Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 10:1-14

Nagpakamatay si Saul

(1 Sam. 31:1-13)

1Unya, nakiggira ang mga Filistihanon sa mga Israelinhon sa Bukid sa Gilboa. Daghan ang namatay sa mga Israelinhon, ug ang uban kanila nangikyas. 2Gigukod pag-ayo sa mga Filistihanon si Saul ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug gipatay nila ang iyang mga anak nga si Jonatan, Abinadab, ug Malkishua. 3Labihan gayod ang panagsangka tali kang Saul ug sa mga Filistihanon. Nakit-an si Saul sa mga tigpamana, ug gipana nila siya ug grabe ang iyang samad. 4Miingon si Saul sa tigdala sa iyang armas, “Ibta ang imong espada ug patya ako, kay kon dili, sila nga mga wala nakaila sa Dios10:4 wala nakaila sa Dios: sa literal, wala matuli. mao ang mopatay kanako, ug bugalbugalan nila ako.” Apan nahadlok mopatay kaniya ang tigdala sa iyang armas, busa gikuha ni Saul ang iyang kaugalingong espada, ug giunay ang iyang kaugalingon.

5Sa dihang nakita sa tigdala sa armas nga patay na si Saul giunay usab niya ang iyang kaugalingon sa iyang kaugalingong espada, ug namatay usab siya. 6Busa namatay si Saul, ang iyang tulo ka anak nga lalaki, ug ang tibuok niyang panimalay.

7Niadtong higayona may mga Israelinhon nga atua sa kapatagan sa Jezreel. Sa dihang nakita nila nga nangikyas ang mga sundalo sa Israel ug namatay si Saul ug ang iyang mga anak, gibiyaan nila ang ilang mga lungsod ug nangikyas usab sila. Busa gisulod sa mga Filistihanon kini nga mga lungsod ug gipuy-an.

8Pagkasunod nga adlaw, human sa gira, miadto ang mga Filistihanon sa Bukid sa Gilboa aron sa pagkuha sa mga butang sa mga nangamatay. Nakita nila didto ang patayng lawas ni Saul ug sa mga anak niini. 9Gikuha nila ang mga armas ug ang panagang nga gisul-ob ni Saul ug gipunggotan nila kini ug ulo. Unya nagpadala sila ug mga mensahero sa tibuok nga kayutaan sa Filistia sa pagbalita didto sa ilang mga dios-dios ug sa ilang mga katagilungsod nga patay na si Saul. 10Gibutang nila ang armas ni Saul sa templo sa ilang mga dios, ug gibitay ang ulo niini sa templo sa ilang dios nga si Dagon.

11Nabalitaan sa mga taga-Jabes Gilead ang tanan nga gihimo sa mga Filistihanon kang Saul. 12Busa milakaw ang tanan nilang maisog nga mga sundalo ug gikuha ang patayng lawas ni Saul ug sa mga anak niini, ug gidala nila kini sa Jabes. Gilubong nila ang mga patayng lawas ilalom sa dakong kahoy sa Jabes, ug nagpuasa sila sulod sa pito ka adlaw.

13Namatay si Saul kay wala siya nagmatinumanon sa Ginoo. Wala niya tumana ang sugo sa Ginoo, ug midangop siya sa mga espiritista 14imbis nga mangayo ug tambag gikan sa Ginoo. Busa gipatay siya sa Ginoo ug gihatag ang gingharian kang David nga anak ni Jesse.