Yoɛl 3 – AKCB & CCB

Akuapem Twi Contemporary Bible

Yoɛl 3:1-21

Aman No Atemmu

1“Saa nna no mu,

mede Yuda ne Yerusalem ahonyade bɛsan aba.

2Mɛboa aman nyinaa ano,

na mede wɔn aba Yehosafat bon mu.

Ɛhɔ na mebu wɔn atɛn

wɔ nea wɔyɛɛ mʼagyapade, a ɛyɛ Israelfo ho,

efisɛ wɔbɔɔ me nkurɔfo hwetee aman so,

na wɔkyekyɛɛ mʼasase mu.

3Wɔbɔɔ me nkurɔfo so ntonto,

Wɔtɔn mmerantewa de mu sika bɔɔ aguaman.

Wɔtɔn mmeawa nso de gyee nsa,

a wɔbɛnom.

4“Dɛn na mowɔ tia me, Tiro ne Sidon ne mo Filisti amantam nyinaa? Mopɛ sɛ motɔ me so were ana? Sɛ saa na ɛte de a, monhwɛ yiye. Mɛyɛ ntɛm, atua mo biribiara a moayɛ no so ka. 5Mofaa me dwetɛ ne me sikakɔkɔɔ ne mʼagyapade a ɛsom bo, na mosoa koguu mo abosonnan mu. 6Motontɔn nnipa a wɔte Yuda ne Yerusalem maa Helafo3.6 Helafo ne Foenikefo dii gua fi afe 800 AWA. sɛnea ɛbɛyɛ a, wobefi wɔn asase so akɔ akyirikyiri.

7“Nanso, mɛsan de wɔn afi faako a mokɔtɔn wɔn no aba, na nea moayɛ no nyinaa, metua mo so ka. 8Mɛtontɔn mo mmabarima ne mo mmabea ama Yudafo, na wɔn nso atɔn wɔn ama Arabfo, ɔman a ɛwɔ akyirikyiri no.” Me, Awurade, na makasa.

9Mompae mu nka eyi wɔ aman so:

Munsiesie mo ho mma ɔko!

Monkanyan asraafo!

Momma mo mmarima akofo no ntwiw mmra, na wɔmmɛko.

10Momfa mo funtumnnade no mmɔ afoa,

na momfa mo asosɔw mmɔ mpeaw.

Ma nea wɔayɛ mmerɛw nka se,

“mewɔ ahoɔden!”

11Monyɛ ntɛm mmra,

mo amanaman a moatwa ahyia,

mommɛboa mo ho ano wɔ hɔ.

Fa wʼakofo bra, Awurade!

12“Wɔnkanyan aman no;

wontu nteɛ nkɔ Yehosafat bon no mu,

efisɛ ɛhɔ na mɛtena

na mabu aman a atwa ahyia no nyinaa atɛn.

13Munhwim kantankrankyi no,

efisɛ otwabere no adu so.

Mommra, muntiatia bobe no so,

efisɛ nsakyiamoa no ayɛ ma

na ahina no ayɛ ma abu so.

Saa ara na wɔn amumɔyɛ dɔɔso!”

14Nnipadɔm, nnipadɔm

wɔ gyinaesi subon no mu!

Awurade da no abɛn

wɔ gyinaesi subon no mu.

15Owia ne ɔsram beduru sum,

na nsoromma renhyerɛn bio.

16Awurade bɛbobɔ mu afi Sion,

ne nne gyegyeegye afi Yerusalem,

asase ne ɔsoro bɛwosow.

Nanso Awurade bɛyɛ guankɔbea ama ne nkurɔfo,

ɔbɛyɛ abandennen ama Israelfo.

Onyankopɔn Nkurɔfo Nhyira

17“Afei mubehu sɛ, me Awurade, mo Nyankopɔn,

mete Sion, me bepɔw kronkron so.

Yerusalem bɛyɛ kronkron;

na ananafo rentu wɔn so sa bio.

18“Saa da no, nsa foforo bɛsosɔ afi mmepɔw no mu,

na nufusu ateɛ wɔ nkoko so;

Nsu bɛba Yuda nsuwansuwa mu,

na asuti betue afi Awurade fi,

na agugu akasia subon no so nsu.

19Nanso Misraim bɛdan amamfo,

na Edom nso bɛyɛ nweatam,

esiane awurukasɛm a wɔyɛ de tiaa nnipa a wɔwɔ Yuda nti.

Ɛhɔ na wohwiee mogya a enni fɔ gui.

20Nnipa bɛtena Yuda afebɔɔ

na Yerusalem de, wɔbɛtena hɔ awo ntoatoaso nyinaa mu.

21So merentɔ wɔn mogya a edi bem no so were ana?

Mɛtɔ kɛ.”

Awurade te Sion!

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约珥书 3:1-21

上帝要审判万国

1“到那日,在我复兴犹大耶路撒冷的时候, 2我要聚集万国,带他们下到约沙法3:2 约沙法”意思是“耶和华审判”。谷,在那里审判他们,因为他们把我的子民,就是我的产业以色列,分散到各国,并瓜分我的土地。 3他们抽签分了我的子民,将男童换妓女,卖女童买酒喝。

4泰尔西顿非利士境内所有的人啊,你们为什么这样对我?你们要报复我吗?如果你们是报复我,我必速速使你们遭报应。 5你们夺去我的金银,抢走我的珍宝,拿去放在你们的庙中, 6并把犹大耶路撒冷的居民卖给希腊人,使他们远离家乡。 7然而,他们被卖到哪里,我要从哪里把他们带回来,并要使你们得到报应, 8我要把你们的儿女卖给犹大人,犹大人必把他们卖给远方的示巴人。这是耶和华说的。”

9你们去向万国宣告:

“要召集勇士,征调军队,

前去打仗!

10要将犁头打成刀剑,

把镰刀铸成矛头,

软弱的人也要做勇士!

11四围的列国啊,

你们快快聚集到那里吧!”

耶和华啊,

求你差遣大能的勇士降临。

12“万国都要起来,

上到约沙法谷受审判,

因为我要坐在那里审判他们。

13开镰吧,因为庄稼熟了;

踩踏吧,因为榨酒池的葡萄满了。

他们恶贯满盈,如酒池满溢。”

14千千万万的人聚集在审判谷,

因为耶和华的日子要临到那里。

15日月昏暗,

星辰无光。

16耶和华从锡安发出怒吼,

耶路撒冷发出雷声,

天地为之震动。

但耶和华却是祂子民的避难所,

以色列人的堡垒。

17“这样,你们就知道我是你们的上帝耶和华,

我住在锡安——我的圣山上。

耶路撒冷必成为圣地,

外族人必不再侵犯它。

18“到那日,群山要滴下甜酒,

丘陵要流出乳汁。

犹大的溪涧碧水常流,

必有清泉从耶和华的殿中流出,

浇灌什亭谷。

19埃及必一片荒凉,

以东必成为不毛之地,

因为他们曾残暴地对待犹大人,

犹大滥杀无辜。

20犹大必人口兴盛,

耶路撒冷必存到万代。

21我必追讨3:21 追讨”希伯来文是“洗净”。尚未追讨的血债,

因为耶和华住在锡安。”