Akuapem Twi Contemporary Bible

Efesofo 1:1-23

Nkyia

1Saa krataa yi fi me Paulo a Onyankopɔn fi ne pɛ mu ayɛ me Kristo Yesu somafo no nkyɛn,

Merekyerɛw akɔma ahotefo a wɔte Efeso, Kristo Yesu mu agyidifo:

2Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo no nka mo.

Honhom Nhyira Wɔ Kristo Mu

3Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Agya no ase, efisɛ ɔnam Kristo so de honhom mu nhyira a efi ɔsoro abrɛ yɛn. 4Ansa na Onyankopɔn bɛbɔ wiase no, ɔdɔɔ yɛn na oyii yɛn wɔ Kristo mu sɛ yɛbɛyɛ kronkron a mfomso biara nni yɛn ho wɔ nʼani so. Ofi ɔdɔ mu 5hyɛ too hɔ se, ne pɛ mu no, ɔnam Yesu Kristo so de yɛn bɛyɛ ne mma, 6de akamfo nʼadom a ɛdɔɔso a ɔde akyɛ yɛn kwa wɔ ne Dɔba no mu no. 7Ne mu na yenya ogye a efi ne mogya mu. Ne mu na yenya bɔnefakyɛ nso, sɛnea Onyankopɔn adom mmoroso a 8ɔde nyansa ne ntease nyinaa hwie guu yɛn so no te. 9Onyankopɔn nam nea Kristo yɛe no so ada nʼanwonwakwan no adi akyerɛ yɛn sɛ 10bere a wahyɛ no, ɔbɛboaboa abɔde nyinaa ano, nea ɛwɔ ɔsoro ne nea ɛwɔ asase so ahyɛ ɔbaako a ɔne Kristo no ase.

11Onyankopɔn yɛ nea ɔpɛ bere biara. Ɛno nti na ɔnam Kristo so paw yɛn fii wiase mfiase, 12sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn a yedii kan nyaa anidaso wɔ Kristo mu no bɛyɛ nkamfo ahyɛ no anuonyam. 13Saa ara na ɛte wɔ mo ho nso. Bere a motee nokwasɛm a ɛyɛ asɛmpa a ɛmaa mo nkwagye no, mugyee Kristo dii. Wɔde bɔhyɛ Honhom Kronkron no hyɛɛ mo nsow wɔ ne mu. 14Honhom no ma yɛn awerehyɛmu sɛ wɔde nea Onyankopɔn de asie ama ne nkurɔfo no bɛma yɛn. Afei yɛbɛde yɛn ho na wɔbɛkamfo Onyankopɔn ahyɛ no anuonyam.

Aseda Ne Mpaebɔ

15Esiane eyi nti, efi bere a metee gyidi a mowɔ wɔ Awurade Yesu mu ne ɔdɔ a modɔ Onyankopɔn nkurɔfo no, 16minnyaee aseda a mede ma Onyankopɔn wɔ mo ho no da. Mekae mo wɔ me mpaebɔ mu, 17na mibisa yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn, anuonyam Agya no se ɔmma mo Honhom Kronkron no a ɔbɛma mo nyansa na wada Onyankopɔn adi akyerɛ mo, sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu no. 18Mesrɛ sɛ mo adwene mu mmue na munhu ne hann no, sɛnea ɛbɛyɛ a mubenya anidaso a ɛno nti ɔfrɛɛ mo no, ne ahonya a ɛwɔ agyapade kronkron a ɛwɔ hɔ ma ahotefo no, 19ne ne tumi a ɛso na biribiara ne no nsɛ ma yɛn a yegye di no. Ɛyɛ saa tumi nwonwaso no ara na ɔdaa no adi 20bere a onyan Kristo fii awufo mu na ɔde no tenaa ne nifa so wɔ ɔsoro ahemman no mu no. 21Saa tumi yi korɔn sen mpanyinni ne tumidi, ahoɔden ne kɛseyɛ, ne dibea biara a wotumi de ma saa bere yi ne bere a ɛbɛba no mu. 22Onyankopɔn de biribiara hyɛɛ Kristo nan ase, na ɔde no ayɛ nneɛma nyinaa ti ama asafo no, 23a ɛne ne nipadua. Ɔno ne nea ɔhyɛ ade nyinaa ma wɔ akwan nyinaa mu.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以弗所书 1:1-23

1我是奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗,写信给以弗所忠于基督耶稣的众圣徒。

2愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

基督徒的属灵恩福

3赞美我们主耶稣基督的父上帝!祂在基督里赐给了我们天上各样属灵的恩福。 4早在创造世界以前,祂已经在基督里拣选了我们,使我们在祂眼中成为圣洁无瑕的人。

5上帝因为爱我们,就按照祂自己美好的旨意,预定我们借着耶稣基督得到做祂儿女的名分。 6我们赞美祂奇妙无比的恩典,这恩典是上帝借着祂的爱子赐给我们的。 7我们借着祂爱子的血蒙救赎,过犯得到赦免,这都是出于祂的洪恩。 8上帝用各种智慧和聪明把这恩典丰丰富富地赐给我们, 9照着祂在基督里所定的美好计划叫我们知道祂旨意的奥秘, 10等所定的时候一到,叫天地万物一同归在基督的名下。

11我们也在基督里被拣选成为祂的子民。这都是按自己旨意行万事的上帝预先定下的计划, 12好让我们这些首先在基督里得到盼望的人都来颂赞祂的荣耀。

13你们听过真理之道,就是那使你们得救的福音,而且也信了基督。你们既然信祂,就领受了上帝应许赐下的圣灵为印记。 14圣灵是我们领受产业的担保,直到上帝的子民得到救赎,使祂的荣耀受到颂赞。

保罗的祷告

15我听到你们对主耶稣的信心和对众圣徒的爱心后, 16不断地为你们感谢上帝,祷告的时候常常提到你们。 17我求我们主耶稣基督的上帝——荣耀的父把赐智慧和启示的灵给你们,好使你们更深地认识祂。 18我也求上帝照亮你们心中的眼睛,使你们知道祂的呼召给你们带来了何等的盼望,祂应许赐给众圣徒的产业有何等丰富的荣耀, 19并且祂在我们这些信的人身上所运行的能力是何等浩大。 20上帝曾用这大能使基督从死里复活,使基督在天上坐在自己右边, 21远远超越今生永世所有执政的、掌权的、有能力的、做主宰的和一切的权势。 22祂又使万物降服在基督脚下,使基督为教会做万物的元首。 23教会是基督的身体,蕴涵着那无所不在、充满万物者的丰盛。