Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 19:1-19

Gipildi ni David ang mga Amonihanon ug mga Aramehanon

(2 Sam. 10:1-19)

1Unya, namatay si Nahash nga hari sa mga Amonihanon. Ug ang iyang anak nga si Hanun mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. 2Miingon si David, “Pakitaan ko sa kaayo si Hanun tungod kay maayo ang iyang amahan kanako.” Busa nagpadala si David ug mga opisyal aron sa pagpaabot sa iyang pahasubo kang Hanun sa pagkamatay sa amahan niini.

Apan sa pag-abot sa mga opisyal ni David didto kang Hanun sa yuta sa mga Amonihanon, 3miingon ang mga opisyal sa Amonihanon kang Hanun, “Nagatuo ka ba nga pasidunggan ni David ang imong amahan pinaagi sa pagpadala ug mga tawo aron sa pagpaabot sa iyang pagpahasubo kanimo? Wala kaha sila moanhi dinhi aron sa pagpangispiya sa atong nasod aron laglagon kini?”

4Busa gipadakop ni Hanun ang mga tawo ni David ug gipakiskisan ang ilang mga bangas. Gipaputlan usab niya ang ilang mga bisti gikan sa hawak paingon sa ubos, ug unya gipapauli sila. 5Sa dihang nabalitaan ni David ang nahitabo sa iyang mga tawo, nagpadala siya ug mga mensahero sa pagsulti sa iyang mga tawo nga magpabilin lang una sa Jerico hangtod nga motubo ang ilang mga bangas, ayha mopauli.

6Nakaamgo ang mga Amonihanon nga ang ilang gibuhat nakapasuko pag-ayo kang David. Busa nagpadala sila ug 37 ka toneladang plata aron pag-abang ug mga karwahe ug mga tigkarwahe gikan sa Aram Naharaim, Aram Maaca, ug Zoba. 7Ang gidaghanon sa mga karwahe ug mga tigkarwahe nga ilang giabangan 32,000 tanan. Nakigdapig usab kanila ang hari sa Maaca uban sa iyang mga sundalo. Nagkampo sila duol sa Medeba. Nanggawas usab ang mga Amonihanon sa ilang mga lungsod ug nangandam sa pagpakiggira. 8Sa pagkadungog ni David niini, gipadala niya si Joab ug ang tibuok kasundalohan aron sa pagpakiggira. 9Mipahimutang ang mga Amonihanon sa pultahan sa ilang lungsod aron sa pagpakiggira, samtang ang mga hari nga nakigdapig kanila mipahimutang didto sa kapatagan.

10Sa dihang nakita ni Joab nga may mga kaaway diha sa iyang atubangan ug likod, gipili niya ang labing maayong mga sundalo sa Israel, ug gipangulohan niya sila sa pagpakiggira sa mga Aramehanon. 11Ang nahibiling mga sundalo gipapangulohan niya kang Abishai nga iyang igsoon sa pagpakiggira sa mga Amonihanon. 12Miingon si Joab kang Abishai, “Kon makita mo nga morag mapildi na kami sa mga Aramehanon, tabangi ninyo kami, apan kon kamo ang morag mapildi sa mga Amonihanon tabangan namo kamo. 13Pagmaisogon kamo! Makiggira kita nga may kaisog alang sa atong katawhan ug sa mga lungsod sa atong Dios. Himuon sa Ginoo kon unsa ang maayo sumala sa iyang kabubut-on.”

14Unya misulong si Joab uban sa iyang mga tawo, ug nangikyas ang mga Aramehanon gikan kanila. 15Pagkakita sa mga Amonihanon nga nangikyas ang mga Aramehanon, nangikyas usab sila gikan kang Abishai nga igsoon ni Joab, ug nanulod sa ilang lungsod. Busa mibalik si Joab sa Jerusalem.

16Sa dihang nakita sa mga Aramehanon nga mapildi sila sa mga Israelinhon, nagpadala sila ug mga mensahero sa mga kauban nila nga mga Aramehanon didto sa tabok sa Suba sa Eufrates aron sa pagsulti nga tabangan sila. Si Shofac nga komander sa mga sundalo ni Hadadezer maoy nangulo niini nga grupo.

17Sa pagkahibalo ni David niini, gipatigom niya ang tanang sundalo sa Israel. Unya mitabok sila sa Suba sa Jordan ug mipahimutang atbang sa mga Aramehanon, ug unya nakiggira sila kanila. 18Apan nangikyas ang mga Aramehanon gikan sa mga Israelinhon. Nakapatay sila si David ug 7,000 ka mga tigkarwahe ug 40,000 ka mga sundalo nga nagalakaw lang. Napatay usab nila si Shofac nga komander sa mga sundalo. 19Sa dihang nakita sa mga sakop ni Hadadezer nga napildi na sila sa mga Israelinhon, nakighigala sila kang David ug nagpasakop kaniya. Sukad niadto, wala na motabang ang mga Aramehanon sa mga Amonihanon.