1 Cronica 22 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 22:1-19

1Unya miingon si David, “Dinhing dapita tukoron ang templo sa Ginoong Dios ug ang halaran alang sa mga halad nga sinunog sa Israel.”

Ang Pagpangandam alang sa Pagtukod sa Templo

2Nagmando si David nga tigomon ang mga langyaw nga nagapuyo sa Israel, ug nagpili siya gikan kanila ug mga tigtiltil ug mga bato alang sa templo sa Dios. 3Nagaandam si David ug daghan kaayong mga puthaw aron himuong mga lansang ug mga bisagra alang sa mga pultahan. Nagaandam usab siya ug bronsi nga dili na matimbang tungod sa kadaghan. 4Dili usab maihap sa kadaghan ang mga kahoyng sedro nga gipadala sa mga taga-Sidon ug taga-Tyre kaniya. 5Miingon si David, “Batan-on pa ang akong anak nga si Solomon ug wala pa siyay kasinatian. Kinahanglan nga ang templo nga tukoron alang sa Ginoo matahom gayod ug mabantog sa tibuok kalibotan. Pangandaman ko gayod kini.” Busa giandam ni David ang mga materyales samtang buhi pa siya.

6Unya gipatawag ni David ang iyang anak nga si Solomon, ug gitugyan niya kang Solomon ang buluhaton sa pagpatukod sa templo alang sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 7Miingon si David kang Solomon, “Anak, buot ko gayod untang magpatukod ug templo alang sa kadungganan sa Ginoo nga akong Dios. 8Apan miingon ang Ginoo kanako: ‘Daghang mga tawo ang imong napatay ug daghang gira ang imong naagian, busa dili ikaw ang motukod ug templo alang sa kadungganan sa akong ngalan. 9Apan may umaabot ka nga anak nga lalaki nga magahari sa kalinaw. Dili ko siya ipasamok sa tanan niyang mga kaaway sa palibot. Solomon22:9 Solomon: Kini nga ngalan mahimong gikan sa Hebreo nga pulong “shalom” nga ang buot ipasabot, “kalinaw.” ang iyang ngalan, ug hatagan ko ug kalinaw ang Israel sa panahon sa iyang paghari. 10Siya mao ang magpatukod ug templo alang sa kadungganan sa akong ngalan. Isipon ko siya nga akong anak ug ako mahimong iyang amahan. Ang iyang mga kaliwat maghari sa Israel hangtod sa kahangtoran.’

11“Busa anak, hinaut nga ang Ginoo magauban kanimo ug magmalampuson ka sa pagtukod sa templo sa Ginoo nga imong Dios, sumala sa iyang gisulti. 12Hinaut nga hatagan ka sa Ginoo sa kaalam ug panabot aron matuman mo ang kasugoan sa Ginoo nga imong Dios sa panahon nga padumalahon ka na niya sa tibuok Israel. 13Kay kon tumanon mo pag-ayo ang mga tulumanon ug mga lagda nga gihatag niya sa Israel pinaagi kang Moises, magmalampuson ka. Busa pagmalig-on ug pagmaisogon. Ayaw kahadlok ni magpakawala ug paglaom. 14Gihagoan ko gayod pag-ayo ang pag-andam sa mga materyales alang sa pagpatukod sa templo sa Ginoo—3,500 ka toneladang bulawan, 35,000 ka toneladang plata, ug bronsi ug puthaw nga dili na matimbang sa kadaghan. Nagaandam usab ako ug mga kahoy ug mga bato, apan kinahanglan mo pa kining dugangan. 15Aduna kay daghang mga trabahante: mga tigtiltil ug bato, mga mason, mga panday, ug mga tawo nga hanas sa mga trabaho nga may kalabotan 16sa bulawan, plata, bronsi, ug puthaw. Karon, sugdi na ang pagpatrabaho, ug hinaut nga ang Ginoo magauban kanimo.”

17Unya gimandoan ni David ang tanang pangulo sa Israel sa pagtabang kang Solomon nga iyang anak. 18Miingon siya kanila, “Kauban ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug gihatagan niya kamo ug kalinaw sa inyong palibot, kay gitugyan na niya kanako ang tanang mga lumulupyo niini nga yuta. Karon iya na kini sa Ginoo ug nasakop na nato nga iyang katawhan. 19Busa karon itugyan ninyo sa Ginoo nga inyong Dios ang tibuok ninyong kasingkasing ug kalag. Sugdi na ninyo ang pagpatukod sa templo sa Ginoong Dios aron madala na ninyo ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo ug ang sagradong mga kagamitan sa Dios didto sa templo nga pagatukoron alang sa kadungganan sa iyang ngalan.”