Amplified Bible

Revelation 22

The Perfect Life

1Then the angel showed me a river of the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb (Christ), in the middle of its street. On either side of the river was the tree of life, bearing twelve kinds of fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will no longer exist anything that is cursed [because sin and illness and death are gone]; and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve and worship Him [with great awe and joy and loving devotion]; they will [be privileged to] see His face, and His name will be on their foreheads. And there will no longer be night; they have no need for lamplight or sunlight, because the Lord God will illumine them; and they will reign [as kings] forever and ever.

You Are Invited to be Blessed

Then he said to me, “These words are faithful and true.” And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel [as a representative] to show His bond-servants the things that must soon take place.

“And behold, I am coming quickly. [a]Blessed (happy, prosperous, to be admired) is the one who heeds and takes to heart and remembers the words of the prophecy [that is, the predictions, consolations, and warnings] contained in this book (scroll).”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. But he said to me, “Do not do that. I am a fellow servant with you and your brothers the prophets and with those who heed and remember [the truths contained in] the words of this book. Worship God.”

10 And he said to me, “Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time [of their fulfillment] is [b]near. 11 Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy (vile, impure), still be filthy; and the one who is righteous (just, upright), still be righteous; and the one who is holy, still be holy.”

12 “Behold, I (Jesus) am coming quickly, and My reward is with Me, [c]to give to each one [d]according to the merit of his deeds (earthly works, faithfulness). 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End [the Eternal One].”

14 [e]Blessed (happy, prosperous, to be admired) are those who wash their robes [in the blood of Christ by believing and trusting in Him—the righteous who do His commandments], so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. 15 Outside are the dogs [the godless, the impure, those of low moral character] and the sorcerers [with their intoxicating drugs, and magic arts], and the immoral persons [the perverted, the molesters, and the adulterers], and the murderers, and the idolaters, and everyone who loves and practices lying (deception, cheating).

The Final Invitation

16 “I, Jesus, have sent My angel to testify to you and to give you assurance of these things for the churches. I am the Root (the Source, the Life) and the Offspring of David, the radiant and bright Morning Star.”

17 The [Holy] Spirit and the bride (the church, believers) say, “Come.” And let the one who hears say, “Come.” And let the one who is thirsty come; let the one who wishes take and drink the water of life without cost.

18 I testify and warn everyone who hears the words of the prophecy of this book [its predictions, consolations, and admonitions]: if anyone adds [anything] to them, God will add to him the plagues (afflictions, calamities) which are written in this book; 19 and if anyone takes away from or distorts the words of the book of this prophecy, God will take away [from that one] his share from the tree of life and from the holy city (new Jerusalem), which are written in this book.

20 He who testifies and affirms these things says, “Yes, I am coming quickly.” Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus (the Christ, the Messiah) be with all [the saints—all believers, those set apart for God]. Amen.

Footnotes

  1. Revelation 22:7 This is the sixth of the seven promised blessings. See note 1:3.
  2. Revelation 22:10 While Daniel was instructed to seal his prophecy, John was now told to reveal his (see Dan 12:4).
  3. Revelation 22:12 I.e. the final judgment for the believer will occur when he stands before Christ to have his fidelity and service judged, and the appropriate reward determined.
  4. Revelation 22:12 Lit as his work is.
  5. Revelation 22:14 This is the seventh and last of the promised blessings. See note 1:3.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 22

1Atunci mi-a arătat râul apei vieţii, scânteind ca şi cristalul. El ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului, trecând prin mijlocul străzii cetăţii. Pe fiecare mal al râului se afla pomul vieţii, care făcea roade de douăsprezece ori, dându-şi rodul o dată în fiecare lună. Frunzele pomului erau pentru vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic blestemat acolo. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în cetate[a], iar robii Lui I se vor închina. Îi vor vedea faţa, iar Numele Lui va fi pe frunţile lor. Nu va mai fi noapte, nu vor mai avea nevoie de lumina lămpii şi nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Ei vor domni în vecii vecilor.

Mi-a spus: „Aceste cuvinte sunt demne de încredere şi adevărate. Domnul, Dumnezeul duhurilor profeţilor, Şi-a trimis îngerul să le arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând.“

Isus vine în curând

„Iată, Eu vin curând! Ferice[b] de cel ce păzeşte cuvintele profeţiei din această carte!“

Eu, Ioan, sunt cel care am auzit şi am văzut aceste lucruri. Când le-am auzit şi le-am văzut, am căzut să mă închin la picioarele îngerului care mi le-a arătat. Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine, cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!“ 10 Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele profeţiei din această carte, căci vremea este aproape. 11 Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel sfânt să se sfinţească şi mai departe!“

12 „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 13 Eu sunt Alfa şi Omega[c], Cel Dintâi şi Cel De Pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.

14 Ferice de cei ce-şi spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieţii şi să poată intra pe porţi în cetate! 15 Afară sunt câinii[d], vrăjitorii, cei desfrânaţi, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte şi practică minciuna.

16 Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina şi Spiţa lui David, Steaua strălucitoare de dimineaţă[e].“ 17 Duhul şi Mireasa zic: „Vino!“, iar cel ce aude să zică: „Vino!“ Cel însetat, să vină; iar cel ce doreşte, să ia fără plată apa vieţii!

18 Depun mărturie înaintea oricui aude cuvintele profeţiei din această carte că, dacă cineva adaugă ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile descrise în această carte; 19 şi dacă cineva scoate din cuvintele cărţii acestei profeţii, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieţii şi din Cetatea Sfântă, care sunt descrise în această carte.

20 Cel Ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune: „Da, Eu vin curând.“ Amin! Vino, Doamne Isuse!

21 Harul Domnului Isus să fie cu toţi!

Footnotes

  1. Apocalipsa 22:3 Lit.: în ea
  2. Apocalipsa 22:7 Vezi nota de la 1:3
  3. Apocalipsa 22:13 Vezi nota de la 1:8; de remarcat că Isus Îşi atribuie aceleaşi cuvinte care, în 1:8 se referă la Dumnezeu
  4. Apocalipsa 22:15 Cuvântul este asociat adesea cu impuritatea spirituală sau morală; în Deut. 23:18 termenul se referă la un bărbat care practică prostituţia sacră
  5. Apocalipsa 22:16 Vezi Num. 24:17