Amplified Bible

Revelation 22

The Perfect Life

1Then the angel showed me a river of the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb (Christ), in the middle of its street. On either side of the river was the tree of life, bearing twelve kinds of fruit, yielding its fruit every month; and the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will no longer exist anything that is cursed [because sin and illness and death are gone]; and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bond-servants will serve and worship Him [with great awe and joy and loving devotion]; they will [be privileged to] see His face, and His name will be on their foreheads. And there will no longer be night; they have no need for lamplight or sunlight, because the Lord God will illumine them; and they will reign [as kings] forever and ever.

You Are Invited to be Blessed

Then he said to me, “These words are faithful and true.” And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel [as a representative] to show His bond-servants the things that must soon take place.

“And behold, I am coming quickly. [a]Blessed (happy, prosperous, to be admired) is the one who heeds and takes to heart and remembers the words of the prophecy [that is, the predictions, consolations, and warnings] contained in this book (scroll).”

I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. But he said to me, “Do not do that. I am a fellow servant with you and your brothers the prophets and with those who heed and remember [the truths contained in] the words of this book. Worship God.”

10 And he said to me, “Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time [of their fulfillment] is [b]near. 11 Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy (vile, impure), still be filthy; and the one who is righteous (just, upright), still be righteous; and the one who is holy, still be holy.”

12 “Behold, I (Jesus) am coming quickly, and My reward is with Me, [c]to give to each one [d]according to the merit of his deeds (earthly works, faithfulness). 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End [the Eternal One].”

14 [e]Blessed (happy, prosperous, to be admired) are those who wash their robes [in the blood of Christ by believing and trusting in Him—the righteous who do His commandments], so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. 15 Outside are the dogs [the godless, the impure, those of low moral character] and the sorcerers [with their intoxicating drugs, and magic arts], and the immoral persons [the perverted, the molesters, and the adulterers], and the murderers, and the idolaters, and everyone who loves and practices lying (deception, cheating).

The Final Invitation

16 “I, Jesus, have sent My angel to testify to you and to give you assurance of these things for the churches. I am the Root (the Source, the Life) and the Offspring of David, the radiant and bright Morning Star.”

17 The [Holy] Spirit and the bride (the church, believers) say, “Come.” And let the one who hears say, “Come.” And let the one who is thirsty come; let the one who wishes take and drink the water of life without cost.

18 I testify and warn everyone who hears the words of the prophecy of this book [its predictions, consolations, and admonitions]: if anyone adds [anything] to them, God will add to him the plagues (afflictions, calamities) which are written in this book; 19 and if anyone takes away from or distorts the words of the book of this prophecy, God will take away [from that one] his share from the tree of life and from the holy city (new Jerusalem), which are written in this book.

20 He who testifies and affirms these things says, “Yes, I am coming quickly.” Amen. Come, Lord Jesus.

21 The grace of the Lord Jesus (the Christ, the Messiah) be with all [the saints—all believers, those set apart for God]. Amen.

Footnotes

  1. Revelation 22:7 This is the sixth of the seven promised blessings. See note 1:3.
  2. Revelation 22:10 While Daniel was instructed to seal his prophecy, John was now told to reveal his (see Dan 12:4).
  3. Revelation 22:12 I.e. the final judgment for the believer will occur when he stands before Christ to have his fidelity and service judged, and the appropriate reward determined.
  4. Revelation 22:12 Lit as his work is.
  5. Revelation 22:14 This is the seventh and last of the promised blessings. See note 1:3.

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 22

1Gipakita usab kanako sa anghel ang suba nga ang iyang tubig nagahatag ug kinabuhi. Nagagilak-gilak kini sama sa kristal, ug nagagikan sa trono sa Dios ug sa Karnero, ug midagayday kini sa tunga sa karsada sa siyudad. Sa isigka-daplin sa maong suba adunay kahoy nga nagahatag ug kinabuhi ug nagapamunga ug dose ka beses sulod sa usa ka tuig, kas-a matag bulan. Ug ang mga dahon niini gigamit nga tambal alang sa tanan nga mga tawo. Wala nay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makita niadto nga siyudad. Atua didto ang trono sa Dios ug sa Karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. Makita na nila ang iyang panagway, ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang mga agtang. Wala nay gabii didto, busa dili na nila kinahanglanon ang mga suga o ang kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao na ang ilang kahayag. Ug magdumala sila isip mga hari sa walay kataposan.

Ang Pagbalik ni Jesus

Miingon ang anghel kanako, “Kini nga mga pulong tinuod ug masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagsulti sa iyang mga propeta kon unsa ang mahitabo sa umaabot mao ang nagpadala sa iyang anghel aron sa pagpakita sa iyang mga alagad sa mga panghitabo nga hapit na moabot.”

Miingon si Jesus, “Hapit na ako moabot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat dinhi niini nga libro.”

Ako, si Juan, ang nakadungog ug nakakita gayod niining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi. Human ko kini makita ug madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga. Apan miingon siya kanako, “Ayaw pagsimba kanako. Alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo ug sa imong mga isigka-propeta, ug sa tanan nga nagatuman sa mga ginaingon dinhi niini nga libro. Ang Dios lang ang angay nimong simbahon!” 10 Midugang pa gayod siya sa pag-ingon kanako, “Ayaw ililong sa katawhan ang mga panagna nga nasulat dinhi niini nga libro, tungod kay hapit na kining tanan mahitabo. 11 Ang mga daotan magpadayon pa sa pagbuhat ug daotan, ug ang mga mahugawg hunahuna magpadayon pa sa paghunahuna ug mahugaw. Apan ang mga tawo nga matarong ug hinlo sa atubangan sa Dios magpadayon pa gihapon sa paghimo ug maayo.”

12 Miingon si Jesus, “Paminaw kamo, sa dili madugay mobalik na ako! Ug dad-on ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. 13 Ako ang Alpha ug ang Omega, nga ang buot ipasabot, ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan.

14 “Bulahan ang nagahinlo sa ilang mga bisti[a] tungod kay tugotan sila nga mosulod sa mga pultahan sa siyudad ug mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi. 15 Apan mahibilin sa gawas ang daotan nga mga tawo,[b] ang mga salamangkiro, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga mamumuno, ang mga nagasimba sa mga dios-dios ug ang tanan nga mga bakakon.

16 “Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel aron isugilon kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga kabugwason.”

17 Miingon ang Espiritu Santo ug ang babaye nga kaslonon, “Dali!” Ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga, “Dali!” Si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong moinom moduol ug modawat sa tubig nga nagahatag ug kinabuhi. Wala kiniy bayad.

Ang Kataposang mga Pulong ni Juan

18 Ako, si Juan, nagapasidaan gayod sa matag usa nga naminaw sa mga panagna nga gisulat dinhi. Si bisan kinsa nga magdugang sa mga gisulat dinhi, idugang usab sa Dios sa iyang silot ang mga katalagman nga nakasulat dinhi niining libro. 19 Ug ang magkuha sa mga panagna nga gisulat dinhi niini, kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug dili siya pasudlon didto sa Balaan nga Siyudad, nga gipanghisgotan dinhi niini nga libro.

20 Si Jesus mao ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat dinhi. Miingon siya, “Tinuod gayod nga hapit na ako mobalik.” Miingon usab ako, “Hinaut pa. Ginoong Dios, balik na.”

21 Hinaut nga tanan kamo [nga mga katawhan sa Dios] panalanginan ni Ginoong Jesus.

Footnotes

  1. Gipadayag 22:14 bisti: Tan-awa ang 7:14.
  2. Gipadayag 22:15 daotan nga mga tawo: Sa literal, mga iro.