Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 6:1-20

Ang Pagsinumbongay sa Managsoon sa Pagtuo

1Kon ang usa kaninyo adunay reklamo batok sa iyang isigka-tumutuo, nganong ipaabot pa man niya kini ngadto sa husgado nga wala makaila sa Dios? Nganong dili man niya kini dad-on ngadto sa mga tumutuo aron husayon? 2Dili ba nga sa kaulahiang mga adlaw kitang mga tumutuo mao ang mohukom sa mga tawo nga wala motuo sa Dios? Busa kon kamo ang mohukom sa mga tawo niining kalibotan, nganong dili man kamo makahimo sa paghusay nianang gamay lang nga husayonon? 3Dili ba nga bisan gani ang mga anghel atong pagahukman? Nan mahimo usab ninyo nga husayon ang mga kaso niining kinabuhia. 4Busa kon kamo adunay mga sumbong batok sa usag usa, nganong dad-on pa man ninyo kana ngadto sa mga tawo nga wala gani ilha sa mga tumutuo? 5Angay kamong maulaw! Ngano, wala ba gayod diha kaninyoy maalam nga mahibalong mohusay sa inyong giawayan? 6Managsama kamong mga tumutuo, apan kamo usab mismo ang nagsinumbongay, ug didto pa gayod atubangan sa mga dili tumutuo.

7Kanang inyong pagsinumbongay nagpakita lang sa inyong kapildihan. Maayo pa nga pasagdan na lang ninyo ang nagabuhat ug daotan ug nanglimbong kaninyo. 8Apan sa inyong gibuhat, kamo mismo ang nanglimbong ug nagbuhat ug daotan ngadto sa inyong mga igsoon sa pagtuo. 9Dili ba nga ang tawo nga nagabuhat ug daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Busa ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon! Kay dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, ang mga mananapaw, ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog, ang mga lalaki nga makighilawas sa sama nilang lalaki, 10ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, ang mga mapasipalahon, ug ang mga mangingilad. 11Ang uban kaninyo sama niini kaniadto. Apan nahinloan na kamo sa inyong mga sala, gigahin na kamo sa Dios nga mahimong iya, ug gipakamatarong na tungod kang Ginoong Jesu-Cristo ug tungod sa Espiritu sa atong Dios.

Ang Inyong Lawas Puloy-anan sa Dios

12Tingali adunay moingon, “Mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa.” Tinuod kana, apan dili tanan makaayo. Bisan kon tugotan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, dili gayod ako magpaulipon sa bisan unsa. 13Tingali adunay moingon nga, “Ang pagkaon gibuhat alang sa tiyan ug ang tiyan gibuhat alang sa pagkaon.” Tinuod kana, apan moabot ang adlaw nga ang tiyan ug ang pagkaon walaon sa Dios. Apan dili tinuod nga ang lawas sa tawo gibuhat alang sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kondili gibuhat kini alang sa Ginoo; ug ang Ginoo mao ang nagaatiman niini. 14Ug sa kaulahian, kining atong lawas banhawon sa Dios pinaagi sa iyang gahom, sama sa gibuhat niya sa atong Ginoo.

15Dili ba nga kitang mga tumutuo kabahin man sa lawas ni Cristo? Mao kana nga ang atong lawas nga kabahin sa lawas ni Cristo dili nato mahimong gamiton sa pagpakighilawas sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. 16Dili ba nga kon ang lalaki makighilawas sa babaye nga sama niana, silang duha mahimong usa na lang ka lawas? Kay ang Kasulatan nagaingon, “Silang duha mahimong usa.”6:16 Tan-awa usab ang Gen. 2:24. 17Apan, kon kita nakighiusa kang Ginoong Jesu-Cristo nausa na kita kaniya sa espiritu.

18Busa likayi ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Ang ubang mga sala nga gibuhat sa tawo walay kalabotan sa lawas, apan ang tawo nga nakighilawas gawas sa kaminyoon nakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19Dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo? Busa kining atong lawas dili ato kondili iya sa Dios. 20Kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Busa gamita ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 6:1-20

處理信徒之間的爭執

1你們中間發生了糾紛,不找聖徒審理,竟敢告到不義的人面前嗎? 2難道你們不知道聖徒將來要審判這世界嗎?既然這世界也要由你們審判,難道你們不能審理這些小事嗎? 3豈不知我們將來要審判天使嗎?何況今世的事呢? 4如果你們有什麼糾紛,你們會指派不受教會敬重的人來審理嗎? 5我說這些是要叫你們羞愧。難道你們當中沒有一個有智慧的人可以審理弟兄姊妹之間的事嗎? 6你們居然弟兄告弟兄,還告到非信徒面前!

7你們互相指控,已經是很大的失敗,為什麼不能甘願受欺負、吃點虧呢? 8你們反而欺負人、虧待人,而且欺負、虧待的是自己的弟兄姊妹。 9你們豈不知道不義的人不能承受上帝的國嗎?不要自欺,一切淫亂的、拜偶像的、通姦的、變態的、同性戀的、 10偷竊的、貪婪的、酗酒的、毀謗的、欺詐的,都不能承受上帝的國。 11你們當中有些以前就是這樣的人,但靠著主耶穌基督的名和我們上帝的靈,你們已經被洗淨,成為聖潔的義人了。

遠離淫亂的行為

12凡事我都可以做,但並非事事都有益處;凡事我都可以做,但我不受任何事的轄制。 13食物是為了肚腹,肚腹也是為了食物,但將來上帝要把這兩樣都廢棄。身體不是用來行淫的,而是為了主,主也是為了身體。 14上帝已經使主復活了,將來也會用祂的大能使我們復活。

15難道你們不知道你們的身體就是基督的肢體嗎?我能將基督的肢體與妓女的肢體聯合嗎?絕對不能! 16你們不知道與妓女苟合,就是和她成為一體嗎?因為主說:「二人要成為一體」。 17然而,與主聯合就是與祂合為一靈。

18你們務要遠離淫亂的行為。人無論犯什麼樣的罪,都是在身體以外,唯獨淫亂的,是得罪自己的身體。 19豈不知你們的身體就是聖靈的殿嗎?你們裡面住著上帝所賜的聖靈。你們不再屬於自己, 20因為你們是上帝用重價買來的,所以你們要用自己的身體使祂得榮耀。