Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 20:1-8

Giilog ni David ang Raba

(2 Sam. 12:26-31)

1Sa panahon sa tingpanglakaw sa mga hari aron sa pagpakiggira, si Joab ang nangulo sa mga sundalo sa pagpakiggira, samtang si Haring David nagpabilin sa Jerusalem. Gilaglag nila ni Joab ang yuta sa mga Amonihanon, unya gisulong nila ang Raba, hangtod nga nailog nila kini. 2Miadto si David sa Raba, ug gikuha niya ang bulawan nga korona gikan sa ulo sa hari sa mga Amonihanon ug gibutang sa iyang ulo. May gibug-aton nga mga 35 ka kilo ang korona, ug aduna kini mga batong mahalon. Daghang mga kabtangan ang nakuha ni David niadto nga siyudad. 3Giulipon niya ang mga lumulupyo niini ug gipatrabaho ginamit ang mga gabas, piko, ug atsa. Mao kini ang gihimo ni David sa mga lumulupyo sa tanan nga lungsod sa mga Amonihanon. Unya mipauli si David ug ang iyang tibuok kasundalohan sa Jerusalem.

Ang Gira Batok sa mga Filistihanon

(2 Sam. 21:15-22)

4Wala madugay, naggira na usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon, ug didto kini mahitabo sa Gezer. Niini nga gira gipatay ni Sibecai nga taga-Husha si Sipai, nga usa sa mga kaliwat sa mga Rafa.20:4 mga Rafa: o, mga Refaimnon. Siguro mga taas nga mga tawo nga nagapuyo sa Canaan sa wala pa mag-abot ang mga Israelinhon. Tan-awa sa Deu. 2:10-11. Ug napildi ang mga Filistihanon. 5Sa usa pa nila ka gira, gipatay ni Elhanan nga anak ni Jair si Lami nga igsoon ni Goliat nga taga-Gat. Ang bangkaw ni Lami bug-at ug baga.20:5 bug-at ug baga: Tan-awa usab ang 11:23.

6Naggira pag-usab ang mga Filistihanon ug mga Israelinhon, ug didto kini nahitabo sa Gat. Niini nga gira, may tawo nga labihan kaayo kadako. May unom siya ka tudlo sa matag kamot ug tiil. Usa usab siya sa mga kaliwat sa mga Rafa. 7Sa dihang gibugalbugalan niya ang mga Israelinhon, gipatay siya ni Jonatan nga anak sa igsoon ni David nga si Shimea.

8Kadto nga mga Filistihanon mga kaliwat sa mga Rafa nga taga-Gat. Gipamatay sila ni David ug sa iyang mga tawo.