Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 2:1-55

Ang mga Anak ni Israel

1Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Israel: sila si Reuben, Simeon, Levi, Juda, Isacar, Zebulun, 2Dan, Jose, Benjamin, Naftali, Gad, ug Asher.

Ang mga Kaliwat ni Juda

3May tulo ka anak si Juda sa iyang asawa nga si Batshua nga Canaanhon. Sila mao si Er, Onan, ug Shela. Si Er mao ang kamagulangan. Daotan siya atubangan sa Ginoo, busa gipatay siya sa Ginoo. 4May mga anak pa si Juda kang Tamar nga iyang umagad. Sila mao si Perez ug si Zera. Lima tanan ang anak ni Juda nga lalaki. 5Ang mga anak ni Perez mao sila si Hezron ug si Hamul. 6Ang mga anak ni Zera mao sila si Zimri, Etan, Heman, Calcol, ug Darda.2:6 Darda: o, Dara. Lima silang tanan. 7Ang anak ni Carmi mao si Acar.2:7 Acar: o, Acan. Kini si Acar nagdala ug kasamok sa Israel tungod sa wala niya pagtuman sa sugo bahin sa butang nga gihalad ngadto sa Dios. 8Ang anak ni Etan mao si Azaria.

Ang Kagikan ni David

9Ang mga anak ni Hezron mao sila si Jerameel, Ram, ug Caleb.2:9 Caleb: sa Hebreo, Kelubai. 10Si Ram amahan ni Aminadab, ug si Aminadab amahan ni Nashon nga pangulo sa katawhan sa Juda. 11Si Nashon amahan ni Salmon,2:11 Salmon: sa Hebreo, Salma. ug si Salmon amahan ni Boaz. 12Si Boaz amahan ni Obed, ug si Obed amahan ni Jesse. 13Ang kamagulangan nga anak ni Jesse mao si Eliab, ang ikaduha mao si Abinadab, ang ikatulo mao si Shimea, 14ang ikaupat mao si Netanel, ang ikalima mao si Radai, 15ang ikaunom mao si Ozem, ug ang ikapito mao si David. 16Ang ilang mga igsoon nga babaye mao sila si Zeruya ug si Abigail. Si Zeruya may tulo ka anak nga sila si Abishai, Joab, ug Asahel. 17Ang bana ni Abigail mao si Jeter nga Ishmaelinhon ug may anak sila nga si Amasa.

Ang mga Kaliwat ni Hezron kang Caleb ug sa Uban pa Niyang mga Anak

18Si Caleb nga anak ni Hezron may mga anak usab sa iyang asawa nga si Azuba nga ginganlan usab ug Jeriot.2:18 sa iyang asawa… Jeriot: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. Sila mao si Jesher, Shobab, ug Ardon. 19Pagkamatay ni Azuba gipangasawa ni Caleb si Efrat2:19 Efrat: o, Efrata. ug may anak sila nga si Hur. 20Si Hur amahan ni Uri, ug si Uri amahan ni Bezalel. 21Sa dihang 60 na ka tuig ang edad ni Hezron, gipangasawa niya ang anak ni Makir, ang igsoon nga babaye ni Gilead. May anak sila nga si Segub. 22Si Segub amahan ni Jair, nga nagdumala sa 23 ka lungsod sa Gilead. 23(Apan giilog ni Geshur ug ni Aram ang mga lungsod nga gidumalahan ni Jair ug ang Kenat, lakip ang 60 ka mga baryo sa palibot niini.) Silang tanan mao ang mga kaliwat ni Makir nga amahan ni Gilead.

24Bag-o pa lang namatay si Hezron didto sa Caleb Efrata sa dihang nanganak ang iyang asawa nga si Abia. Ang ilang anak mao si Ashur nga amahan ni Tekoa.

Ang mga Kaliwat ni Hezron kang Jerameel

25Mao kini sila ang mga anak ni Jerameel nga kamagulangang anak ni Hezron: si Ram ang kamagulangan, sunod si Buna, Oren, Ozem, ug Ahia. 26Si Jerameel may usa pa ka asawa nga ginganlag si Atara. Siya ang inahan ni Onam. 27Ang mga anak ni Ram nga kamagulangang anak ni Jerameel mao sila si Maaz, Jamin, ug Eker.

