Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 3:1-23

Ang mga Alagad sa Dios

1Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 2Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. Ug bisan gani karon dili pa kamo makasabot. 3Kay hangtod karon, nagakinabuhi pa kamo sa inyong tawhanon nga kinaiya tungod kay nagasinahay kamo ug nanggiaway. Kining inyong gibuhat nagapamatuod lang nga sama pa gihapon kamo sa mga tawo niining kalibotana. 4Diha kaninyo adunay nagaingon, “Kang Pablo ako,” ug adunay nagaingon, “Kang Apolos ako.” Dili ba pareho man lang kamo sa mga tawo niining kalibotana, kay nagkabahin-bahin kamo.

5Hinuon si kinsa ba gayod si Apolos? Ug si kinsa ba gayod si Pablo? Kami mga alagad lang sa Ginoo nga iyang gigamit aron motuo kamo. Ang matag usa kanamo nagatuman lang sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanamo. 6Ako ang nagtanom, ug si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. 7Dili mahinungdanon ang nagatanom ug ang nagabisbis. Ang Dios lang gayod ang mahinungdanon kay siya man ang nagapatubo. 8Ang nagatanom ug ang nagabisbis pareho nga mga alagad, ug ang matag usa kanila gantihan sa Dios sumala sa ilang pagpangabudlay. 9Ako ug si Apolos nagatinabangay sa pagpangabudlay alang sa Dios. Sama kamo sa uma nga gipaugmad kanamo sa Dios.

Sama usab kamo sa usa ka balay nga iyang gipatukod. 10Ug ako, sama sa usa ka hanas nga nangulo sa mga panday, mao ang nagtukod sa pundasyon sumala sa katakos nga gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mao na usab ang nagapadayon sa pagtrabaho niini. Apan kinahanglan gayod nga magmatngon ang matag panday nga maayo ang iyang trabaho. 11Kay dili mahimo nga magbutang ug lain pa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na, nga mao si Jesu-Cristo.3:11 Ang buot ipasabot, si Jesu-Cristo mao lang gayod ang angay tuohan ug wala nay lain pa. 12Adunay mga tawo nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa nagpatukod ug balay diha sa pundasyon, nga migamit ug mga materyales nga bulawan, plata, o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab, walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tawo nga migamit ug mga materyales nga kahoy, kugon, ug dagami. 13Apan sa adlaw sa paghukom makit-an kon unsa nga matang sa mga materyales ang gigamit sa matag usa, kay pagasulayan kini pinaagi sa kalayo. 14Kon ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat ug ganti ang nagpatukod niini. 15Apan kon kini masunog, wala gayod siyay madawat nga ganti; igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. Mahisama siya sa tawo nga nakalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayod siyay nadala.

16Dili ba templo man kamo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? 17Busa kon gub-on ninyo ang puloy-anan sa Dios, silotan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. Ug kana nga templo walay lain kondili kamo mismo.

18Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon. Kon aduna kaninyoy naghuna-huna nga maalam siya basi sa tawhanong kaalam, angay niyang isalikway kana nga kaalam aron mahimo siyang maalam sa mata sa Dios. 19Kay alang sa Dios, ang kaalam niining kalibotan binuang lang. Kay ang Kasulatan nagaingon, “Dakpon sa Dios ang mga maalam sa ilang pagkalimbongan.”3:19 Tan-awa usab ang Job 5:13. 20Ug may nahisulat pa gayod sa Kasulatan nga nagaingon, “Nasayod ang Dios nga ang mga rason sa mga tawo nga maalam walay pulos.”3:20 Tan-awa usab ang Salmo 94:11. 21Busa dili angay nga ang usa ka tawo ipasigarbo. Kay kaming tanan nga magtutudlo gipadala sa Dios alang sa inyong kaayohan. 22Kami ni Apolos ug ni Pedro inyoha. Bisan kining kalibotan ug ang panghitabo karon ug sa umaabot, apil na ang inyong kinabuhi ug kamatayon, kining tanan alang sa inyong kaayohan. 23Ug kamo usab, iya ni Cristo, ug si Cristo iya sa Dios.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 3:1-23

