Amplified Bible

Revelation 21

The New Heaven and Earth

1Then I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth had passed away (vanished), and there is no longer any [a]sea. And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, arrayed like a bride adorned for her husband; and then I heard a loud voice from the throne, saying, “See! The tabernacle of God is among men, and He will live among them, and they will be His people, and God Himself will be with them [b][as their God,] and He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be death; there will no longer be sorrow and anguish, or crying, or pain; for the [c]former order of things has passed away.”

And He who sits on the throne said, “Behold, I am making all things new.” Also He said, “Write, for these words are faithful and true [they are accurate, incorruptible, and trustworthy].” And He said to me, “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the one who thirsts I will give [water] from the fountain of the water of life without cost. [d]He who overcomes [the world by adhering faithfully to Christ Jesus as Lord and Savior] will inherit these things, and I will be his God and he will be My son. But as for the cowards and unbelieving and abominable [who are devoid of character and personal integrity and practice or tolerate immorality], and murderers, and sorcerers [with intoxicating drugs], and idolaters and occultists [who practice and teach false religions], and all the liars [who knowingly deceive and twist truth], their part will be in the lake that blazes with fire and brimstone, which is the second death.”

The New Jerusalem

Then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven final plagues came and spoke with me, saying, “Come here, I will show you the bride, the wife of the Lamb.” 10 And he carried me away in the Spirit to a vast and lofty mountain, and showed me the holy (sanctified) city of Jerusalem coming down out of heaven from God, 11 having God’s glory [filled with His radiant light]. The brilliance of it resembled a rare and very precious jewel, like [e]jasper, shining and clear as crystal. 12 It had a massive and high wall, with twelve [large] gates, and at the gates [were stationed] twelve angels; and on the gates the names of the twelve tribes of the sons of Israel were written. 13 On the east side [there were] three gates, on the north three gates, on the south three gates, and on the west three gates. 14 And the wall of the city had twelve foundation stones, and on them the twelve names of the twelve apostles of the Lamb (Christ).

15 The one who was speaking with me had a gold measuring rod to measure the city, and its gates and its wall. 16 The city is laid out as a square, its length being the same as its width; and he measured the city with his rod—twelve thousand stadia (about 1,400 miles); its length and width and height are equal. 17 He measured its wall also—a hundred forty-four cubits (about 200 feet), according to man’s measurements, which are [also] angelic [measurements]. 18 The wall was built of jasper; and the city was pure gold, transparent like clear crystal. 19 The foundation stones of the wall of the city were adorned with every kind of precious stone. The first foundation stone was jasper; the second, sapphire; the third, [f]chalcedony; the fourth, emerald; 20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite (yellow topaz); the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst. 21 And the twelve gates were twelve pearls; each separate gate was of one single pearl. And the street (broad way) of the city was pure gold, like transparent crystal.

22 I saw no temple in it, for the Lord God Almighty [the Omnipotent, the Ruler of all] and the Lamb are its temple. 23 And the city has no need of the sun nor of the moon to give light to it, for the glory (splendor, radiance) of God has illumined it, and the Lamb is its lamp and light. 24 The nations [the redeemed people from the earth] will walk by its light, and the kings of the earth will bring into it their glory. 25 By day (for there will be no night there) its gates will never be closed [in fear of evil]; 26 and they will bring the glory (splendor, majesty) and the honor of the nations into it; 27 and nothing that defiles or profanes or is unwashed will ever enter it, nor anyone who practices abominations [detestable, morally repugnant things] and lying, but only those [will be admitted] whose names have been written in the Lamb’s Book of Life.

Footnotes

  1. Revelation 21:1 Whereas heaven is the abode of God, the sea often represents the abode of evil (see Dan 7:3; Mark 5:13; Rev 13:1).
  2. Revelation 21:3 So one early ms reads.
  3. Revelation 21:4 Lit first things.
  4. Revelation 21:7 I.e. this refers to those who overcome among the churches in Rev 2; 3 and to all people who believe in Christ Jesus as Lord and Savior.
  5. Revelation 21:11 See note 4:3.
  6. Revelation 21:19 The modern equivalents of this and some other gemstones are no longer known; descriptions given by ancient writers only partially correlate with the modern stones bearing the same names.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 21

Nové nebo a nová zem

1 Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo.

A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi.

A počul som od trónu mohutný hlas: To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi; oni budú jeho ľud a on -- ich Boh -- bude s nimi.

Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo."

A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové." Potom doložil: Napíš: Tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé."

A povedal mi: Už sa splnili. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.

Kto zvíťazí, dostane toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom.

Ale zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť -- večné oddelenie od Boha."

Nový Jeruzalem

Tu pristúpil jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmimi pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku."

10 Preniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha

11 a žiari Božou vznešenosťou. Jagalo sa ako najvzácnejší drahokam, ako krištáľovo priezračný jaspis.

12 Malo mohutné a vysoké hradby, dvanásť brán strážených dvanástimi anjelmi a na bránach napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela.

13 Tri brány boli na východ, tri brány na sever, tri brány na juh a tri brány na západ.

14 Mestské hradby boli postavené na dvanástich základných kameňoch a na nich boli mená dvanástich Baránkových apoštolov.

15 Ten, čo sa so mnou zhováral, mal mieru zo zlatej trstiny, aby zmeral mesto, jeho brány i hradby.

16 Mesto je postavené do štvorca: je rovnako dlhé ako široké. Zmeral to mesto a bolo podľa dnešných mier približne dvetisícpäťsto kilometrov dlhé, široké aj vysoké.

17 Potom zmeral aj hradby mesta. Boli asi sedemdesiat metrov vysoké.

18 Hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rýdzeho zlata a jagalo sa ako krištáľ.

19 Základy hradieb tohto mesta sú samý drahokam. Prvý základný kameň je jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd,

20 piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a dvanásty ametyst.

21 A dvanásť brán je z dvanástich perál, každá z jednej perly. A námestie tohto mesta je z rýdzeho zlata ako z priezračného krištáľu.

22 Ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci, a Baránok.

23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je Baránok.

24 V jeho svetle budú žiť národy a králi sveta mu prinesú svoje bohatstvo.

25 Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň; noci tam už nebude.

26 Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov.

27 Ale nič nečisté, nik, kto sa rúha, alebo klame, tam nebude mať prístup, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.