Akuapem Twi Contemporary Bible

Filemon 1:1-25

Nkyia

1Saa nhoma yi fi Paulo a esiane Kristo Yesu nti ɔyɛ odeduani ne yɛn nuabarima Timoteo nkyɛn,

Yɛde kɔma yɛn adamfo ne yɛn yɔnko Filemon 2ne asafo a wohyia wɔ wo fi no ne yɛn nuabea Apia ne yɛn yɔnko sraani Arkipo no:

3Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.

4Onua Filemon, bere biara a mebɔ mpae no mebɔ bi ma wo na meda me Nyankopɔn nso ase. 5Mete ɔdɔ a wodɔ Onyankopɔn nkurɔfo ne gyidi a wowɔ wɔ Awurade Yesu mu no. 6Sɛnea wo ne afoforo kura gyidi koro mu no, mebɔ mpae sɛ wɔn nso behu nhyira a Kristo de ama yɛn no nyinaa. 7Onua pa, wo dɔ no ama me anigye na ahyɛ me nkuran nso. Woakanyan Onyankopɔn nkurɔfo.

8Sɛ meyɛ wo nua wɔ Kristo mu nti, metumi de akokoduru ahyɛ wo, ama woayɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ, 9nanso me Paulo a meyɛ akwakoraa ne Kristo Yesu deduani fi ɔdɔ mu mprempren 10resrɛ wo ama me ba Onesimo a ɔbɛyɛɛ me ba, bere a na meda afiase no. 11Bere bi a atwa mu no na ne so nni mfaso mma wo, nanso mprempren de, ne so wɔ mfaso ma me ne wo.

12Merema ɔno a ɔyɛ mʼankasa me koma no asan aba wo nkyɛn. 13Esiane asɛmpa no nti, mepɛe sɛ ɔtena me nkyɛn bere a meda afiase yi, sɛnea ɛbɛyɛ a obesi wʼanan mu aboa me. 14Nanso na mempɛ sɛ mefi wʼakyi ayɛ biribi, sɛnea ɛrenyɛ sɛ adɔe biara a wobɛyɛ no fi ɔhyɛ mu na mmom efi ɔpɛ pa mu nti. 15Ebia na Onesimo fii wo nkyɛn bere tiaa bi sɛnea ɛbɛyɛ a wubegye no ato mu bio afebɔɔ. 16Mprempren ɔnyɛ ɔsomfo kɛkɛ efisɛ ɔkyɛn ɔsomfo. Ɔyɛ onua pa wɔ Kristo mu. Ɔsom bo ma me. Saa ara nso na ɔbɛsom bo ama wo sɛ ɔsomfo ne onua wɔ Awurade mu.

17Enti sɛ wudwen me ho sɛ wo ne me bɔ mu di dwuma a, saa ara nso na gye no to mu sɛnea wubegye me no ara no. 18Sɛ wayɛ wo biribi anaasɛ ɔde wo ka bi a, bu tia me. 19Me Paulo, mʼankasa me nsa ano nkyerɛw ni. Metua wo ka, na mmom mma wo werɛ mfi sɛ wo nipadua no ankasa de me ka. 20Enti me nua, mesrɛ wo sɛ, Awurade nti, yɛ me saa adɔe yi; ka me koma hyew sɛ wo nua wɔ Kristo mu. 21Mewɔ anidaso sɛ, nea merekyerɛw wo yi, wobɛyɛ ama aboro nea merebisa wo yi so.

22Afei pɛ ɔdan ma me, efisɛ minim sɛ Onyankopɔn betie mo mpaebɔ ama mabɛka mo ho bio.

23Epafra a Kristo Yesu nti ɔne me da afiase no kyia wo.

24Saa ara nso na Marko, Aristarko, Dema ne Luka nso kyia wo.

25Awurade Yesu Kristo adom nka wo honhom.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓利門書 1:1-25

1我是為了傳揚基督耶穌而被囚禁的保羅,與提摩太弟兄寫信給我們親愛的同工腓利門弟兄、 2亞腓亞姊妹和我們的戰友亞基布,以及在腓利門家裡聚會的弟兄姊妹。

3願我們的父上帝和主耶穌基督賜給你們恩典和平安。

稱讚腓利門

4腓利門弟兄,我常常在禱告中為你感謝上帝, 5因為我聽說了你對主耶穌的信心和對眾聖徒的愛心。 6我求上帝使你能有效地與人分享信仰,明白我們所做的一切美事都是為了基督。 7弟兄啊,你的愛心給我帶來極大的喜樂和安慰,因為你使眾聖徒感到欣慰。

憑愛心求情

8因此,我儘管可以奉基督的名吩咐你去做當做的事, 9然而我這上了年紀又為基督耶穌的緣故被囚禁的保羅寧願憑愛心求你, 10就是替阿尼西謀1·10 阿尼西謀」這個名字意思是有用、有益處。求你。他是我在獄中帶領歸主的屬靈兒子, 11他過去對你沒有什麼益處,但現在對你對我都有益處。

12我現在派我深愛的阿尼西謀回你那裡。 13我本想把他留在身邊,讓他在我為傳福音而坐牢期間代替你服侍我。 14不過,未經你同意,我不願意這樣做,因為我盼望你的善行是出於甘心,而非勉強。 15或許他暫時離開你是為了讓你以後永遠得到他。 16你得到的不再是一個奴隸,而是一位遠超過奴隸的親愛弟兄。對我而言,的確如此,更何況對你呢!就肉身說你們是主僕,但在主裡你們是弟兄。

17如果你當我是同伴,就請你像接納我一樣接納他。 18如果他得罪你,或虧欠你什麼,都記在我的賬上吧。 19保羅在此親筆保證,我必償還。其實我不說你也知道,連你自己也欠我。

20弟兄啊,看在主的份上,請你答應我的請求,在基督裡讓我的心得到安慰吧! 21我寫信給你,深信你一定會照辦,甚至超過我的要求。 22同時,也請你為我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,我可以蒙恩到你們那裡。

問候

23為了基督耶穌的緣故和我一同坐牢的以巴弗問候你。 24此外,我的同工馬可亞里達古底馬路加都問候你。

25願我們主耶穌基督的恩典與你們同在。阿們!