Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 1:1-31

1Ako si Pablo nga pinili sa Dios nga mahimong apostol ni Cristo Jesus. Ako ug si Sostenes nga atong igsoon diha kang Cristo 2nangumusta kaninyong mga tumutuo diha sa Corinto. Gilain na kamo sa Dios aron mahimong iya tungod sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Gipili niya kamo nga mahimong iyang mga anak uban sa tanan nga nagaila kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo sa bisan asang lugar. Siya Ginoo natong tanan.

3Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Ang mga Panalangin Diha kang Cristo

4Nagapasalamat ako kanunay sa Dios tungod sa mga panalangin nga iyang gihatag kaninyo nga anaa kang Cristo Jesus. 5Kay sa inyong pagkahiusa kang Cristo, gipanalanginan kamo sa Dios sa tanan—sa kahibalo ug sa pagpanulti. 6Tungod niini napamatud-an ninyo mismo ang among mga gipanudlo mahitungod kang Cristo. 7Busa wala gayod kamo makulangi sa mga espirituhanong mga hiyas nga gihatag sa Dios samtang nagahulat kamo sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 8Si Cristo mao ang maglig-on sa inyong pagtuo hangtod sa kataposan, aron nga sa pag-abot sa adlaw nga siya maghukom, wala siyay ikasaway kaninyo. 9Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo sa pagpakighiusa sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Ang mga Tumutuo ni Cristo Kinahanglang Magkahiusa

10Mga igsoon, nagahangyo ako kaninyo sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga maghiusa kamong tanan ug likayi ninyo ang pagkabahin-bahin. Paghiusa kamo diha sa inyong mga hunahuna ug sa inyong katuyoan. 11Nahisgotan ko kini tungod kay adunay nagsugilon kanako gikan sa pamilya ni Cloe nga may panag-away diha kaninyo. 12Ang buot kong ipasabot mao kini: ang uban kaninyo nagaingon, “Kang Pablo ako,” ug adunay nagaingon, “Kang Apolos ako.” Aduna pa gayoy nagaingon, “Kang Pedro ako,” ug ang uban nagaingon, “Kang Cristo ako.” 13Dili kana maayo! Ngano, nabahin-bahin ba diay si Cristo? Si Pablo wala magpalansang sa krus alang kaninyo. Wala usab kamo mabautismohi sa ngalan ni Pablo.

14Nagapasalamat ako sa Dios nga wala akoy gibautismohan kaninyo gawas lang kang Crispus ug kang Gayo. 15Busa walay makaingon nga gibautismohan kamo sa akong ngalan. 16(Gibautismohan ko usab diay si Estefanas ug ang iyang pamilya. Apan gawas kanila wala na akoy mahinumdoman pang uban.) 17Kay wala ako sugoa ni Cristo aron sa pagbautismo kondili sa pagtudlo sa Maayong Balita. Ug ang akong pagtudlo dili pinaagi sa mga maanindot ug maalamon nga pagpanulti, kay basin madala ko ang mga tawo ngadto kang Cristo pinaagi sa akong abilidad ug mawad-an na lang ug gahom ang kamatayon ni Cristo sa krus.

Si Cristo mao ang Gahom ug Kaalam sa Dios

18Alang sa mga tawong nangawala,1:18 nangawala: o kaha, nagapaingon sa kalaglagan. ang pagtulon-an mahitungod sa kamatayon ni Cristo sa krus binuang lang, apan kanatong nangaluwas, kini gahom sa Dios. 19Kay ang Kasulatan nagaingon, “Gub-on ko ang kaalam sa mga tawo nga maalamon, ug ipakita ko nga walay pulos ang pagsabot sa mga adunay kinaadman.”1:19 Tan-awa usab ang Isa. 29:14. 20Unsa na man unyay kapuslanan sa mga maalamon, sa mga magtutudlo sa Kasugoan, ug sa mga maayong makiglantugi niini nga panahon? Kay gipakita man sa Dios nga binuang lang ang kalibotanon nga kaalam.

