1 Corinto 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 8:1-13

Ang Bahin sa Pagkaon nga Gihalad ngadto sa mga Dios-dios

1Karon, mahitungod na usab sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga dios-dios, kon makakaon ba kita o dili: bisan makaingon kita nga taas na ang atong kahibalo, hinumdoman nato nga ang kahibalo sa tawo usahay mao ang hinungdan sa iyang pagkamapasigarbohon. Mas mahinungdanon nga kita mahigugmaon, kay kini makapalig-on sa uban. 2Ang tawo nga naghuna-huna nga maalamon na siya nagapaila lang nga kulang pa gayod ang iyang kahibalo. 3Apan ang tawo nga nagahigugma sa Dios mao ang giila sa Dios nga iyaha.

4Busa kon mahitungod sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga dios-dios, nasayod kita nga ang mga dios-dios dili gayod tinuod nga dios, kay adunay usa lang gayod ka Dios. 5Bisan pag nagaingon ang uban nga adunay mga dios sa langit ug sa yuta, ug bisan pag daghan ang gitawag nga “mga dios” ug “mga ginoo,” 6apan alang kanato adunay usa lang ka Dios, ang atong Amahan nga nagbuhat sa tanang mga butang, ug nagkinabuhi kita alang kaniya. Ug may usa lang gayod ka Ginoo, si Jesu-Cristo. Pinaagi kaniya, nahimo ang tanang butang ug pinaagi usab kaniya kita may kinabuhi.

7Apan adunay mga tumutuo nga wala masayod niini nga kamatuoran. Ug tungod kay kaniadto nagsimba sila sa mga dios-dios, mao kana nga hangtod karon kon mokaon sila sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga dios-dios, sa ilang hunahuna sama ra nga nakig-uban gihapon sila sa pagsimba sa mga dios-dios. Busa nagapakasala sila sa ilang konsensya, tungod kay kulang pa ang ilang nahibaloan, kay alang kanila sala ang ilang gibuhat. 8Hinuon, ang pagkaon walay kalabotan sa atong relasyon sa Dios. Kon mokaon man kita sa mga hinalad o dili, kini dili makapabag-o sa pagtan-aw sa Dios kanato.

9Apan bisan tuod gawasnon kamong mokaon sa bisan unsa, pagmatngon kamo, kay basin kon mao kana ang mahimong hinungdan nga makasala ang mga tawo nga huyang ug pagtuo. 10Pananglitan may kauban ikaw nga wala pa makasabot, ug ikaw nga nakasabot na nakita niyang nagakaon didto sa templo sa mga dios-dios, dili ba makaaghat kini kaniya nga mokaon usab sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga dios-dios bisan pa sa iyang pag-ila nga kini sala? 11Busa tungod sa imong “kahibalo” malaglag ang imong igsoon nga huyang ug pagtuo nga usa usab sa gipakamatyan ni Cristo. 12Niini nga pamaagi nakasala ka kang Cristo, tungod kay nakasala ka sa imong igsoon nga huyang ug pagtuo tungod sa imong gibuhat nga nakapaaghat kaniya sa paghimo sa butang nga supak sa iyang konsensya. 13Busa kon ang akong gikaon mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsoon, dili na lang ako mokaon ug karne bisan kanus-a, aron dili makasala ang akong igsoon tungod kanako.