Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 1:1-54

Ang mga Kaliwat ni Adan hangtod kang Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Ang mga kaliwat ni Adan mao sila si Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec, ug Noe. 4Ang mga anak nga lalaki ni Noe mao sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

5Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 6Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: o, Difat. ug Togarma. 7Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Rodanim.1:7 Rodanim: o, Dodanim.

Ang mga Kaliwat ni Ham

8Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 9Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 10May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga manggugubat sa kalibotan.

11Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon1:12 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

13Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.1:13 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon ang kamagulangan. 14Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 15Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 16Arvadnon, Zemarnon, ug Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17Ang mga anak ni Shem mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. Ang mga anak ni Aram mao sila si1:17 Ang mga anak… sila si: Kadaghanan sa mga Hebreo wala niini. Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 18Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 19May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 20Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: o, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mga anak ni Joktan.

24Mao kini ang mga kaliwat nga naggikan kang Shem: si Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27ug si Abram (nga mao usab si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak ni Abraham mao sila si Isaac ug si Ishmael. 29Ang mga anak ni Ishmael mao sila si Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish, ug Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32Ang mga anak ni Ketura, ang usa pa ka asawa ni Abraham, mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug Shua. Ang mga anak ni Jokshan mao si Sheba ug si Dedan. 33Ang mga anak ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanoc, Abida, ug Eldaa. Silang tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac mao si Esau ug si Israel.1:34 Israel: o, Jacob. 35Ang mga anak ni Esau mao sila si Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, ug Kora. 36Ang mga anak ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: o, Zefi. Gatam, Kenaz, ug Amalek. Kini si Amalek anak niya kang Timna.1:36 Kenaz… Timna: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Kenaz, Timna, ug Amalek. 37Ang mga anak ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza.

Ang mga Edomihanon

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak ni Seir mao sila si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug Dishan. 39Ang mga anak ni Lotan mao si Hori ug si Homam.1:39 Homam: o, Hemam. Managsoon si Lotan ug si Timna. 40Ang mga anak ni Shobal mao sila si Alvan,1:40 Alvan: o, Alyan. Manahat, Ebal, Shefo,1:40 Shefo: o, Shefi. ug Onam. Ang mga anak ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. 41Ang anak ni Ana mao si Dishon. Ang mga anak ni Dishon mao sila si Hemdan,1:41 Hemdan: o, Hamran. Eshban, Itran, ug Keran. 42Ang mga anak ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug Jaakan. Ang mga anak ni Dishan mao si Uz ug si Aran.

Ang mga Hari sa Edom

(Gen. 36:31-43)

43Mao kini ang mga hari sa Edom sa panahon nga wala pay hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45Pagkamatay ni Jobab, gipulihan siya ni Husham nga taga-Teman. 46Pagkamatay ni Husham, gipulihan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Kini si Hadad mao ang nakapildi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47Pagkamatay ni Hadad, gipulihan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48Pagkamatay ni Samla, gipulihan siya ni Saul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba sa Eufrates. 49Pagkamatay ni Saul, gipulihan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50Pagkamatay ni Baal Hanan, gipulihan siya ni Hadad1:50 Hadad: o, Hadar. nga taga-Pai.1:50 Pai: o, Pau. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga anak ni Matred ug apo ni Mezahab. 51Unya namatay usab si Hadad.

Mao kini sila ang mga pangulo sa mga tribo sa Edom: si Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel, ug si Iram.

Persian Contemporary Bible

اول تواريخ 1:1‏-54

از آدم تا ابراهيم

(پيدايش 5‏:1‏-32، 10‏:1‏-32، 11‏:10‏-26)

1‏-4نخستين انسانها به ترتيب عبارت بودند از:

آدم، شيث، انوش، قينان،

مهلل‌ئيل، يارد، خنوخ،

متوشالح، لمک، نوح،

سام، حام و يافث.

5‏-7پسران يافث اينها بودند:

جومر، ماجوج، مادای، ياوان،

توبال، ماشک و تيراس.

پسران جومر:

اشكناز، ريفات و توجرمه.

پسران ياوان:

اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

8‏-9پسران حام اينها بودند:

كوش، مصرايم، فوت و كنعان.

پسران كوش:

سبا، حويله، سبته، رعمه، سبتكا.

پسران رعمه، شبا و ددان بودند.

10يكی از فرزندان كوش شخصی بود به نام نمرود كه دلاوری بزرگ و معروف شد.

11‏-12مصرايم جد اقوام زير بود:

لودی، عنامی، لهابی،

نفتوحی، فتروسی،

كفتوری و كسلوحی (اجداد فلسطینی‌ها).

13‏-16اين دو نفر، از پسران كنعان بودند:

صيدون (پسر ارشد او) و حيت.

