1 Corinto 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 2:1-16

Ang Kamatayon ni Cristo sa Krus

1Mga igsoon ko kang Cristo, sa pag-anha ko diha kaninyo aron sa pagwali sa mga tinago nga kamatuoran sa Dios, wala ako maggamit ug laglom nga mga pulong o kaha lawom nga kaalam. 2Kay gituyo ko nga wala na akoy lain pa nga iwali kaninyo kondili si Jesu-Cristo lang ug ang iyang pagpalansang sa krus. 3Mianha ako kaninyo nga may kaluyahon ug nagkurog pa gani ako sa kahadlok. 4Sa pagwali ko kaninyo wala ako maggamit ug binulak-bulakan nga mga pulong aron lang madani kamo, kondili ang Espiritu Santo ang nagpamatuod sa akong gipanulti pinaagi sa iyang gahom, 5aron nga ang inyong pagtuo dili mabasi sa kaalam sa tawo kondili sa gahom sa Dios.

Ang Kaalam sa Dios

6Hinuon, nagatudlo kami ug kaalam ngadto sa mga lig-on ug pagtuo sa Dios, apan kini nga kaalam dili iya sa tawo ni sa mga nagadumala niining kalibotana nga gitakdang mahanaw. 7Kining kaalam nga akong gi-ingon mao ang tinago nga kaalam sa Dios nga wala ipadayag ngadto sa mga tawo kaniadto. Sa dihang wala pa mamugna sa Dios ang kalibotan giplano na niya kini aron mapasidunggan niya kita. 8Ang mga nagadumala dinhi sa kalibotan wala makasabot sa plano sa Dios. Kay kon nasabtan pa nila, wala na unta nila ilansang sa krus ang Ginoo nga makagagahom. 9Apan sumala sa gi-ingon sa Kasulatan:

“Wala pa gayoy nakita, nadungog, o kaha nahunahuna ang tawo nga angay ikatandi ngadto sa mga giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya.”2:9 Tan-awa usab ang Isa. 64:4.

10Kini nga plano sa Dios gipahibalo na kanato pinaagi sa iyang Espiritu. Kay ang tanan nasayran sa Espiritu, bisan pa ang mga lawom nga hunahuna sa Dios. 11Ingon kanatong mga tawo, walay nasayod sa gihunahuna sa usa ka tawo gawas lang sa iyang kaugalingon nga espiritu. Mao usab sa Dios, walay nasayod sa iyang hunahuna gawas lang sa Espiritu sa Dios. 12Ug kita nga mga tumutuo gihatagan niini nga Espiritu nga dili gikan sa kalibotan kondili gikan sa Dios aron masabtan nato ang kamatuoran mahitungod sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato.

13Busa ang mga pulong nga among gisulti gikan sa Espiritu Santo ug dili gikan sa kaalam sa tawo. Gipasabot namo ang mga pagtulon-an nga gikan sa Espiritu ngadto sa mga tawo nga nakaangkon sa Espiritu. 14Apan ang tawo nga wala kaniya ang Espiritu sa Dios dili modawat sa mga pagtulon-an nga gikan sa Espiritu, tungod kay alang kaniya binuang lang kini. Ug dili niya kini masabtan tungod kay ang Espiritu lang gayod sa Dios mao ang makatabang kaniya sa pagsabot niini. 15Ang tawo nga anaa kaniya ang Espiritu sa Dios makasabot sa tanan nga gitudlo sa Espiritu. Apan dili siya masabtan sa mga tawo nga walay Espiritu sa Dios. 16Ang Kasulatan nagaingon,

“Kinsa ba ang nasayod sa hunahuna sa Ginoo?

Ug kinsa ba ang makatudlo kaniya?”2:16 Tan-awa usab ang Isa. 40:13.

Apan kita, ania kanato ang hunahuna ni Cristo.