Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 3:1-23

Ang mga Alagad sa Dios

1Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 2Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. Ug bisan gani karon dili pa kamo makasabot. 3Kay hangtod karon, nagakinabuhi pa kamo sa inyong tawhanon nga kinaiya tungod kay nagasinahay kamo ug nanggiaway. Kining inyong gibuhat nagapamatuod lang nga sama pa gihapon kamo sa mga tawo niining kalibotana. 4Diha kaninyo adunay nagaingon, “Kang Pablo ako,” ug adunay nagaingon, “Kang Apolos ako.” Dili ba pareho man lang kamo sa mga tawo niining kalibotana, kay nagkabahin-bahin kamo.

5Hinuon si kinsa ba gayod si Apolos? Ug si kinsa ba gayod si Pablo? Kami mga alagad lang sa Ginoo nga iyang gigamit aron motuo kamo. Ang matag usa kanamo nagatuman lang sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanamo. 6Ako ang nagtanom, ug si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. 7Dili mahinungdanon ang nagatanom ug ang nagabisbis. Ang Dios lang gayod ang mahinungdanon kay siya man ang nagapatubo. 8Ang nagatanom ug ang nagabisbis pareho nga mga alagad, ug ang matag usa kanila gantihan sa Dios sumala sa ilang pagpangabudlay. 9Ako ug si Apolos nagatinabangay sa pagpangabudlay alang sa Dios. Sama kamo sa uma nga gipaugmad kanamo sa Dios.

Sama usab kamo sa usa ka balay nga iyang gipatukod. 10Ug ako, sama sa usa ka hanas nga nangulo sa mga panday, mao ang nagtukod sa pundasyon sumala sa katakos nga gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mao na usab ang nagapadayon sa pagtrabaho niini. Apan kinahanglan gayod nga magmatngon ang matag panday nga maayo ang iyang trabaho. 11Kay dili mahimo nga magbutang ug lain pa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na, nga mao si Jesu-Cristo.3:11 Ang buot ipasabot, si Jesu-Cristo mao lang gayod ang angay tuohan ug wala nay lain pa. 12Adunay mga tawo nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa nagpatukod ug balay diha sa pundasyon, nga migamit ug mga materyales nga bulawan, plata, o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab, walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tawo nga migamit ug mga materyales nga kahoy, kugon, ug dagami. 13Apan sa adlaw sa paghukom makit-an kon unsa nga matang sa mga materyales ang gigamit sa matag usa, kay pagasulayan kini pinaagi sa kalayo. 14Kon ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat ug ganti ang nagpatukod niini. 15Apan kon kini masunog, wala gayod siyay madawat nga ganti; igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. Mahisama siya sa tawo nga nakalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayod siyay nadala.

16Dili ba templo man kamo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? 17Busa kon gub-on ninyo ang puloy-anan sa Dios, silotan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. Ug kana nga templo walay lain kondili kamo mismo.

18Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon. Kon aduna kaninyoy naghuna-huna nga maalam siya basi sa tawhanong kaalam, angay niyang isalikway kana nga kaalam aron mahimo siyang maalam sa mata sa Dios. 19Kay alang sa Dios, ang kaalam niining kalibotan binuang lang. Kay ang Kasulatan nagaingon, “Dakpon sa Dios ang mga maalam sa ilang pagkalimbongan.”3:19 Tan-awa usab ang Job 5:13. 20Ug may nahisulat pa gayod sa Kasulatan nga nagaingon, “Nasayod ang Dios nga ang mga rason sa mga tawo nga maalam walay pulos.”3:20 Tan-awa usab ang Salmo 94:11. 21Busa dili angay nga ang usa ka tawo ipasigarbo. Kay kaming tanan nga magtutudlo gipadala sa Dios alang sa inyong kaayohan. 22Kami ni Apolos ug ni Pedro inyoha. Bisan kining kalibotan ug ang panghitabo karon ug sa umaabot, apil na ang inyong kinabuhi ug kamatayon, kining tanan alang sa inyong kaayohan. 23Ug kamo usab, iya ni Cristo, ug si Cristo iya sa Dios.