21Kay ang Dios sa iyang kaalam wala magtugot nga maila siya sa mga tawo pinaagi sa kalibotanon nga kaalam; kondili pagbuot sa Dios nga luwason ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo sa giwali nga Maayong Balita, nga sumala sa mga wala motuo, binuang lang kini. 22Ang mga Judio dili motuo kon walay milagro nga ilang makita, ug ang mga Griego, ilang timbang-timbangon kon ang gitudlo kanila motukma ba sa ilang gi-ingon nga kaalam. 23Apan kami, ang among giwali mao ang Cristo nga gilansang sa krus. Kini dili madawat sa mga Judio ug binuang lang alang sa mga dili Judio. 24Apan sa mga tawo nga gitawag sa Dios, Judio man o dili, si Cristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. 25Kay ang gihunahuna nila nga binuang nga gihimo sa Dios mas labaw pa kaysa kaalam sa tawo, ug ang gihunahuna nila nga kaluyahon nga gihimo sa Dios mas kusog pa kaysa kusog sa tawo. 26Mga igsoon kang Cristo, hinumdomi ninyo kon unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios, pipila lang gayod kaninyo ang giila nga maalamon o kaha may katakos, ug pipila lang usab ang naggikan sa inila nga mga pamilya. 27Apan ang gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili usab niya ang mga tawo nga wala gayoy gahom aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. 28Gipili sa Dios ang mga kabos ug talamayon, nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan, aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa katawhan nga mahinungdanon. 29Busa walay makapasigarbo atubangan sa Dios. 30Sa pagbuot sa Dios anaa kita kang Cristo Jesus. Si Cristo mao ang kaalam sa Dios1:30 Si Cristo mao ang kaalam sa Dios: alang sa uban ang gibuhat ni Cristo sa krus binuang, apan alang kang Pablo kini kaalam sa Dios. alang kanato. Pinaagi kaniya gipakamatarong kita sa Dios, iya na kita, ug gitubos na niya kita gikan sa atong mga sala. 31Busa, sama sa gi-ingon sa Kasulatan, “Ang buot magpasigarbo, kinahanglan ipasigarbo lamang niya ang gibuhat sa Ginoo.”1:31 Tan-awa usab ang Jer. 9:24.

Korean Living Bible

고린도전서 1:1-31

1하나님의 뜻에 따라 그리스도 예수님의 사도로 부르심을 받은 나 바울과 믿음의 형제 소스데네는

2고린도에 있는 하나님의 교회와 그리스도 예수님 안에서 거룩함을 입어 성도가 된 사람들과 우리 주 예수 그리스도를 주님으로 믿고 그 이름을 부르는 각처의 모든 사람들에게

3하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평안이 함께하기를 기도합니다.

교회 안의 분쟁

4나는 그리스도 예수님을 통해 여러분에게 은혜를 주신 하나님께 늘 감사하고 있습니다.

5이것은 여러분이 그리스도 안에서 말과 지식을 포함하여 모든 일에 풍성한 복을 받았기 때문입니다.

6그래서 여러분은 그리스도에 대하여 증거한 말씀을 굳게 믿고

7모든 영적인 축복을 누리면서 다시 오실 우리 주 예수 그리스도를 기다리고 있습니다.

8그분은 1:8 원문에는 ‘우리 주 예수 그리스도의 날에’재림하시는 날에 여러분이 흠 없는 자가 되도록 끝까지 지켜 주실 것입니다.

9여러분을 불러 그의 아들 우리 주 예수 그리스도와 교제하게 하시는 하나님은 신실하신 분이십니다.

10형제 여러분, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 권합니다. 부디 서로 갈라지지 말고 1:10 또는 ‘같은 말을 하고’의견을 모아 한마음 한뜻으로 굳게 연합하십시오.