Dios imalla ruracunpi maquita cujcunami canchij

1Huauqui, panicuna, cancunataca Diospaj Espirituta charij, sinchi crijcunaman shinaca, mana huillai tucurcanichu. Ashtahuanpish aicha munaita atichicuj, llulluraj crijcunamanmi huillarcani. 2Sinchi yachaicunata manaraj yachaipaj cajpimi, llullu huahuacunaman lechellata ubyachij shina, jahualla yachanallata yachachircani. 3Cancunaca, aicha munaita atichishpamari quichunacucunguichij, cʼaminacucunguichij, chaupirinacucunguichij. ¡Illu, chaicunata ruranaca, aicha munaimi! Aichayuj shujtaj runacuna shinallatajmi puricunguichij. 4Chaimantami maijancunaca: «Ñucaca, Pablopajmi cani,» cutin shujcunaca: «Ñucaca, Apolospajmi cani» ninacushpa puringuichij. Chashna ninacushpaca, ¿manachu aicha munaita ruracunguichij imatagari?

5Ñucanchij huillajpi cancuna Jesusta crishca cajpipish, Pablopish, Apolospish ima mana canchijchu. Ñucanchijca, Apunchij Jesús mingashca ruranacunapi Diosta servijcunallami canchij. 6Ñucaca, muyutami tarpurcani, Apolosca, yacutami churarca. Ashtahuanpish Taita Diosmari muyutaca, huiñachin. 7Shina cajpica tarpujpish, yacuta churajpish ima mana canchijchu. Taita Dios muyuta huiñachicushcamantaca paipajmi canguichij. 8Tarpujpish, yacuta churajpish maijan mana yallichu. Shina cashpapish Diospaj maquimantaca ishquitajmi, paicuna imalla rurashcamantaca, rurashca shinallataj chasquingacuna. 9Ñucanchijca, Taita Dios ruracushcapi maquita cujcunallami canchij. Cancunaca, Taita Dios tarpushca chagra, Dios shayachicuj huasimi canguichij.

10Mana cʼuyaipaj cajpipish Taita Dios cʼuyashpalla ñucaman yachachishca shinallatajmi, huasichinata alli yachaj arquitecto shina shayachi callarircani. Ñuca callarishcapica, shujtajmi huasichishpa caticun. Chai huasichishpa catijcunaca, tucuicunallataj quiquin ima ruracushcata, alli yuyaihuan rurashpa catichun. 11Huasita shayachinapaj churashca callarinaca, Jesucristollami. Shujtaj callarinataca, pi mana churai tucunchu. 12Cai callarishca jahuapica, maijanpish curihuan, cullquihuan, sumaj rumicunahuan, caspihuan, ujshahuan, pʼangacunahuan huasichingachari. 13Huasichijcuna imallahuan huasichishcataca, shamuj punllapimi Diosca ninahuan rupachishpa ricunga. Tucuicuna imallata rurashcacunataca, ninami alli cashcata, mana alli cashcatapish ricuchinga. 14Cai callarishca jahuapi, maijanpaj rurashcapish, mana ima tucujpica, paica allitami chasquinga. 15Maijanpaj rurashca rupajpica, paica imata mana japingachu. Ashtahuanpish paillami, rupacuj ninamanta llujshij shina quishpiringa.

16Cancunaca, Diospaj huasi cashcataca, ¿manachu yachanguichij? Diospaj Espiritumari cancunapi causacun. 17Diospaj huasita urmachijtaca, paitapish Taita Diosca chingachingami. Cancunami, Taita Dios Paipajlla chʼicanchishca, Paipaj huasi canguichij.

18Pipish ama cancunallataj umarichijchu. Cancunapura maijanpish cai pachapi alli yachajmi cani yuyashpaca, yachajtaj cangapajca imata mana yachaj shina tucuichij. 19Cai pachapi yachaj cashcaca, Taita Diospaj ñaupajpica imata mana yachashca shinallatajmi. Chaitami Dios Quillcachishcapica: «Diosca jatun yachajcunataca, paicuna quiquin yachashcallapitajmi urmachin» nicun. 20Cashnapishmi nin: «Yachajcuna manapish cana yangacunallata yuyacujtaca, Mandaj Diosca yachanmi» ninmi. 21Chashna cajpica, yachaj runacunallamantaca, ama jatun tucuichijchu. Tucui caicunamari cancunapaj: 22Pablo, Apolos, Cefas, cai pacha, causai, huañui, cunan punllacuna, shamuj punllacunapish, tucuillataj cancunapajmi. 23Cancunaca Cristopajmari canguichij, Cristoca Taita Diospajmari.