Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 13:1-14

Ang Pagkuha sa sudlanan sa Kasabotan

1Mikonsulta si David sa iyang mga opisyal ug sa mga komander sa linibo ug ginatos ka mga sundalo. 2Unya miingon siya sa tibuok katilingban sa Israel, “Kon mouyon kamo ug kon kini kabubut-on sa Ginoo nga atong Dios, magpadala kita ug mensahe ngadto sa tanan natong mga katagilungsod sa tibuok teritoryo sa Israel, ug sa mga pari ug mga Levita nga kauban nila sa ilang mga lungsod ug mga sabsabanan. Paanhion nato sila aron makig-uban kanato. 3Dad-on nato pagbalik dinhi kanato ang Kahon sa Kasabotan sa atong Dios, kay wala nato kini mahatagig pagtagad sa dihang si Saul pa ang hari.” 4Miuyon ang tibuok katilingban kay nakita nila nga mao kadto ang husto nga buhaton.

5Busa gitigom ni David ang tanang mga Israelinhon, gikan sa Suba sa Shihor sa Ehipto hangtod sa Lebo Hamat,13:5 Lebo Hamat: o, Tungasanan sa Hamat. aron sa pagkuha sa Kahon sa Dios13:5 Kahon sa Dios nga mao ang sudlanan sa Kasabotan. didto sa Kiriat Jearim. 6Miadto si David ug ang mga Israelinhon sa Baala sa Juda (nga mao ang Kiriat Jearim) aron sa pagkuha sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoong Dios, diin anaa ang iyang presensya.13:6 anaa ang iyang presensya: sa literal, ginatawag ang iya ngalan. Nagalingkod ang Ginoo sa iyang trono taliwala sa mga kerubin. 7Gikuha nila ang Kahon sa Dios sa balay ni Abinadab ug gikarga sa bag-o nga karomata. Si Uza ug si Ahio ang migiya sa karomata. 8Nagsaulog si David ug ang mga Israelinhon sa tumang kalipay diha sa presensya sa Dios. Nanag-awit sila ug nanagtukar ug mga harpa, lira, tamborin, simbal, ug trumpeta.

9Sa pag-abot nila didto sa giokanan ni Kidon, gikab-ot ni Uza ang Kahon ug gikuptan, kay napandol ang baka nga nagguyod sa karomata. 10Nasuko pag-ayo ang Ginoo kang Uza tungod kay gikuptan niini ang Kahon. Busa namatay si Uza diha sa presensya sa Dios. 11Nasuko si David tungod kay gisilotan sa Ginoo si Uza sa iyang kasuko. Mao kana nga hangtod karon gitawag kadtong dapita ug Perez Uza. 12Nahadlok si David sa Dios niadtong adlawa, ug miingon siya, “Unsaon ko man pagdala ang Kahon sa Dios sa akong lungsod?13Busa nakahukom siya nga dili na lang dad-on ang Kahon ngadto sa iyang lungsod. Gibilin niya hinuon kini sa balay ni Obed Edom nga taga-Gat. 14Didto kini sa balay ni Obed Edom sulod sa tulo ka bulan, ug gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ug ang tanan nga gipanag-iyahan ni Obed Edom.