28Ang mga anak ni Onam mao sila si Shamai ug si Jada. Ang mga anak ni Shamai mao sila si Nadab ug si Abishur.

29Ang ngalan sa asawa ni Abishur mao si Abihail. May mga anak sila nga mao si Aban ug si Molid.

30Ang mga anak ni Nadab mao sila si Seled ug si Apaim. Namatay si Seled nga walay anak.

31Ang anak ni Apaim mao si Ishi. Si Ishi amahan ni Sheshan, ug si Sheshan amahan ni Alai. 32Ang mga anak ni Jada nga igsoon ni Shamai mao sila si Jeter ug si Jonatan. Namatay si Jeter nga walay anak. 33Ang mga anak ni Jonatan mao sila si Pelet ug si Zaza. Kini sila ang mga kaliwat ni Jerameel.

34Walay anak nga lalaki si Sheshan kondili mga babaye lang. May sulugoon siya nga Ehiptohanon nga ginganlag si Jarha. 35Gipaasawa ni Sheshan kang Jarha ang usa sa iyang mga anak nga babaye, ug nanganak kini kang Atai. 36Si Atai amahan ni Natan, si Natan amahan ni Zabad, 37ug si Zabad amahan ni Eflal. Si Eflal amahan ni Obed, 38si Obed amahan ni Jehu, ug si Jehu amahan ni Azaria. 39Si Azaria amahan ni Helez, si Helez amahan ni Eleasa, 40ug si Eleasa amahan ni Sismai. Si Sismai amahan ni Shalum, 41si Shalum amahan ni Jekamia, ug si Jekamia amahan ni Elishama.

Ang Uban pang mga Kaliwat ni Caleb

42Ang kamagulangang anak nga lalaki ni Caleb nga igsoon ni Jerameel mao si Mesha nga amahan ni Zif. Ang ikaduha niya nga anak mao si Maresha nga amahan ni Hebron. 43Ang mga anak ni Hebron mao sila si Kora, Tapua, Rekem, ug Shema. 44Si Shema amahan ni Raham, ug si Raham amahan ni Jorkeam. Si Rekem amahan ni Shamai, 45si Shamai amahan ni Maon, ug si Maon amahan ni Bet Zur.

46Si Efa, ang lain pa nga asawa ni Caleb, nanganak kanila ni Haran, Moza, ug Gazez. Si Haran may anak nga si Gazez usab ang ngalan.

47Ang mga anak ni Jahdai mao sila si Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa, ug Shaaf.

48Ang usa pa gayod ka asawa ni Caleb mao si Maaca. May mga anak sila nga sila si Sheber, Tirhana, 49Shaaf (nga amahan ni Madmana), ug Sheva (nga amahan ni Macbena ug ni Gibea). Ang anak nga babaye ni Caleb mao si Acsa. 50Kini sila ang mga kaliwat ni Caleb.

Ang mga Kaliwat sa Anak ni Caleb nga si Hur

Si Hur ang kamagulangan nga anak ni Caleb ug ni Efrata. Ang mga anak ni Hur mao sila si Shobal nga amahan ni Kiriat Jearim, 51si Salma nga amahan ni Betlehem, ug si Haref nga amahan ni Bet Gader. 52Ang mga kaliwat ni Shobal nga amahan ni Kiriat Jearim mao ang mga katawhan sa Haroe, ang katunga sa mga lumulupyo sa Manuhot,2:52 mga lumulupyo sa Manuhot: o, mga Manahatnon. 53ug ang mga kaliwat ni Kiriat Jearim nga mao ang mga Itrahanon, Puthanon, Shumatnon, ug Mishranon. Sila ang kagikan sa mga Zorahanon ug mga Eshtaolnon.

54Ang mga kaliwat ni Salma mao ang mga taga-Betlehem, ang mga Netofanon, ang mga taga-Atrot Bet Joab, ang katunga sa mga Manahatnon, ang mga Zorahanon, 55ug ang mga kaliwat sa mga eksperto sa pagsulat ug mga dokumento nga nagapuyo sa lungsod sa Jabez nga mao ang mga Tiratnon, Shimeatnon ug Sucatnon. Mao kini sila ang mga Kenihanon nga naggikan kang Hamat, nga amahan sa pamilya ni Recab.2:55 amahan sa pamilya ni Recab: o, kagikan sa pamilya ni Recab.