Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 15:1-29

Gidala ang sudlanan sa Kasabotan

1Nagpatukod si David ug mga bilding alang sa iyang kaugalingon didto sa Jerusalem nga gitawag usab ug Lungsod ni David. Nagpahimo usab siya ug tolda alang sa Kahon sa Dios ug gipahimutang niya kini sa lugar nga iyang giandam alang niini. 2Unya miingon si David, “Walay modala sa Kahon sa Dios gawas sa mga Levita, tungod kay sila ang gipili sa Ginoo nga moalagad sa iyang presensya hangtod sa kahangtoran.”

3Gitigom ni David ang tanang mga Israelinhon sa Jerusalem aron dad-on ang Kahon sa Kasabotan sa Ginoo didto sa dapit nga iyang giandam alang niini. 4Gipatawag usab niya ang mga pari15:4 mga pari: sa literal, mga kaliwat ni Aaron. ug mga Levita. Mao kini ang nangadto:

5Gikan sa mga kaliwat ni Kora, 120, ug gipangulohan sila ni Uriel.

6Gikan sa mga kaliwat ni Merari, 220, ug gipangulohan sila ni Asaya.

7Gikan sa mga kaliwat ni Gershon,15:7 Gershon: o, Gershom. 130, ug gipangulohan sila ni Joel.

8Gikan sa mga kaliwat ni Elizafan, 200, ug gipangulohan sila ni Shemaya.

9Gikan sa mga kaliwat ni Hebron, 80, ug gipangulohan sila ni Eliel.

10Gikan sa mga kaliwat ni Uziel, 112, ug gipangulohan sila ni Aminadab.

11Unya gipatawag ni David si Zadok ug si Abiatar nga mga pari, ug ang mga Levita nga sila si Uriel, Asaya, Joel, Shemaya, Eliel, ug Aminadab. 12Miingon siya kanila, “Kamo ang mga pangulo sa mga pamilya nga kaliwat ni Levi. Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon15:12 Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon: Ang buot ipasabot, buhaton nila ang seremonya sa pagpakahinlo. ug ang inyong mga paryente nga Levita, aron madala ninyo ang Kahon sa Kasabotan sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa dapit nga giandam ko alang niini. 13Niadtong unang higayon dili kamo ang nagdala sa sudlanan sa Kasabotan, busa sa iyang kasuko gisilotan kita sa Ginoo nga atong Dios. Wala man gud kita mangutana sa Ginoo sa hustong pamaagi sa pagdala niini.”

14Busa nanghinlo ang mga pari ug ang mga Levita sa ilang kaugalingon aron madala nila ang Kahon sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 15Gidayongan sa mga Levita ang Kahon sa Dios ginamit ang mga pangdayong, sumala sa paagi nga gisugo sa Ginoo kang Moises.

16Gisugo ni David ang mga pangulo sa mga Levita sa pagpili ug mga mag-aawit gikan sa ilang mga paryente aron sa pag-awit ug mga masadya nga mga alawiton dinuyogan sa mga lira, harpa, ug mga simbal. 17Busa gipili sa mga Levita si Heman nga anak ni Joel, si Asaf nga anak ni Berekia, ug si Etan nga anak ni Kushaya nga kaliwat ni Merari. 18Ang gipili nga motabang kanila mao ang ilang mga paryente nga sila si Zacarias, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matitia, Elifelehu, Miknea, ug ang mga guwardya sa pultahan sa Tolda nga sila si Obed Edom ug Jeil. 19Ang gitugyanan sa pagtukar sa bronsi nga mga simbal mao sila si Heman, Asaf, ug Etan. 20Ang gitugyanan sa pagtukar sa mga lira nga taas ug tono15:20 taas ug tono: Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto. mao sila si Zacarias, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasea, ug Benaya. 21Ang gitugyanan sa pagtukar sa mga harpa nga mubo ug tono mao sila si Matitia, Elifelehu, Miknea, Obed Edom, Jeil, ug Azazia. 22Ang gitugyanan sa pagpangulo sa panag-awit mao si Kenania nga pangulo sa mga Levita, tungod kay hanas siyang moawit. 23Ang gitugyanan sa pagbantay sa Kahon sa Kasabotan mao si Berekia ug si Elkana. 24Ang gitugyanan sa pagpatingog sa trumpeta atubangan sa Kahon sa Dios mao ang mga pari nga sila si Shebania, Joshafat, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaya, ug Eliezer. Si Obed Edom ug si Jehia mao usab ang tigbantay sa Kahon sa Kasabotan.

Gidala sa Jerusalem ang sudlanan sa Kasabotan

(2 Sam. 6:12-22)

25Busa miadto si David, ang mga tigdumala sa Israel, ug ang mga komander sa linibo ka mga sundalo ngadto sa balay ni Obed Edom aron sa pagkuha sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo uban sa dakong kalipay. 26Ug tungod kay gitabangan sa Dios ang mga Levita sa dihang gidala nila ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, naghalad sila ug pito ka torong baka ug pito ka karnero. 27Nagbisti si David ug panapton nga linen apil ang tanang Levita nga nagadala sa Kahon sa Kasabotan, ang mga mag-aawit, ug si Kenania nga mao ang gitugyanan sa pagpangulo sa panag-awit. Nagsul-ob usab si David ug efod nga linen. 28Busa gidala sa tanang mga Israelinhon ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo inubanan sa panaghugyaw, pagpatingog sa mga trumpeta, budyong, ug mga simbal, ug sa pagtukar sa mga lira ug harpa.

29Pag-abot sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo sa Lungsod ni David, midungaw si Mical nga anak ni Saul sa bintana. Ug sa dihang nakita niya si Haring David nga nagsayaw-sayaw sa kalipay, nakasaway siya niini.