Akuapem Twi Contemporary Bible

Kolosefo 1:1-29

Nkyia

1Saa krataa yi fi Paulo a ɛnam Onyankopɔn pɛ so nti, ɔyɛ Kristo somafo no ne yɛn nua Timoteo nkyɛn,

2De rekɔma ahotefo a wɔwɔ Kolose a wɔyɛ Kristo mu agyidifo no:

Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn nka mo.

Aseda Ne Mpaebɔ

3Bere biara a yɛbɔ mpae ma mo no, yɛda Onyankopɔn a ɔyɛ Awurade Yesu Kristo Agya no ase. 4Efisɛ yɛate mo gyidi a mowɔ wɔ Kristo Yesu mu, ne dɔ a modɔ ahotefo no. 5Da a edi kan a motee Asɛmpa no munyaa mu anidaso a ɛwɔ hɔ ma mo no. Enti mo gyidi ne mo dɔ a mowɔ no gyina mo anidaso a mowɔ a wɔakora no wɔ ɔsoro ama mo no so. 6Efi da a edi kan a motee Onyankopɔn adom na muhuu sɛnea ɛte no, Asɛmpa no de nhyira abrɛ wiase mmaa nyinaa, na trɛw ara na ɛretrɛw sɛnea muhu no wɔ mo mu no. 7Ɛnam Epafra a ɔyɛ yɛn nua somfo a ɔde gyidi yɛ Kristo adwuma ma yɛn no so na muhuu eyi. 8Ɔkaa ɔdɔ a Honhom no de ama mo no kyerɛɛ yɛn.

9Esiane saa nti, efi bere a yɛtee mo nka no, yɛbɔ mpae ma mo daa. Yɛsrɛɛ Onyankopɔn sɛ omfi ne pɛ mu mma mo nyansa ne ntease a ne Honhom de ma no. 10Ɛba saa a na mubetumi atena ase sɛnea Awurade hwehwɛ na bere biara nso, mobɛyɛ nea ɛsɔ nʼani. Dwuma biara a mubedi no, ɛbɛsow aba pa na mubenyin wɔ Onyankopɔn ho nimdeɛ mu. 11Yɛrebɔ mpae nso sɛ ne tumi ne nʼahoɔden bɛhyɛ mo ma na moatumi de Awurade mu ahosɛpɛw ne boasetɔ agyina biribiara ano. 12Momfa ahosɛpɛw nna Agya no a ɛnam ne so nti moanya nea wakora so ama nʼahotewfo a wɔwɔ ne hann no mu no bi no ase. 13Ogyee yɛn fii sum tumi ase de yɛn baa ne Dɔba no Ahenni mu dwoodwoo. 14Ne mu na yenya ogye. Ne mu nso na yenya bɔnefakyɛ.

15Kristo yɛ Onyankopɔn a wonhu no no sɛso. Ɔno ne abɔde nyinaa farebae. 16Efisɛ ɛnam ne so na Onyankopɔn bɔɔ biribiara a ɛwɔ ɔsoro ne asase so, nea wohu ne nea wonhu, honhom mu atumfo, awuranom ne ahemfo. Onyankopɔn nam ne so na ɔbɔɔ wiase nyinaa na ɔbɔ maa no nso. 17Na ɔwɔ hɔ ansa na wɔrebɔ biribiara, na ne mu na biribiara nya nʼafa pɛpɛɛpɛ. 18Asafo no yɛ ne nipadua, na ɔno na ɔyɛ asafo no ti. Ɔno na nipadua no nkwa fi. Ɔno ne Abakan a wonyan no fii awufo mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno nko ara bedi ade nyinaa mu kan. 19Efisɛ Onyankopɔn no ani gye sɛ Ɔba no wɔ ne su nyinaa wɔ ne mu. 20Ɛnam ne Ba no so na Onyankopɔn fi ne pɛ mu de wiase nyinaa san bɛhyɛɛ ɔno ankasa ase. Onyankopɔn nam ne Ba no wu a owui wɔ asennua so no de asomdwoe bae, enti ɔde nneɛma a ɛwɔ asase so ne ɔsoro nyinaa ahyɛ nʼase.

21Bere bi a atwam no, esiane sɛ na moyɛ bɔne na modwene bɔne ho nti, na mo ne Onyankopɔn ntam kwan ware a na moyɛ nʼatamfo nso. 22Nanso ɛnam ne Ba no wu so nti Onyankopɔn afa mo nnamfo, sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛyɛ kronkron a bɔne biara nni mo ho wɔ nʼanim. 23Ɛsɛ sɛ mokɔ so ma mo gyidi mu yɛ den. Mommma ho kwan mma mo anidaso a munyaa no da a edi kan a motee Asɛmpa no nhinhim. Saa Asɛmpa a wɔka kyerɛ nnipa nyinaa yi nti na me, Paulo, mebɛyɛɛ ɔsomfo no.

