Amos 9 – Akuapem Twi Contemporary Bible AKCB

Akuapem Twi Contemporary Bible

Amos 9:1-15

Wɔbɛsɛe Israel

1Mihuu Awurade sɛ ogyina afɔremuka no ho, na ɔkae se,

“Bɔ Asɔredan no afadum no atifi

na mma ne fapem no nwosow.

Munnwiriw ngu nnipa no nyinaa so;

wɔn a aka no mede afoa bekunkum wɔn.

Ɔbaako mpo rentumi nguan,

obiara rennya ne ho sɔnn.

2Mpo sɛ wotu fam kɔ ɔda mu a,

hɔ na me nsa bɛtwe wɔn afi aba.

Mpo sɛ wɔforo kɔ ɔsoro a,

hɔ na meyi wɔn afi aba fam.

3Mpo sɛ wɔkɔtetɛw bepɔw Karmel atifi a,

hɔ na metiw wɔn akɔkyere wɔn aba.

Mpo sɛ wɔde wɔn ho sie me wɔ po ase a,

hɔ na mɛhyɛ ɔwɔ no ama wakɔkeka wɔn.

4Mpo sɛ wɔn atamfo de wɔn kɔ nnommum mu a,

hɔ na mɛhyɛ afoa akunkum wɔn.

“Megyen mʼani ahwɛ wɔn.

Mede ɔsɛe bɛba wɔn so na meremmoa wɔn.”

5Awurade, Asafo Awurade,

Ɔno na ɔde ne nsa ka asase ma ɛnan,

ma wɔn a wɔte so nyinaa twa adwo.

Asase no nyinaa ma ne ho so te sɛ Nil

na ɛtwe te sɛ Misraim asubɔnten.

6Ɔno na osi nʼahemfi a ɛkorɔn wɔ ɔsoro

na ɔto ne fapem wɔ asase so.

Ɔno na ɔboaboa po mu nsu ano

na ohwie gu asase so.

Awurade ne ne din!

7“Mo Israelfo,

mo ho hia me sen Etiopiafo?”

Sɛnea Awurade se ni.

Manyi Israelfo amfi Misraim,

ne Filistifo amfi Kaftor,

ne Aramfo nso amfi Kir ana?

8“Ampa ara Otumfo Awurade ani

wɔ nnebɔne ahenni no so.

Mɛpepa no afi asase ani,

nanso merensɛe Yakobfi korakora,”

sɛnea Awurade se ni.

9“Na mɛhyɛ,

na mɛwosow Israelfi,

wɔ amanaman nyinaa mu,

sɛnea wohuhuw atoko so wɔ huhuamoa mu

na aba fua mpo ntɔ fam no.

10Nnebɔneyɛfo a wɔwɔ me nkurɔfo mu nyinaa

bɛtotɔ wɔ afoa ano,

wɔn a wɔka se,

‘Amanehunu rento yɛn anaa ɛremma yɛn so da no.’

Israel Nsiesiei

11“Saa da no, mɛsan aba abesi

“Dawid fi a abubu no bio.

Mesiesie ne mmeae a asɛesɛe no,

na masi no sɛnea na ɛte no,

12na wɔafa Edom nkae no

ne amanaman a me din da wɔn so.”

Awurade a waka no, ɔno na ɔbɛyɛ eyinom nyinaa.

13“Nna no reba,” sɛnea Awurade se ni,

“A nnɔbae no bɛba ntɛm ama otwafo no,

na bobe no abu so ama nea otiatia nsakyiamoa no so no.

Nsa foforo bɛsosɔ afi mmepɔw no so

na ateɛ afi nkoko no nyinaa so.

14Mede me nkurɔfo Israel nnommum bɛsan aba.

“Wɔbɛsan asiesie nkuropɔn a asɛe no na wɔatena mu.

Wɔbɛyɛ bobe nturo na wɔanom mu nsa;

wɔbɛyɛ mfikyifuw na wɔadi so nnuaba.

15Mede Israelfo bedua wɔn ankasa asase so

a wɔrentu bio da

mfi asase a mede ama wɔn no so,”

sɛnea Awurade, mo Nyankopɔn se ni.