Ishia ang ikaduha.

Ang mga Kaliwat ni Merari

21Ang mga anak ni Merari mao sila si Mali ug si Mushi. Ang mga anak ni Mali mao si Eleazar ug si Kish. 22Namatay si Eleazar nga wala gayoy anak nga lalaki, kondili mga babaye lang. Kini sila gipangasawa sa ilang mga ig-agaw nga mga anak ni Kish.

23May tulo ka mga anak nga lalaki si Mushi nga sila si Mali, Eder, ug Jeremot.

24Mao kini sila ang mga kaliwat ni Levi sumala sa listahan sa mga pangulo sa ilang mga pamilya. Kinahanglang mag-edad ug 20 pataas ang matag usa kanila aron makaalagad sa templo sa Ginoo. 25Miingon si David, “Gihatagan kita sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ug kalinaw ug magpabilin siya sa Jerusalem hangtod sa kahangtoran. 26Karon, dili na kinahanglan nga dala-dalahon pa sa mga Levita ang Tolda nga Simbahan ug ang kagamitan alang sa pagsimba.”

27Sumala sa kataposan nga sugo ni David, gilista ang tanang mga Levita nga nagpangidaron ug 20 ka tuig pataas. 28Ang ilang katungdanan mao ang pagtabang sa mga pari nga mga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo sa Ginoo. Sila ang moatiman sa mga hawanan sa templo ug sa mga bodega, ug motabang usab sila sa mga seremonya nga may kalabotan sa pagkahinlo sa sagradong mga butang sa templo, ug sa uban pang buluhaton sa templo sa Dios. 29Sila usab ang gitugyanan sa sagrado nga pan nga ginabutang sa lamisa, sa harina alang sa mga halad isip pagpasidungog sa Ginoo, sa pan nga walay patubo, ug sa uban pang ginaluto ug ginasagol. Sila usab ang gitugyanan sa pagtimbang ug pagtakos. 30Katungdanan usab nila ang pagtindog didto sa templo aron sa pagpasalamat ug sa pagdayeg sa Ginoo matag buntag ug gabii. 31Motabang usab sila sa paghalad sa mga halad nga sinunog ngadto sa Ginoo sa mga Adlaw nga Igpapahulay, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan, ug sa uban pang mga pista. May gisunod silang balaod diin gitakda na kon pila kanila nga mga Levita ang moalagad sa presensya sa Dios sa matag higayon, ug kon unsaon nila paghimo ang ilang mga buluhaton.

32Busa gihimo sa mga Levita ang ilang katungdanan sa pag-atiman sa Tolda nga Tagboanan ug sa Balaang Dapit, ug sa pagtabang sa ilang mga paryente nga mga pari nga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo sa Ginoo.