Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 4

Mga Apostoles ni Cristo

1Busa isipa ninyo kami nga mga alagad ni Cristo nga gisaligan sa Dios sa pagpasabot sa kamatuoran nga iyang gitago kaniadto. Ug ang tawo nga gisaligan kinahanglan magpakita nga kasaligan gayod siya.

Walay bali kanako kon unsa ang pag-ila ninyo o ni bisan kinsa kanako. Ako gani mismo dili makaingon nga ang akong pag-alagad sa Dios maayo o dili. Hinuon limpyo ang akong konsensya, apan wala kana magkahulogan nga wala na akoy sala. Ang Ginoo lang gayod ang makaingon kon husto o dili ang akong gibuhat. Busa ayaw kamo paghukom sa dili pa moabot ang husto nga panahon. Hulata ninyo ang pag-abot sa Ginoo. Mao kana ang panahon nga ipadayag niya ang mga sekreto ug mga motibo sa kada usa. Unya makadawat ug pagdayeg gikan sa Dios ang kada usa sumala sa iyang mga gibuhat.

Mga igsoon, gigamit ko ang akong kaugalingon ug si Apolos isip sumbanan, aron makat-onan ninyo ang ginaingon nga “Ayaw pasobrahi ang giingon sa Kasulatan.” Busa ayaw ninyo ipasigarbo ang usa sa pag-ingon nga mas maayo siya kaysa usa. Nganong nagahunahuna kamo nga mas maayo gayod kamo kaysa uban? Unsa ang anaa kaninyo nga wala maggikan sa Dios? Ug kon naggikan man kana sa Dios, nganong ipasigarbo ninyo nga daw sa inyo gayod?

Nagahunahuna kamo nga wala nay nakulang kaninyo, mga adunahan na kamo ug nagahari na sa gingharian sa Dios bisan kon kami wala pa. Maayo gayod unta kon nagahari na kamo aron makahari usab kami uban kaninyo. Alang kanako, kaming mga apostoles morag gibutang sa Dios sa labing ubos nga kahimtang. Sama kami sa mga hinukman nga patyon ug nahimong talan-awon sa tibuok nga kalibotan, sa tanang mga tawo ug sa tanang mga anghel. 10 Tungod sa among pagtudlo mahitungod kang Cristo, nakaingon ang mga tawo nga mga buang kami. Apan kamo nagahunahuna nga mga maalam kamo tungod kay anaa kamo kang Cristo. Mga maluya kami, apan sa inyong hunahuna, kamo lig-on. Gidayeg pa kamo sa mga tawo, apan kami gitamay lang nila. 11 Hangtod gani karon giantos namo ang kagutom ug kauhaw, ug kulang kami sa bisti. Gidagmalan kami sa mga tawo, ug wala kamiy kaugalingong balay. 12 Nagtrabaho kami ug nagpasingot aron lang mabuhi. Giampo namo ang mga tawo nga nagpasipala kanamo nga kaloy-an sila sa Dios. Giantos lang namo ang mga paglutos sa mga tawo. 13 Gipakaulawan kami, apan gibalosan namog kalumo. Hangtod karon, sa hunahuna sa mga tawo kami labing ubos ug morag basura lang.

14 Wala ako magsulat niini sa tuyo nga pakaulawan kamo, kondili gusto ko nga matudloan kamo isip mga hinigugma ko nga mga anak. 15 Kay bisan daghan ang nagatudlo kaninyo mahitungod kang Cristo, ako lang gayod ang inyong amahan sa pagtuo. Mga anak ko kamo sa pagtuo diha kang Cristo Jesus tungod kay ako ang nagdala diha kaninyo sa Maayong Balita. 16 Busa gihangyo ko kamo nga sundon ninyo ang akong gibuhat. 17 Mao kana ang hinungdan nga gipadala ko diha kaninyo si Timoteo nga akong hinigugma ug kasaligan nga anak sa Ginoo, aron magpahinumdom siya kaninyo sa akong mga pamaagi sa pagkinabuhi isip sumusunod ni Cristo. Kini nga mga pamaagi ako usab nga gitudlo sa mga tumutuo sa bisan asang lugar.

18 Ang uban kaninyo mapahitas-on na, kay abi nila ug dili na ako moanha diha. 19 Apan kon itugot sa Ginoo, moanha ako diha sa labing madali. Ug tan-awon ko gayod kon unsa ang mahimo nianang mga tawhana nga hilabihan kamapahitas-on manulti. 20 Kay ang tinuod, kon ang Dios mao ang nagahari sa atong kinabuhi, masayran usab kini sa uban pinaagi sa atong mga binuhatan ug dili lang sa atong pagsulti. 21 Busa unsa ang inyong pilion? Moanha ba ako diha nga masuk-anon o mahigugmaon ug may kalumo?