11나는 글로에의 집에서 온 사람들에게서 여러분 가운데 다툼이 있다는 소식을 들었습니다.

12여러분이 저마다 “나는 바울파다”, “나는 아볼로파다”, “나는 베드로파다”, “나는 그리스도파다” 하고 말한다니

13그리스도가 그렇게 나누어졌습니까? 바울이 여러분을 위해 십자가에 못박혔습니까? 아니면 여러분이 바울의 이름으로 1:13 또는 ‘침례’세례를 받았습니까?

14나는 여러분 가운데서 그리스보와 가이오 외에는 아무에게도 1:14 또는 ‘침례’세례를 주지 않은 것을 하나님께 감사하고 있습니다.

15그래서 여러분은 아무도 내 이름으로 세례를 받았다고 말할 수가 없습니다.

16스데바나의 가족에게 세례를 주긴 했지만 그 밖에는 아무에게도 세례를 준 기억이 없습니다.

17그리스도께서는 세례를 주라고 나를 보내신 것이 아니라 기쁜 소식을 전파하라고 나를 보내셨습니다. 그리고 인간의 지혜로운 말로 하지 않는 것은 그리스도의 십자가가 헛되지 않도록 하기 위한 것입니다.

하나님의 능력과 지혜이신 그리스도

18십자가의 1:18 헬 ‘로고스’진리가 멸망하는 사람들에게는 어리석은 것이지만 구원받은 우리에게는 하나님의 능력이 됩니다.

19성경에도 1:19 사29:14“내가 지혜로운 사람들의 지혜를 없애고 총명한 사람들의 총명을 쓸모없게 할 것이다” 라고 기록되어 있습니다.

20그렇다면 지혜 있는 사람이 어디 있으며 학자가 어디 있습니까? 이 시대에 철학자가 어디 있습니까? 하나님께서는 세상의 모든 지혜를 어리석게 하시지 않았습니까?

21하나님은 세상 사람들이 그들의 지혜로는 자기를 알지 못하게 하시고 오히려 그들의 눈에 어리석게 보이는 전도의 말씀으로 믿는 사람을 구원하려 하셨습니다.

22유대인은 기적을 보기 원하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나

23우리는 십자가에 못박히신 그리스도를 전합니다. 이것이 유대인에게는 거치는 돌이며 이방인에게는 어리석은 것입니다.

24그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대인이나 그리스 사람이나 그리스도는 하나님의 능력과 지혜입니다.

25사람이 보기에 하나님의 어리석음은 사람의 지혜보다 지혜롭고 사람이 보기에 하나님의 연약함은 사람의 강한 것보다 강합니다.

26형제 여러분, 하나님이 여러분을 부르셨을 때 여러분이 어떠했는지를 한번 생각해 보십시오. 인간적으로 볼 때 여러분 가운데는 지혜로운 사람도 많지 않았고 유능한 사람도 많지 않았으며 가문이 좋은 사람도 많지 않았습니다.

27그러나 하나님은 세상의 지혜로운 사람과 강한 사람들을 부끄럽게 하시려고 어리석고 약한 사람들을 택하시고

28세상이 대단한 인물로 여기는 사람들을 형편없이 낮추려고 천한 사람과 멸시받는 사람과 보잘것없는 사람들을 택하셨습니다.

29이것은 아무도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려는 것입니다.

30여러분은 하나님 때문에 그리스도 예수님 안에 있게 되었는데 예수님은 하나님께로부터 와서 1:30 또는 ‘우리에게지혜와의로움과거룩함과구속함이되셨으니’우리의 지혜가 되셨고 또 우리를 의롭게 하고 거룩하게 하며 우리 죄값을 지불하여 우리를 구원해 주신 분이십니다.

31그러므로 이것은 성경의 1:31 렘9:24“자랑하는 사람은 주 안에서 자랑하라” 는 말씀과 같습니다.