كنعان هم جد اين قبيله‌ها بود:

يبوسی، اموری، جرجاشی،

حوی، عرقی، سينی، اروادی،

صماری و حماتی.

17پسران سام اينها بودند:

عيلام، آشور، ارفكشاد، لود،

ارام، عوص، حول، جاتر و ماشک.

18شالح پسر ارفكشاد بود و پسر شالح عابر.

19عابر دو پسر داشت: نام يكی فالج بود (فالج به معنی «تفرقه» است، زيرا در زمان او مردم دنيا متفرق شدند) و نام ديگری يقطان.

20‏-23پسران يقطان:

الموداد، شالف، حضرموت،

يارح، هدورام، اوزال، دقله،

ايبال، ابيمائيل، شبا، اوفير،

حويله و يوباب.

24‏-27پس ارفكشاد پسر1‏:24‏-27 کلمه‌ای که پسر ترجمه شده می‌تواند به معنی نسل و اعقاب نيز باشد: «پس ارفکشاد از نسل سام بود و…»‏ سام بود و شالح پسر ارفكشاد،

عابر پسر شالح،

فالج پسر عابر،

رعو پسر فالج،

سروج پسر رعو،

ناحور پسر سروج،

تارح پسر ناحور،

ابرام (كه بعد به ابراهيم معروف شد) پسر تارح بود.

28ابرام دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعيل.

نسل اسماعيل

(پيدايش 25‏:12‏-16)

29‏-31پسران اسماعيل عبارت بودند از:

نبايوت (پسر ارشد اسماعيل)، قيدار،

ادبيل، مبسام، مشماع، دومه،

مسا، حداد، تيما، يطور،

نافيش و قدمه.

32ابراهيم از كنيز خود قطوره پسران ديگری هم داشت كه اسامی آنها به قرار زير است:

زمران، يقشان، مدان،

يشباق و شوعه.

پسران يقشان، شبا و ددان بودند.

33پسران مديان:

عيفه، عيفر، حنوک، ابيداع و الداعه.

اينها فرزندان ابراهيم و از كنيز او قطوره بودند.

نسل عيسو

(پيدايش 36‏:1‏-19)

34اسحاق دو پسر داشت به نامهای عيسو و اسرائيل.

35پسران عيسو:

اليفاز، رعوئيل، يعوش،

يعلام و قورح.

36پسران اليفاز:

تيمان، اومار، صفی، جعتام،

قناز و تمناع و عماليق (كه نام مادرش تمناع بود).

37پسران رعوئيل:

نحت، زارح، شمه و مزه.

ساكنان بومی ادوم

(پيدايش 36‏:20‏-30)

38‏-39اينها هم پسران عيسو بودند:

لوطان، شوبال، صبعون، عنه، ديشون، ايصر، ديشان، و دختر عيسو، تمناع بود.

پسران لوطان: حوری و هومام.

40پسران شوبال: عليان، مناحت،

عيبال، شفو و اونام.

ايه و عنه، پسران صبعون بودند.

41ديشون پسر عنه بود.

پسران ديشون: حمران، اشبان، يتران و كران.

42بلهان، زعوان و يعقان، پسران ايصر بودند.

عوص و اران هر دو پسران ديشان بودند.

پادشاهان ادوم

(پيدايش 36‏:31‏-43)

43پيش از اينكه در اسرائيل پادشاهی روی كار آيد، در سرزمين ادوم اين پادشاهان يكی پس از ديگری به سلطنت رسيدند:

بالع (پسر بعور) كه در شهر دينهابه زندگی می‌كرد.

44وقتی بالع مرد، يوباب پسر زارح از اهالی بصره به جايش پادشاه شد.

45بعد از مرگ يوباب، حوشام از سرزمين تيمانی پادشاه شد.

46پس از آنكه حوشام مرد، حداد پسر بداد (كه پادشاه مديان را در سرزمين موآب شكست داد) به پادشاهی منصوب گرديد و در شهر عويت سلطنت كرد.

47وقتی حداد مرد، سمله از شهر مسريقه بر تخت پادشاهی نشست.

48بعد از مرگ سمله، شائول از شهر رحوبوت، كه در كنار رودخانه‌ای قرار داشت، به پادشاهی رسيد.

49وقتی شائول مرد، بعل حانان پسر عكبور جانشين او شد.

50پس از بعل حانان، حداد از شهر فاعی پادشاه شد. (زن او مهيطب‌ئيل نام داشت و دختر مطرد و نوهٔ ميذهب بود.)

51‏-54هنگام مرگ حداد، امرای ادوم اينها بودند:

تمناع، اليه، يتيت، اهوليبامه،

ايله، فينون، قناز، تيمان، مبصار،

مجدی‌ئيل و عيرام.