Japanese Contemporary Bible

コリント人への手紙Ⅰ 3:1-23

3

自分を知者と思うな

1愛する皆さん。私は皆さんに、クリスチャンの生活面について、まるで子どもに語るように書いてきました。実際あなたがたは、主に従わないで、好きかってにふるまっています。そんなあなたがたに、聖霊に満たされた人を相手にしているようには書けないからです。 2つまり、堅い食物を避けてミルクを飲ませました。堅い食物の消化はむりだったからです。実は今でも、あなたがたはミルクしか飲めない状態です。 3相変わらず、よちよち歩きもおぼつかないクリスチャンで、それは、あなたがたがねたみ合い、仲間割れをしていることからも明らかです。実際、あなたがたの態度ときたら、まるで主を信じていない人のようです。 4「パウロとアポロとどちらが偉いか」などと口論して、教会を分裂させている現状では、主にあって少しも成長していないことをさらけ出しているようなものではありませんか。

5私たちが争いの原因になるとは、いったい、私が何者だと言うのですか。アポロが何者ですか。ただ神に仕える者にすぎず、それぞれに特別の能力が与えられて、あなたがたが信じるための手助けをしたにすぎません。 6私の仕事は、あなたがたの心に種をまくことでした。アポロの仕事は、それに水をやることでした。しかし、あなたがたの心の中でそれを成長させたのは神であって、私たちではありません。 7まく者も、水をやる者も、さほど大切ではありません。大切なのは、成長させてくださる神なのです。 8アポロも私も、同じ目標を目指して働いていますが、それぞれ、その労苦に従って報酬を受けるでしょう。 9私たちは神の協力者にすぎません。あなたがたは私たちの畑ではなく、神の畑です。私たちの建物ではなく、神の建物です。

10神様は恵みによって、私に、どうしたら腕のよい建築家になれるかを教えてくださいました。私が土台をすえ、アポロがその上に建物を建てました。しかし、その土台の上に建物を建てるには、細心の注意が必要です。 11私たちがすでに持っている本物の土台、イエス・キリスト以外に、土台をすえることなどだれにもできないのです。 12しかし、この土台の上には、いろいろの材料で建てることができます。金や銀や宝石を使う人もいれば、また木や草、わらなどを用いる人もあります。 13やがて、すべてがテストされる、キリストのさばきの日が来ます。その時には、建築家が各自どんな材料で建てたかが明白になります。それぞれの仕事は火でテストされ、なお価値が変わらないかどうか、ほんとうに完璧な建物かどうかが、だれの目にも明らかになります。 14そして、その土台の上に適切な材料を使って建てた人は、建物がちゃんと残るので報いがあります。 15しかし、家が焼けてしまった人は、大損害をこうむります。その人自身は、炎の中をくぐり抜けるように、命からがら逃げて救われるでしょうが。

16あなたがたは自分たちが神の家であり、神の聖霊が自分の内に住んでおられることがわからないのですか。 17もし神の家を汚したり、こわしたりする人がいれば、神様はその人を滅ぼされます。なぜなら、神の家は聖なるものだからです。あなたがたは、その神の家なのです。

18自分をだますのはやめなさい。だれか、「自分は世の知者だ」と、もし考えているのなら、そんな考えは捨てて、愚か者になるほうが身のためです。天からの真の知恵を受ける妨げにならないためです。 19この世の知恵は、神から見れば愚かだからです。聖書のヨブ記に、「神は人の知恵を、その人を捕らえるわなとして用いられる」(5・13)と書いてあるとおりです。つまり、人は自分の「知恵」につまずいて倒れるのです。 20また、詩篇には、「主は、人間の考えや判断がどんな程度か、また、それがどんなに愚かしく無益か、よく知っておられる」(94・11)とあります。

21ですから、この世の知者の弟子であることを誇ってはなりません。神様はすでに、あなたがたに必要なものは全部与えてくださっているのです。 22パウロも、アポロも、ペテロも、あなたがたを助けるために神がお遣わしになったのです。神様は全世界を、あなたがたの益になるようにと与えてくださいました。生も死も、あなたがたのものなのです。現在のことも、将来のことも、すべては、あなたがたの手にあります。 23そして、あなたがたはキリストのもの、キリストは神のものです。