Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 15:1-58

Ang Bahin sa Pagkabanhaw ni Cristo

1Mga igsoon, gusto kong ipahinumdom kaninyo ang Maayong Balita nga akong giwali kaninyo. Kini gidawat ninyo ug hangtod karon inyong gibarogan. 2Pinaagi niining Maayong Balita maluwas kamo, kon huptan ninyog maayo ang akong giwali kaninyo. Kon dili, mahimong walay pulos ang inyong pagtuo. 3Gitudlo ko kaninyo ang labing mahinungdanon nga mga butang nga akong natun-an: nga si Jesu-Cristo namatay aron maluwas kita sa silot tungod sa atong mga sala. Ug kini sumala sa Kasulatan. 4Gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala usab sa Kasulatan. 5Nagpakita siya una kang Pedro ug unya sa uban pa sa 12 ka mga apostoles. 6Pagkahuman nagpakita usab siya sa kapin 500 ka mga sumusunod nga nagtigom. Ug kadaghanan kanila buhi pa apan ang uban patay na. 7Nagpakita usab siya kang Santiago ug dayon sa tanang mga apostoles.

8Sa kataposan nagpakita usab siya kanako. Daw sama ako sa usa ka bata nga natawo sa dili insakto nga panahon. 9Ako ang labing ubos sa mga apostoles ug dili gani ako takos nga tawgon nga apostol, tungod kay gilutos ko ang mga tumutuo sa Dios. 10Apan tungod sa grasya sa Dios kanako, karon apostol na ako. Ug walay makaingon nga walay pulos ang grasya sa Dios kanako, tungod kay ang tinuod, mas labaw ang akong paghago kon itandi sa akong kaubang mga apostoles. Apan kana dili tungod sa akong kaugalingon, kondili tungod sa grasya ug tabang sa Dios. 11Apan walay kalainan kon ako o sila ang nagatudlo, ang mahinungdanon nga pareho ang among giwali ug pareho usab ang inyong gituohan.

Ang Pagkabanhaw sa mga Nagatuo sa Dios

12Kon among giwali kaninyo nga gibanhaw si Cristo, nganong ang uban kaninyo nagaingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay? 13Kon tinuod nga walay pagkabanhaw sa mga patay nagkahulogan nga si Cristo wala usab mabanhaw. 14Ug kon wala mabanhaw si Cristo, walay kapuslanan ang among pagwali, ug wala usay kapuslanan ang inyong pagtuo. 15Dili lang kana, mogawas nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nagasulti man kami nga gibanhaw niya si Cristo. 16Apan kon walay pagkabanhaw sa mga patay, wala siya mabanhaw. 17Ug kon wala mabanhaw si Cristo, ang inyong pagtuo walay kapuslanan ug wala pa kamo mapasaylo sa inyong mga sala. 18Ug magkahulogan usab nga ang mga tumutuo ni Cristo nga nangamatay na, wala usab maluwas. 19Kon ang atong paglaom isip Kristohanon alang lang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibotan, kita gayod ang labing makalulooy sa tanan.

20Apan ang tinuod, nabanhaw si Cristo gikan sa kamatayon ug mao kini ang nagapamatuod nga banhawon gayod ang mga patay. 21Tungod sa usa ka tawo nga si Adan ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo. Ug tungod usab sa usa ka tawo nga si Cristo ang mga patay mabanhaw. 22Kon tanan kita mamatay tungod sa atong relasyon kang Adan, tungod usab sa atong relasyon kang Cristo kitang tanan mabanhaw. 23May iya-iya nga panahon ang pagkabanhaw. Ang una gayod nga nabanhaw mao si Cristo. Pagkahuman, pagbalik niya dinhi sa kalibotan, mabanhaw usab ang iyang katawhan. 24Ug dayon moabot ang kataposan. Walaon niya ang tanan nga paghari, pagdumala, ug paggahom, ug itugyan niya ang paghari ngadto sa Dios nga Amahan. 25Kay si Cristo kinahanglan pa nga maghari hangtod nga mapildi niya ang tanan nagabatok kaniya. 26Ang kataposang kaaway nga walaon mao ang kamatayon. 27Ang Kasulatan nagaingon nga si Cristo gipahari sa Dios sa tanan.15:27 Tan-awa usab ang Salmo 8:6. Hinuon wala kini magkahulogan nga apil ang Dios nga maoy naghatag ug katungod kang Cristo sa paghari sa tanan. 28Kondili, kon ang tanan anaa na ilalom sa paggahom ni Cristo, si Cristo nga Anak sa Dios magpasakop usab sa Dios nga maoy naghatag kaniyag katungod sa paghari sa tanan, aron ang Dios mao na ang mogahom sa tanan.

29Adunay mga tawo nga nagpabautismo alang sa mga namatay. Unsay kapuslanan sa ilang gibuhat kon ugaling ang mga patay dili banhawon? 30Ug unsay among makuha sa kanunayng pagbutang sa among kinabuhi sa kakuyaw. 31Kon unsa ka tinuod nga gipasigarbo ko kamo sa atong paghiusa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo, mao usab ka tinuod nga giatubang ko kada adlaw ang kakuyaw sa kamatayon. 32Nalisdan gayod ako dinhi sa Efeso, tungod kay ang mga tawo nga nagabatok kanako sama sa mabangis nga mga mananap. Busa kon ang mga patay dili banhawon, unsa may akong makuha sa mga pag-antos nga sama niini? Kon ang mga patay dili banhawon, mas maayo pa nga sundon na lang nato ang panultihon nga nagaingon, “Magpagusto kita, mangaon kita ug mag-inom, kay basin ug mamatay na kita ugma.”15:32 Tan-awa usab ang Isa. 22:13.