Paulo Brɛ Asafo No Ho

24Ɛyɛ me anigye sɛ merebrɛ mo ho. Menam me honam mu amane a merehu no so retoa Kristo amane a ohuu wɔ ne honam mu maa nʼasafo no so. 25Onyankopɔn a mo yiyedi nti ɔde saa dwuma yi hyɛɛ me nsa no ayɛ me asafo no somfo. Dwumadi no yɛ nʼasɛm no ka, 26a ɛyɛ ahintasɛm a mfe bebree a atwam no, ɔde hintaw adesamma, nanso afei de, wada no adi akyerɛ nʼahotewfo. 27Onyankopɔn nhyehyɛe ne sɛ, ɔbɛda nʼahintasɛm a nnepa ne anuonyam wɔ mu no adi akyerɛ Amanamanmufo nso. Ahintasɛm no ne sɛ: Kristo te mo mu, a ne nkyerɛase ne sɛ, yɛwɔ anidaso sɛ yɛn nsa bɛka Onyankopɔn anuonyam no bi.

28Ɛno nti yɛka Kristo ho asɛm kyerɛ nnipa nyinaa. Yɛnam adwene pa so bɔ obiara kɔkɔ, kyerɛkyerɛ, sɛnea ɛbɛyɛ a obiara a yɛde no bɛhyɛ Onyankopɔn nsa no bɛyɛ pɛ wɔ Kristo mu. 29Ɛno nti na menam Kristo tumi sononko a ɔde ma me no so yɛ adwumaden.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歌羅西書 1:1-29

1我是奉上帝旨意作基督耶穌使徒的保羅2提摩太弟兄寫信給歌羅西的聖徒,就是忠於基督的弟兄姊妹。

願我們的父上帝賜給你們恩典和平安!

感恩與禱告

3-4我們聽說了你們對基督耶穌的信心和對眾聖徒的愛心,為你們禱告的時候,常常感謝我們主耶穌基督的父上帝。 5你們能有這樣的信心和愛心是因為那給你們存在天上的盼望,就是你們從前從福音真道中聽到的盼望。 6這福音不但傳到了你們那裡,也傳到了世界各地,並且開花結果,信主的人數不斷增長,正如你們當初聽了福音,因為明白真理而認識上帝的恩典後的情形。 7這福音是你們從我們親愛的同工以巴弗那裡得知的。他代表我們1·7 我們」有古卷作「你們」。作基督的忠僕, 8並把聖靈賜給你們的愛心告訴了我們。

9因此,從聽到你們的消息那天起,我們便不斷地為你們禱告,求上帝使你們在一切屬靈的智慧和悟性上完全明白祂的旨意, 10以便你們行事為人對得起主,凡事蒙祂喜悅,在一切良善的事上結出果實,對上帝的認識不斷增加。 11願上帝以祂榮耀的權能使你們剛強,無論遇到什麼事都能長久忍耐, 12歡喜地感謝天父,因祂使你們有資格跟眾聖徒在光明中同享基業。 13祂把我們從黑暗的權勢下拯救出來,帶進祂愛子的國度裡。 14我們藉著祂的愛子蒙救贖,罪過得到赦免。

基督超越一切

15基督是那不能看見之上帝的真像,超越1·15 超越」或譯「先存於」,希臘文是「長子」,常用來指地位上的優越或時間上的優先。一切受造之物。 16因為萬物都是藉著祂創造的,天上的、地上的、有形的、無形的、作王的、統治的、執政的、掌權的,一切都是藉著祂也是為了祂而創造的。 17祂存在於萬物之前,萬物都靠祂而維繫。 18祂是教會的頭,教會是祂的身體;祂是源頭,是首先從死裡復活的,這樣祂可以在一切事上居首位。 19因為上帝樂意讓一切的豐盛住在祂裡面, 20又藉著祂在十字架上所流的血成就了和平,使天地萬物藉著祂與上帝和好。

21你們從前與上帝隔絕,行事邪惡,心思意念與祂為敵; 22但現在上帝藉著基督肉身的死使你們與祂和好了,讓你們在祂面前成為聖潔無瑕、無可指責的人。 23只是你們必須恆心持守所信的道,根基穩固,堅定不移,不要失去你們聽到福音後所得到的盼望。這福音傳給了天下萬民。我保羅也作了這福音的使者。

保羅為教會受苦

24現在我因能夠為你們受苦而歡喜,並且我是為基督的身體——教會的緣故,在自己身上補滿基督未受的苦難。 25我受上帝的委派成為教會的僕人,要把上帝的道完整地傳給你們。 26這道是歷世歷代一直隱藏的奧祕,現在已經向祂的眾聖徒顯明了。 27上帝要他們知道這奧祕在外族人中有何等豐富的榮耀,這奧祕就是基督在你們裡面,使你們有榮耀的盼望。 28我們傳揚基督,用各樣的智慧勸誡、教導眾人,使他們在基督裡長大成熟,好把他們帶到上帝面前。 29為此,我按著祂在我身上運行的大能盡心竭力,不辭勞苦。