33Ayaw kamo pagtuo niana, kay kana nga panultihon panglingla15:33 panglingla: Sa uban nga binisaya panglinla. lang. Hinuon, tuohi ninyo ang panultihon nga nagaingon, “Makadaot sa maayong pamatasan ang pagpakig-uban sa mga tawo nga daotan.” 34Pagtinarong na kamo ug biyai na ninyo ang pagpakasala. Gisulti ko kini kaninyo aron maulaw kamo kay ang uban kaninyo sayop ang pag-ila sa Dios.

Ang Lawas nga Nabanhaw

35Kon adunay mangutana kon unsaon pagkabanhaw sa mga patay ug kon unsang matang sa lawas ang ilang maangkon, 36ania ang akong tubag nianang tawo nga wala gayoy nahibaloan: kon magtanom kita ug usa ka binhi sa yuta, kana nga binhi madunot una ayha motubo. 37Ug bisan unsa nga binhi ang imong itanom, kon motubo na gani, lahi na ang hitsura niini kaysa dihang imo kining gitanom. 38Ang hitsura niini sumala man sa pagbuot sa Dios. Ug ang matag matang sa binhi adunay kaugalingon nga hitsura kon motubo.

39Mao man usab ang lawas sa tanang dunay kinabuhi, kay ang mga lawas dili managsama. Lahi ang lawas sa tawo ug lahi usab ang sa mga mananap, lahi ang lawas sa mga langgam, ug lahi pa gayod ang sa mga isda.

40Nagkalain-lain ang gibuhat sa Dios dinhi sa yuta ug didto sa langit, ug ang tanan nga iyang gibuhat matahom. Apan managlahi ang ilang katahom. Ang katahom sa mga butang didto sa langit lahi sa katahom sa mga butang dinhi sa yuta. 41Lahi ang katahom sa adlaw, ug lahi usab ang katahom sa bulan. Ang mga bitoon may kaugalingon usab nga katahom. Ug bisan pa gani ang mga bitoon may nagkalain-lain nga katahom. 42Ingon niana kon banhawon na ang mga patay. Ang atong lawas karon madunot, apan kon mabanhaw na, dili na gayod kini madunot bisan kanus-a. 43Ang atong lawas karon huyang ug dili makahatag ug dungog, apan kon banhawon na, kini mahimong lig-on ug dungganon. 44Ang atong lawas karon yutan-on, apan kon banhawon na, kini mahimo nang langitnon. Tungod kay kon may yutan-on nga lawas may langitnon usab nga lawas. 45Kay ang Kasulatan nagaingon, “Ang una nga tawo nga si Adan gihatagan ug kinabuhi.”15:45 Tan-awa usab ang Gen. 2:7. Apan ang ulahi nga Adan nga mao si Cristo gihatagan sa espiritu nga nagahatag ug kinabuhi. 46Dili ang langitnon nga lawas ang nauna kondili ang yutan-on nga lawas, ug dayon mosunod ang langitnon nga lawas. 47Ang unang tawo nga si Adan yutan-on. Gibuhat siya gikan sa yuta. Apan ang ikaduhang tawo nga mao si Cristo gikan sa langit. 48Ang mga lawas nga yutan-on sama gayod sa lawas sa tawong gibuhat gikan sa yuta, apan ang mga lawas nga langitnon sama gayod sa lawas niadtong naggikan sa langit. 49Busa ingon nga ang atong lawas nahisama sa lawas ni Adan nga gikan sa yuta, moabot gayod ang adlaw nga ang atong lawas mahisama usab kang Cristo nga gikan sa langit.

50Mga igsoon, ang buot kong ipasabot mao kini: kining atong lawas nga yutan-on dili mahimo nga makapanunod sa Gingharian sa Dios. Ug kining lawas nga madunot dili makapanunod sa kinabuhi nga walay kataposan.

51Paminaw kamo kay sultihan ko kamo niini nga tinago: dili kitang tanan mamatay, apan tanan kita, ang atong lawas, bag-ohon sa Dios. 52Kini kalit kaayo nga mahitabo, sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Kay sa pagtingog sa kataposang trumpeta, ang mga patay banhawon dayon ug hatagan sa lawas nga dili na madunot. Ug kita nga buhi pa, bag-ohon usab ang atong mga lawas. 53Tungod kay kining lawas nga madunot ug mamatay kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay. 54Busa kon kining lawas nga madunot mailisan na sa dili madunot, ug kon kining lawas nga mamatay mailisan na sa dili mamatay, matuman na ang gi-ingon sa Kasulatan, “Giwagtang na sa Dios ang kamatayon!”15:54 Tan-awa usab ang Isa. 25:8.

55“Gipildi na ang kamatayon,

ug wala nay gahom.”15:55 Tan-awa usab ang Hosea 13:14.

56Ang kamatayon may gahom lang kanato tungod sa sala, ug may gahom ang sala tungod kay may Kasugoan. 57Apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo gihatagan niya kita ug kadaogan nianang mga butanga. 58Busa, mga hinigugma ko nga mga igsoon kang Cristo, pagpakalig-on kamo ug dili gayod matarog sa inyong pagtuo. Pagmakugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayod ang inyong mga paghago alang sa Ginoo.